Osmanlı Devleti Sadrazamları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Osmanlı Devleti Sadrazamları

 1. Osmanlı Sadrazamları

  Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış kişilerin listesi tarih sırasına göre aşağıdaki şekildedir.
  Sütünlarda sırayla: Sadrazamın adı veya lakabı (Sadrazam), sadaret başlangıç tarihi (başl.), sadaret sona eriş tarihi (bitiş), birden fazla sadrazamlık dönemi sözkonusu ise kaçıncı kez bu makama geldiği ve akılda kalıcı kısa notlar (etnik kökeni, ailesi, akıbeti, ölüm nedeni, hakkında önemli bir detay gibi) bilgiler bulunmaktadır.


  İsimlerde dönemin yazım ve telaffuzları (Mehmed, Ahmed gibi) esas alınmış, ancak isim bütününün mümkün olduğunda Türkçeleştirilmiş halde sunulmasına çalışılmıştır ("ibn Kemaleddin" yerine "Kemaleddinoğlu" gibi). Madde başlıklarında herbir sadrazamın tarihlerde anılan bütün lakaplarının bir araya getirilmesine özen gösterilmiş, tarihlerde sözkonusu kişinin ölümünden sonra verilmiş lakaplar ("şehit" gibi) daha ziyade madde içinde belirtilmiştir.


  Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları
  Yükseliş Dönemi Osmanlı Sadrazamları
  Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları
  Gerileme Dönemi Osmanlı Sadrazamları
  Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2010-04-04
 2. 2010-03-21 #2
  Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları


  Sadrazam Başl. Bitiş Notlar
  Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa 1320 1331 Türk
  Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348 Türk
  Hacı Paşa 1348 1349 Türk
  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349 1364 Türk
  Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1364 1387 Türk (Ankara'nın Nallıhan İlçesiCendere köyü'nden; Çandarlı ailesinden)
  Çandarlı Ali Paşa 1387 1406 Türk (Çandarlı ailesinden)
  Osmancıklı İmamzade Halil Paşa 1406 1413 Türk (Osmancıklı)
  Amasyalı Beyazıt Paşa 1413 1421 Türk (Amasyalı)
  Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1439 Türk (Çandarlı ailesinden)
  Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1439 Türk (Osmancık veya Amasyalı)
  Çandarlı (2.) Halil Paşa 1439 1453 Türk (Çandarlı ailesi). İdam edilen ilk sadrazamdır.


 3. 2010-03-21 #3
  Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa

  Hacıkemalettinoğlu Alaattin Paşa, (Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa veya Alaeddin Paşa bin Hacı Kemaleddin şeklinde de anılır) padişah Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlk vezir-i azam kabul edilir. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir.

 4. 2010-03-21 #4
  Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa

  Mahmudoğlu Nizamettin Ahmet Paşa padişah Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir.

 5. 2010-03-21 #5
  Hacı Paşa

  Hacı Paşa padişah Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1349 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

 6. 2010-03-21 #6
  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa


  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa Orhan Gazi 'nin son, I. Murat'ın ilk başveziridir. Orhan Gazi'nin 1360 tarihli vakfiyesinde adı geçmekte ve babasının adının Muslihuddin Musa ve dedesinin adının da Mecdüddin İsa olduğu bilinmektedir. Orhan Bey'in vakfiyesindeki sadr-ül-kebir tabirinden ki Ahiler'in reislerine verilen unvandır, Sinanüddin Yusuf'unda Ahi reislerinden olduğu anlaşılıyor.

  Ölümünden sonra kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa vezir olmuş ve Osmanlı Devleti'nde Çandarlılar dönemi başlamıştır.

 7. 2010-03-21 #7
  Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa


  Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa (Hayrettin ismini başvezirliğine getirilmesinden sonra almıştır) Eylül 1364 ile 22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye gelmiş ilk ferdidir ve Osmanlı tarihinde en uzun süre sadrazamlıkta kalan kişi olmuştur. Çandarlı ailesinden ilk tanınan şahsiyet, ilmiye sınıfından yetişmiş olan kadılığı ve kazaskerliği zamanında Çandarlı Kara Halil Efendi, vezirliği döneminde de Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa ismiyle anılan devlet adamıdır.

  Babasının adının Ali olduğunu tesislerinin kitabelerinde görmekteyiz. Kara Halil Efendi 14. yüzyılda Anadolu'da yer yer geniş teşkilata sahip olan Ahilerden olup, aynı zamanda da, Osman Gazi'nin kayınpederi olan, Ahi reislerinden Şeyh Edebalı'nın akrabasıydı. Medrese tahsili görmüş olan Kara Halil, büyük bir olasılıkla Orhan Gazi zamanında Bilecik kadısı olmuş; daha sonra İznik 'te kadılık etmiş ve oradan da Osmanlı beyliğinin merkezi Bursa'nın kadılığına atanmıştır.

