Hilafet

İslam Devleti'nin hükümdarları "halife" olarak adlandırılmıştır. Halife "arkasından başa geçen" anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Halifelik İslami esasların uygulandığı bir tür yönetim şeklidir.

İslam Devleti'nin yönetimi, Muhammed'in ölümü ile öncelikle Dört Halife'ye, sonrasında Emeviler'e geçmiştir.
Muhammed'den sonra başa geçen ilk hükümdarlar Müslüman toplumunun ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Devletin kuruluşundaki yapısı, Emeviler döneminde değişmiş ve bir saltanata dönüşmüş ve farklı isimlerle anılmaya başlanmıştır. Bu yapı Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde de devam etmiştir.

Yıkılışı


Kerbela Savaşı sonunda devlet yönetimi ve sistemi tamamen değişmiştir. Bu dönemden sonra kurulan devletler İslam Devleti adıyla değil iktidarda ki hanedanların isimleriyle anılmaya başlanmıştır. Bu olaydan sonrada Halifelik ünvanı kullanılmaya ve İslam dinin liderliğini yürütmeye devam edilmiştir.


Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasına hakim olması ve Halife ünvanının Osmanlı padişahına verilmesi ile İslam Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde erimiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp, 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından hilafetin kaldırılması ile "Halifelik" tarih sahnesinden tamamen silinmiştir.

Halifelik kurumunu bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'ni meydana getiren topraklardaki halklar Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ile başlayan süreçte bağımsızlıklarını kazanarak günümüz Arap ve Müslüman devletlerinin birçoğunu meydana getirmişlerdir.