  Osmanlı vekayii kısmında görüldüğü üzere Kara Halil Efendi bu hizmette bulunduğu sırada beyliğin ilk askeri teşkilatı olan yaya ve müsellim teşkilatını kurmuş ve bu suretle aşiret kuvvetlerinden muntazam askeri teşkilata doğru bir adım atılmıştır. Bu yeni asker ilk Osmanlı fetihlerinde önemli bir etken olmuştur.
  I. Murad'ın [1362]'de padişah olması üzerine Kara Halil Efendi, Osmanlılarda ilk defa oluşturulan kazaskerlik makamına getirilmiş ve bu ilmiye mesleği en yüksek kadılık sayılmıştır. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın tavsiyesiyle savaşta esir düşen genç hıristiyanların Türk köylüsünün yanına verilmek suretiyle İslam terbiyesi üzere yetiştirilip, Türkçe'yi de öğrendikten sonra acemi ocağına verilmesi ve oradan da yeniçeri olmaları usulü kabul edilmiş ve bu suretle ilk düzenli Osmanlı yaya ocağı kurularak bu ocağa Yeniçeri Ocağı denilmiştir. Böylece Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Yeniçeri Ocağı'nın ve devşirme sisteminin kurucusu olmuştur.

  Aynı dönemde alim Karamanlı Kara Rüstem'in ikazı ve Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın padişaha arz etmesi üzerine maliye teşkilatı kurulmuş, ve yeni kurulan Yeniçeri Ocağına harpte esir edilerek olanlardan beşte birinin devlet hesabına alınması ve esire ihtiyaç olmadığı zamanlarda ise beşte bir esir akçesi alınması kanun olmuştur.

  Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1372'de Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa'dan sonra vezir olmuştur. İlk Osmanlı vezirleri askeri işlerle pek meşgul olmamışlardı. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Selanik'in alınmasında, Makedonya ve Arnavutluk prenslerinin aralarındaki ilişkilerde oynadığı belirleyici rol, kendisinden sonra gelen Osmanlı başvezirlerinin hem idari ve hem askeri işlerle sorumlu olmaları sonucunu doğurmuştur.

  Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın 1387'de Vardar Yenicesi ordugahında hastalanarak Serez'e getirilip orada ölmesiyle, Karamanoğulları üzerine sefer hazırlığı içindeki Osmanlı Devleti'nin başvezirliğine oğlu Çandarlı Ali Paşa getirilmiştir.

 8. 2010-03-21 #8
  Çandarlı Ali Paşa


  Çandarlı Ali Paşa 22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihine kadar, I. Murat, Yıldırım Bayezid ve Süleyman Çelebi'nin yanında 19 yıl 11 ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde önemli rol oynamış bir Osmanlı devlet adamıdir. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur. Kosova Meydan Muharebesi'nde 1. Murat öldürüldükten sonra Yıldırım Beyazıt'ı tahta çıkaran odur. Babası gibi teşkilatçı ve kuvvetli bir idareci olduktan başka Bulgaristan'ın fethinde de mahir bir kumandan olduğunu göstermiştir. Ali Paşa, daha sonra Yıldırım Bayezid'a ve Fetret Devri'ndeki şehzadeler mücadelesinde Süleyman Çelebi'ye de vezirlik etmiş ve 1406'da vefat etmiştir. Çandarlı Ali Paşa'nın ölümüne kadar kardeşler arasındaki mücadelede üstün konumda olan Süleyman Çelebi, daha sonra kısa sürede çözülmüş ve I. Mehmet Çelebi'nin Bursa'ya girerek iktidarı ele almasına engel olamamıştır.

  Babasının hastalanarak 22 Ocak 1387'de ölmesi üzerine, Sultan I. Murat'ın Karaman seferine hareketi esnasında vezir olmuştur. Bu arada, o zamanına kadar Osmanlılarda tek bir vezir varken, Karaman seferindeki gayreti nedeniyle Kara Timurtaş Paşa'ya da vezir payesi verilmiş ve bu suretle Çandarlı Ali Paşa'ya vezir-i azam denilmiştir.

  Yıldırım Beyazıt'ın Timur ile doğrudan savaşmadan önce, çete ve müdafaa harbi yapmak suretiyle, hareket üssünden çok uzakta olan Timur kuvvetinin yıpratılmasını tavsiye etmiş ise de Yıldırım Beyazıt bu görüşünü kabul etmemişti. 1402'de Ankara Savaşı nin kaybedilmiş olduğunu gören Ali Paşa, büyük şehzade Süleyman Çelebi'yi alarak kaçmış, önce Bursa'ya, ve oradan Gemlik yoluyla Edirne'ye varmıştır.
  Çandarlı Ali Paşa, Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücadelelerinde Süleyman Çelebi'nin vezir-i azamı olarak ve bütün idareyi kendisine bırakmış olan şehzadenin adına bir hükümdar gibi faaliyette bulunmuş ve Sivas, Amasya, Tokat tarafları hariç olarak Emir Süleyman'ın hakimiyetini Anadolu ve Rumeli'de muhafaza etmeye muvaffak olmuştur. Ali Paşa'nın 1406'da ölümüyle Süleyman Çelebi'nin taht adayı kardeşler içindeki üstün konumu bozulmuştur.

  Osmanlıların aşiret teşkilatını devam ettirmesini isteyen, hazine ve askeri teşkilatına aleyhtar olan tarihler istisna edilecek olursa, diğer yabancı ve Türk tarihçiler Çandarlı Ali Paşa'nın da yüksek kudret ve kabiliyetlerinden bahsetmektedirler. Ayrıca, Yıldırım Beyazıt zamanında, Ali Paşa'nın tavsiyesiyle, kadılara baktıkları davalardan muayyen bir ücret tahsis edilerek rüşvet almaları önlenmiştir. Tarihler değerini ve hizmetini takdir etmekle beraber Sultan Beyazıt'ı içkiye alıştırmasından dolayı kendisini kusurlu görürler.
  İznik'te Yeşil Cami adı verilen camii ile imareti, Gelibolu'da ve Serez'de camileri vardır. Çandarlı Ali Paşa'nın evladı olmadığından Bursa'da yaptırmış olduğu camii ile zaviyesinin mütevelliliği ve nazırlığını Bursa kadılarına bırakmıştır. Osmanlı saraylarında ve vezir dairelerinde içoğlanı adıyla hademe bulunmasını Ali Paşa ihdas etmiştir. Mezarı İznik'te babasının türbesindedir. Çok cömert olduğunu tarihler yazarlar. Bu dönemde ailenin servetinin hükümdar ailesinin servetine eşdeğer hale geldiğini de burada belirtmek gerekir.

 9. 2010-03-21 #9
  Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

  Osmancıklı İmamzade Halil Paşa Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde yeniden toparlandığı aşamada, Sultan I. Mehmet Çelebi'nin yanında, 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

 10. 2010-03-21 #10
  Amasyalı Beyazıd Paşa

  Amasyalıoğlu Beyazıt Paşa (Amasyalızade Bayezid Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, Sultan I. Mehmet Çelebi'nin devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve 1413'den Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

  Hayatı

  Amasyalı Yahşi Bey'in oğludur. Yıldırım Bayezid'ın Timur'a esir düştüğü 1402 Ankara Savaşında, 15 yaşındaki genç Şehzade Mehmet'i Timur'un kuşatmasından kurtararak Amasya'ya getirmeyi başarmıştır. Beyazıt Paşa, Mehmet Çelebi'nin'in Amasya'da Osmanlı birliğini yeniden kurmaya çalıştığı, kendileri de sultan sıfatıyla çeşitli merkezlerde üslenmiş kardeşlerine karşı mücadele verdiği dönemde onun hizmetinde bulunmuştur.

  Mehmet Çelebi'nin 1412 yılında Bursa'ya girerek I. Mehmet adıyla Osmanlı Hükümdarı olmasından sonra da vezir olmuş ve Karamanoğulları Beyliği üzerine yapılan bir seferde önemli hizmetlerine karşılık ayrıca Rumeli beylerbeyi olarak atanmış, bu iki vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir.

  Beyazıt Paşa gayretleriyle Şeyh Bedrettin isyanlarını bastırmış olan devlet adamıdır. Bu isyan hareketleri Şeyh Bedrettin liderliğinde Rumeli'de Deliorman bölgesinde, Karaburun'da Börklüce Mustafa, Manisa'da da Börklüce'nin sağ kolu Torlak Kemal önderliğinde gelişmekteydi. Eflak hükümdarının da desteğiyle Tuna'nın güneyine geçen Şeyh Bedrettin asileri çevresinde toplayarak kuvvetlerini arttırmıştı. Börklüce Mustafa'nın da beş bin kişiyle İzmir sancakbeyini yenmesi üzerine isyan ciddileşti. Saruhan sancak beyinin de Börklüce'ye yenilmesi üzerine Sultan I. Mehmet Çelebi'yi harekete geçirdi ve veliaht şehzade Murat ve vezir-i azam Beyazıt Paşa'yı Börklüce'nin üzerine gönderdi. Hayli şiddetli geçen Karaburun yarımadası çarpışmalarında Beyazıt Paşa isyancıların çoğunu imha etti, esirleri de idam ettirdi. Bizzat Börklüce Mustafa da idam edildi. Manisa civarında Torlak Kemal ile 3000 asi de yakalanıp öldürüldü. Anadolu'daki isyan bastırıldıktan sonra Şeyh Bedrettin'in yanındakilerin çoğu kaçtılar. Beyazıt Paşa, Rumeli'ye geçerek, Şeyh Bedrettin ve taraftarlarını Deliorman'da küçük bir çarpışmadan sonra kolaylıkla yakaladı. Şeyh Bedrettin'i kardeşi Mustafa Çelebi'ye karşı Rumeli'ye geçmiş bulunan Sultan I. Mehmet Çelebi'nin bulunduğu Serez'e yolladı. Sultan Şeyh Bedrettin'i Heratlı Mevlana Haydar başkanlığındaki mahkemede yargılatarak, 1420'de Serez çarşısında astırdı. Böylece, Mustafa Çelebi hadisesi ile aynı zamanda vuku bulan ve Osmanlı Devleti'ni çok zor duruma sokan bu ayaklanmalar, Beyazıt Paşa'nın sayesinde ortadan kaldırıldı.
  I. Mehmet Çelebi'nin ölümünden sonra, oğlu II. Murat tahta geçmiş, ancak bu arada Beyazıt Paşa padişahın ölümünü, onun vasiyeti üzerine, oğlu şehzade Murad gelinceye kadar kırk gün süreyle gizlemiş ve böylece çıkması muhtemel bir fitneyi önlemiştir. Mayıs 1421'de tahta geçen II. Murat zamanında da mevkiini koruyan Beyazıt Paşa, Çelebi Mehmet'in ölümünün duyulmasından sonra serbest bırakılan ve hemen meşru hükümdarla mücadeleye başlayan Şehzade Mustafa'nın (Düzmece Mustafa) üzerine gönderilmiştir. Beylerbeyi olarak, kuvvetleriyle Rumeli'ye geçerek Mustafa Çelebi'ye karşı koymuştur. İki taraf, bugün Keşan'ın bir köyü olan Saros Körfezi kıyısındaki Sazlıdere mevkiinde karşılaştığında, muharebe esnasında elindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafına geçince, Beyazıt Paşa teslim olmuş, fakat kendisine itimat edilmeyerek Mustafa Çelebi'nin yanındaki İzmiroğlu Cüneyt Bey'in ısrarlarıyla boynu vurulmuştur (1421).
  Mezarı Sazlıdere'dedir. Torunları zamanımıza kadar gelmişlerdir. Amasya'da cami, imaret ve medresesi, 1418 tarihli vakfiyeleri vardır (Vakıflar Umum Müdürlüğü Mücedded Anadolu 19, S. 244 ila 249). Oğlu İsa Bey ümeradan olup Bursa'da mescidi ve imareti vardır.

 11. 2010-03-21 #11

  Çandarlı (1.) İbrahim Paşa


  Çandarlı Birinci İbrahim Paşa (1498-1499'da bir yıl sadrazamlık yapmış ve aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır.) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdir. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur.

 12. 2010-03-21 #12


  Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa  Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa (kısaca [Koca Mehmet Paşa], veya Danişmendzade Mehmet Paşa şeklinde de anılır) 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdir.
  Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık'ta doğmuştur. Babası Hızır Danışment'tir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan I. Mehmet Çelebi'nin Amasya'da bulunduğu sıralarda Anadolu Beylerbeyi olmuştur. 1415 tarihinde bu rütbede büyük başarı gösterdiği için, Sultan II. Murat tarafından, tahta çıkışıyla birlikte başvezirlik makamına getirilmiştir. 1429-1438 yılları arasında başvezirlik makamında bulunmuştur. Bu sürede Bursa'ya iki hamam yaptırmış, azledilince Osmancık'a yerleşmiştir.
  Osmancık Mukbil Ağa mahallesi, Kayadibi denilen mahalde şimdiki camiinin yanına bir okul ve aşevi yaptırmıştır. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi'nde Koca Mehmet Paşa'nın Amasyalı olduğundan bahsedilir. Bu bilgi o zamanki idari teşkilat açısından doğru olmakla birlikte, (Osmancık o sırada Amasya sancağına bağlıydı) aslen Osmancıklı olduğu, azlinden sonra buraya yerleşmesi ile de sabittir. Öte yandan, hanımlarının birisinin, Amasya'nın ilerigelen kişilerinden Kutlu Paşa'nın kızı Cihan Hatun olması Amasyalılık yanılgısına sebebiyet verebilemktedir. Koca Mehmet Paşa 1439 tarihinde Osmancık'ta vefat etmiştir. Mezarı adı ile anılan caminin bahçesindedir.

 13. 2010-03-21 #13

  Çandarlı (2.) Halil Paşa  Çandarlı (2.) Halil Paşa (1364-1387 tarihleri arasında I. Murad'a sadrazamlık yapmış (aynı adı taşıyan dedesi Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile karıştırılmamalıdır) İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 1 Haziran 1453 tarihine kadar 15 yıl vezir-i azamlık yapmış ve bu dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa'ya çekilen II. Murad'ın yerine fiilen Osmanlı Devleti'ni yönetmiş ve dış tehlikeler nedeniyle padişahın iki defa tahta geri çıkmasına önayak olmuş Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Mezarı Bursa'nın İznik İlçesindedir.

 14. 2010-03-21 #14
  Yükseliş Dönemi Osmanlı Sadrazamları

  SadrazamBaşl.BitişNotlar
  Veli Mahmud Paşa (1. sadareti)14531466Pomak (devşirme ocağından yetişme ilk sadrazam); 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Rum Mehmed Paşa14661469Rumdevşirme
  İshak Paşa (1. sadareti)14691472Pomak
  Veli Mahmud Paşa (2. ve son sadareti)14721474Pomakdevşirme. İdam edilmiştir.
  Gedik Ahmed Paşa14741477Arnavut. İdam edilmiştir.devşirme
  Karamanlı Mehmed Paşa14771481Türk (Karamanlı)
  İshak Paşa (2. ve son sadareti)14811482
  Koca Davut Paşa14821497Arnavut. Ecelinden ölmüştür.
  Hersekli Ahmed Paşa (1. sadareti)14971498Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Çandarlı (2.) İbrahim Paşa14981499Türk (Çandarlı ailesi)
  Mesih Paşa14991501Pomakdevşirme
  Hadim Ali Paşa (1. sadareti)15011503Pomakdevşirme
  Hersekli Ahmed Paşa (2. sadareti)15031506Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Hadim Ali Paşa (2. ve son sadareti)150615112 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Hersekli Ahmed Paşa (3. sadareti)15111511Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Mustafa Paşa15111512Pomakdevşirme. İdam edilmiştir.
  Hersekli Ahmed Paşa (4. sadareti)151228 Kasım1514Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Dukakinoğlu Ahmed Paşa18 Aralık15148 Eylül1515Arnavut. İdam edilmiştir.
  Hersekli Ahmed Paşa (5. ve son sadareti)8 Eylül151526 Nisan1516Boşnak (Hersekli).
  Hadim Sinan Paşa26 Nisan151622 Ocak1517Rıdaniye Savaşı'nda şehit düşmüştür. |Pomakdevşirme.
  Yunus Paşa22 Ocak151713 Eylül1517Pomakdevşirme.
  Piri Mehmed Paşa25 Ocak151827 Haziran1523Rumdevşirme.
  Pargalı Damat İbrahim Paşa27 Haziran152314 Mart1536Rum (Pargalı). İdam edilmiştir.
  Ayas Mehmed Paşa14 Mart153613 Temmuz1539Arnavut. Vebadan ölmüştür.
  Damat Çelebi Lütfi Paşa13 Temmuz1539Nisan 1541Arnavut (Avlonyalı). Ecelinden ölmüştür.


  Hadim Süleyman PaşaNisan 154128 Kasım1544
  Damat Rüstem Paşa (1. sadareti)28 Kasım15446 Ekim1553Boşnak. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kara Ahmed Paşa6 Ekim155329 Eylül1555Arnavut. İdam edilmiştir.
  Damat Rüstem Paşa (2. ve son sadareti)29 Eylül155510 Temmuz1561
  Semiz Ali Paşa (1. sadareti)10 Temmuz156128 Haziran1565Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Sokollu Mehmed Paşa28 Haziran156512 Ekim1579Boşnak (Bosna'nın Vişegrad kentinin Sokol köyünden). Suikaste uğramıştır.


  Güncelleme : 2010-03-21
 15. 2010-03-22 #15


  Veli Mahmud Paşa


  Veli Mahmut Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1453-1466 ve 1472-1474 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilmiş ilk devşirmedir, ilk sadrazamlığı Rum Kani Paşa'nın, Veli Mahmut Paşa'yı Fatih Sultan Mehmet'e kötülemesi yüzünden sonlanmıştır.

 16. 2010-03-22 #16


  Rum Mehmed Paşa


  Rum Mehmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatı sırasında, 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Karaman Seferi esnasında sergilediği kıyım ve talanı ile tarihe geçmiştir. Bu icraatını devşirme kökeni ile ilişkilendiren tarihçiler bulunmaktadır.

 17. 2010-03-22 #17
  İshak Paşa
  İshak Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Beyazıt saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Rum kökenli olduğu sanılmaktadır.  Birinci Sadareti


  Enderun'da Müslüman olarak yetiştirilmiştir. II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükselmiştir. İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi idi. Rum Mehmet Paşa'nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet'in kendisine verdiği ilk görev Karaman'a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman'da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470'de Karamanlıların bir bölümünü İstanbul'a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul'da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi.
  1472'de görevinden azledildi. 1481'de Fatih'in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem'i desteklerken İshak Paşa Beyazıt'ı destekledi.

 18. 2010-03-22 #18  Gedik Ahmed Paşa  Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1477 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Kökeni bilinmemektedir. II. Murat döneminde içoğlanı olarak saraya girmiş olması devşirme kökenli olduğunu akla getirmekle birlikte, devşirme olmaması da pekala mümkündür. Arnavut kökenli olduğu savı özellikle, bir keresinde Arnavutluk seferine çıkmak istememiş olmasına dayandırılmaktadır. Ancak bu tutumunun ırktdaşlarına karşı cenk etmek istememenin dışında gerekçeleri de olabilir.
  II. Mehmed zamanında kısa bir süre Rumeli Beylerbeyliği yaptıktan sonra 1461'de İshak Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyliği'ne getirilmiştir. İlk olarak 1461'de Koyulhisar'ın fethiyle kendisini gösterdi. 1469'da Karamanoğulları'ndan Konya Ereğlisi ve Aksaray'ı ele geçirdi; II. Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa'yı Karaman valisi olarak Konya'ya yerleştirdi. Ertesi yıl Eğriboz'un fethiyle sonuçlanan sefere katıldı. Ardından vezirliğe yükseltildi. 1471'de Alâiye'yi (Alanya), ertesi yıl Silifke, Mokan ve Gorios kalelerini aldı. Akkoyunlu Devleti'nin askeri yardımıyla topraklarını geri almaya çalışan Karamanoğlu Pir Ahmet ve kardeşi Karamanoğlu Kasım Bey'i yenilgiye uğrattı. Osmanlılar ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşının (1473) zaferle sonuçlanmasında önemli rol oynadı.
  1474'de idam edilen Veli Mahmut Paşa'nın yerine veziriazam oldu. Yine Karamanoğulları'ndan Ermenek ve Manyan hisarlarını aldı.
  1475'de Kırım'daki Ceneviz kolonilerinin fethiyle görevlendirildi. Haziran 1475'de Kefe, Sudak ve Azak'ı aldı. Kefe'de Cenevizliler tarafından hapse atılmış olan Kırım Hanı Mengli Giray'ı zindandan çıkardı ve onunla bir anlaşma yaptı. Buna göre, Mengli Giray Kırım Hanı olarak Osmanlı himayesini kabul etti. Başarıları dolayısıyla kendisini üstün görmeye başlayan Gedik Ahmet Paşa, 1477'de görevlendirildiği İşkodra seferine çıkmaktan kaçınması üzerine veziriazamlıktan azledilerek Rumelihisarı'na hapsedildi. 1478'de serbest bırakıldı ve Kaptanıderyalığa getirildi. 1479'da Kefalonya, Zanta ve Ayamavra adalarını fethetti.
  1480'de İtalya sahillerine çıkarak Napoli Krallığı'nın elinde bulunan Otranto'yu fethetti. Ertesi yıl Otranto'dan hareketle yeni fetihlere hazırlanırken Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine geri çağırıldı.
  Haziran 1481'de II. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir'de yapılan savaşa son anda katılan ve savaşın II. Beyazıt'ın kazanmasında rol oynayan Gedik Ahmet Paşa, buna rağmen Cem taraftarı olduğuna dair şüpheleri yok edemedi ve hapse atıldı.
  Gedik Ahmet Paşa'nın hapsedilmesi kapıkullarının ayaklanmasına yol açtı. Bunun üzerine serbest bırakılan Gedik Ahmet Paşa, Karamanoğlu Kasım Bey'in isyanını bastırmak için Karaman'da bulunan Şehzade Abdullah'a yardıma gönderildi. Kasım bey kış sebebiyle Suriye'ye kaçınca, Gedik Ahmet Paşa isyanın bastırılmasında beklenen başarıyı sağlayamadı.
  II. Beyazıt, Cem'in tarafına geçeceği kuruntusundan bir türlü kurtulamadığı Gedik Ahmet Paşa'yı Edirne'deki Yeni Saray'da verilen ziyafette boğdurttu. Gedik Ahmet Paşa'nın katli üzerine yeniçeriler Edirne Subaşısı'nı öldürdülerse de isyan bastırıldı.
  Edirne'de defnedilen Gedik Ahmed Paşa, Afyonkarahisar'da bir külliye, Ladik'te bir mescit ve bir köprü, Kütahya'da bir mektep ve bir arasta yaptırmıştır. İstanbul'daki eserlerinden sadece bulunduğu Gedikpaşa semtine adını veren hamamı günümüze ulaşmıştır.
  Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine tevdi edilen adını taşıyan vakıf günümüze kadar gelmiştir. Fatih'in fermanı ile vakfın yönetimi, 15. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar Gedik Ahmet Paşa'nın evladı Kebir'leri tarafından yönetilmiştir. 1924 yılında çıkarılan Vakıflar kanunu ile yönetim Gedik Ahmet Paşa ahvadı adına Vakıflar tarafından idare edilmektedir. Vakıf kayıtlarında 15.yüzyıldan günümüze kadar bütün evladı kebirleri kayıtlıdır. ayrıca fatihin sağ koludur
  Bir rivayete göre 17. yüzyıldan itibaren Aydın bölgesinin hakim ailelerinden olan Arpazlı ailesi Gedik Ahmet Paşa'nın soyundandır.

 19. 2010-03-22 #19


  Karamanlı Mehmed Paşa  Karamanlı Mehmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1477-1481 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

 20. 2010-03-22 #20


  İshak Paşa  İkinci Sadareti


  Beyazıt tahta geçince İshak Paşa'yı tekrardan sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482'de İshak Paşa da görevinden azledildi.
  İshak Paşa son yıllarını Selanik'te geçirdi. İstanbul'da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl'de de bir cami yaptırmıştır.
  kabristanı bursanın inegöl ilçesindedir.

 21. 2010-03-22 #21  Koca Davud Paşa


  Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Neredeyse kesin olarak Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliğine, ardından da Anadolu Beylerbeyliğine getirildi. Otlukbeli Savaşında öncü kuvvetlere kumanda etti. 1477'de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top mermisiyle yaralandı. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1478'de İşkodra seferinde Jebyak'ı ele geçirdi. Yine aynı yıl Bosna sancakbeyliğine tayin edildi.
  II. Beyazıt'ın tahta çıkışından sonra tekrar Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1483'de önce vezir, sonra İshak Paşa'nın yerine veziriazam oldu ve Macarlara karşı Rumeli'yi savunmakla görevlendirildi. Aynı yıl Memlükler üzerine gönderildi. Adana ve Tarsus'u geri aldı ve Turgutoğulları'nı Osmanlı Devleti'ne bağladı. 1492'de Arnavut asileri üzerine gönderildi ve birçok esirle geri döndü. 1497'de on dört yıl sürdürdüğü veziriazamlık görevinden azledilerek 300 bin akçe maaşla Dimetoka'da mecburî ikamete sevkedildi. Kaynaklarda, öldüğünde 1 milyon düka gibi büyük bir servetin sahibi olduğu kaydedilmektedir.
  İstanbulAvratpazarı'nda (günümüzde Fatih ilçesi sınırları içindeki Cerrahpaşa Semti) cami, imaret, çeşme, medrese ve türbeden oluşan ve kendi adını taşıyan külliyeyi, Üsküp'te yine kendi adını taşıyan çifte hamamı yaptırmıştır. Külliyesindeki türbeye gömülmüştür.
  İstanbul'daki Davutpaşa semti onun adını taşımaktadır. Avrupa'ya sefere çıkan Osmanlı ordularının uğurlandığı sahra olan ve bütün dönemlerde askeri amaçlarla kullanılmış bulunan bu mevkide Fatih Sultan Mehmet için bir ordugah köşkü olan ilk yapıyı inşa ettiren kişi olduğu için burası Davutpaşa Sahrası (daha sonra Davutpaşa Kışlası vs.) olarak anılagelmiştir.
  Külliyesinin bir parçasını oluşturan ve yüzyıllar içinde deprem ve yangın gibi nedenlerle harap duruma düşmüş Fatih Davutpaşa Medresesi'nin aslına uygun şekilde restore edilerek Türk Diyabet Vakfı hizmetine verilmesi projesi yapılmış ise de, kaynak yetersizliğinden gerçekleştirilememiş olup, medrese halen yıkıntı halindedir.

 22. 2010-03-22 #22


  Hersekli Ahmed Paşa


  Hersekli Ahmed Paşa II. Beyazıt saltanatında 1497-1498 ve 1503-1506 ve Yavuz Sultan Selim saltanatında 1515-1516 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Ahmed paşa, Keşan'da ve Hersek Köyü'nde camiyle birlikte birer külliye yaptırtmıştır. Keşan'daki külliye ile ilgili vakfiyesi tarihçilerin elindedir ve bilinmektedir. Ancak, Hersek'le ilgili vakıf senedi henüz bulunamamıştır.Hersek köyündeki cami Hersekzade Ahmed Paşa Camii olarak anılır.
  Hersekli Ahmed Paşa, Hersek'teki külliyesini 1508'de yaptırmış,1511'de vakıf senedini düzenlemiş, 1517'de vefat etmiştir.

 23. 2010-03-22 #23
  Çandarlı (2.) İbrahim Paşa


  Çandarlı İkinci İbrahim Paşa II. Beyazıt saltanatında 1498-1499 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çandarlılar ailesine mensuptur ve bu ailenin çıkardığı ön planda yer almış son ferttir. II. Murat'a vezir-i azamlık yapmış dedesi Çandarlı İbrahim Paşa'dan ayırmak için Çandarlı İkinci İbrahim Paşa şeklinde anılır.

 24. 2010-03-22 #24


  Mesih Paşa


  Mesih Paşa, II. Beyazıt saltanatında 1499-1501 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.Aynı zamanda Bizans kraliyet ailesine mensuptur. Son Bizans imparatoru Konstantin Draganez'in kızkardeşinin çocuğudur. Son imparatorun evladı olmadı için Bizans devleti devam etseydi tahth namazetleri arasında olacak kişilerdendir.

 25. 2010-03-22 #25
  Hadım Ali Paşa


  Hadım Ali Paşa, Sultan İkinci Bayezid zamanında sadrazamlık yapmış Osmanlı vezirlerindendi. Sultan İkinci Bayezid tahta çıktığı zaman Karaman beylerbeyi oldu. Eflak seferinden başarı ile dönen ve 1486'da vezir olan Hadım Ali Paşa, Mısırlılarla yapılan savaşlara katıldı. 1500'de Mora, Modon ve Koron kaleleri ile Kefalonya ve Ayamavri adalarını aldı. 1501'de ilk kez sadrazam oldu. İki yıl sonra azledilerek yerine Hersekzade Ahmed Paşa getirildi. 1506'da ikinci defa sadrazamlığa getirilen ve Şah Kulu isyanında başarı gösteren Hadım Ali Paşa, bu isyan sırasında Şehit oldu. Hadım olmakla beraber cesur, bilgili bir devlet adamıydı. İstanbul'da Divanyolunda, Atık Ali Paşa Camini ve yanındaki medrese, mektep ve imareti o yaptırmıştır. .

 26. 2010-03-22 #26
  Dukakinoğlu Ahmed Paşa
  Dukakinoğlu Ahmet Paşa Yavuz Sultan Selim saltanatında 1514 Aralık ile 1515 Mart tarihleri arasında toplam iki buçuk ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Arnavut kökenli bir hristiyandı. Arnavutluk'u yönetmiş bir aileden gelmekteydi. Kendi iradesi ile müslüman olup Osmanlı hizmetine girmiş ve hızla yükselerek Yavuz'un, Çaldıran Savaşı dönüşünde veziriazamlığa getirilmişti. Ayrıca Yavuz Selim'in kızkardeşinin damadıydı. Yavuz Selim, Amasya'da kışladığı sırada, ilkbaharda tekrar İran üzerine gidileceği heberi ile yeniçeri ayaklandı. Yeniçeriler, Dukakinoğlu Ahmed Paşa ile vezir Piri Paşa'nın evleri bastılar, Divan'a gelerek bağırıp çağırdılar. Yavuz Selim olay hakkında yaptırdığı gizli soruşturma sonucu olayın Dukakinoğlu Ahmed Paşa'nın tertibi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Dukakinoğlu Ahmed Paşa, 1515 yılının mart ayında Yavuz Selim'in eliyle önce hançerlendi, sonra da yığıldığı yerde akhadımağaları tarafından kafası kesildi.

  Güncelleme : 2010-03-22
 27. 2010-03-22 #27
  Hadım Sinan Paşa  Hadım Sinan Paşa, Yavuz Sultan Selim saltanatında 26 Nisan 1516 - 22 Ocak 1517 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ridaniye Savaşı 'nda Tomanbay tarafından şehit edilmiştir.

 28. 2010-03-22 #28
  Devşirme Yunus Paşa
  Yunus Paşa Yavuz Sultan Selim saltanatında 23 Ocak 1517 - 13 Eylül 1517 tarihleri arasında yedi ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Kökenin Rum, Sırp yada Hırvat olması konusunda çeşitli rivayetler vardır. Ancak yeniçerilikten gelme bir devşirmedir. Rumeli beylerbeyi iken kubbealtı veziri olmuştur. Ridaniye savaşı sırasında, Osmanlı ordusu Mısır çöllerini geçerken tam onbeşbin deve ile ordunun su gereksinimini karşılamıştır. Bu başarısı nedeniyle, vezir-i azam Hadim Sinan Paşa şehit düşünce 8 gün içinde vezir-i azam ve Mısır valiliğine atanmıştır. Bu iki görevin verdiği güç ile hemen bir rüşvet ve haraç düzeni kurmuştur. Bunun duyulması üzerine Mısır valiliğine Çerkez Hayır Bey getilmiş, kendisi sadece vezir-i azam bırakılmıştır. Sefer dönüşü Yavuz Sultan Selim yolda "Mısır arkamızda kaldı" demiştir. Valiliğin elinden alınması nedeniyle serzenişte bulunmuş ve "Evet, bu kadar zahmet çekildi. Ordunun yarısı kumlar içinde mahvoldu. Mısır'ı yine böyle Çerkezler elinde bırakacağımız bilinseydi, zahmet çekilip buraya kadar gelinmezdi" demiştir. Bu sitem nedeniyle öfkeden çılgına dönen Yavuz Sultan Selim hemen orada kellesini vurdurmuştur.

 29. 2010-03-22 #29
  Piri Mehmed Paşa
  Piri Mehmet Paşa Yavuz Sultan Selim saltanatının son yıllarında ve Kanuni Sultan Süleyman saltanatının ilk yıllarında 25 Ocak 1518 - 27 Haziran 1523 tarihleri arasında yedi yıl beş ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Konya Aksaray'da Zincirlikuyu medresesi müderrislerinden meşhur Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup babası ulemâdan Mehmed Celâleddin b. Ahmed Çelebi'dir. Ana tarafından soyu Larende (Karaman)'de medfun Mevlâna Hamazatüddin'dir. Amasya'da, yetişmiş, medrese tahsili görmüş, kadılık etmiş ve daha sonra devlet hizmetine girip II. Beyazıt zamanında Anadolu defterdarı olmuştur.
  Pirî Mehmed Çelebi, başdefterdarlıkla Çaldıran seferine iştirak etmiş, bir harp meclisinde söylemiş olduğu sözler Sultan Selim'in takdirini kazanmış ve seferden dönüşte Nahcivan'a gelindiği zaman azlolunan Mustafa Paşa'nın yerine vezir olmuştur (25 Şaban 920 ve Ekim 1514). Hersekzade Ahmed Paşa'nın son defa vezir-i âzamlıktan azlinde, Pirî Paşa da azil ve emekli edilmiş ve Yavuz'un Mısır seferine hareketi üzerine İstanbul muhafızı tayin olunmuştur (922 H. 1516 M.).
  Mısır'dan dönüşte Yunus Paşa'nın îdamı üzerine İstanbul'dan getirtilerek Şam'da pâdişâhla buluşup vezir-i âzam tayin edildi (924 Muharrem 1518 Ocak) ve Yavuz Sultan Selim'in vefatına kadar mevkiini muhafaza ettiği gibi oğlu Sultan Süleyman'a da üç sene vezir-i âzamlık yaptıktan sonra 1525'de vezaret haslarıyla emekli edildi.
  Dönemindeki önemli olaylar  1521-Belgrad'ın fethi 1522-Rodos'un fethi 1525 mohaç savaşı Kişiliği ve cesaretiyle Yavuz Sultan Selim'in gözüne girmiştir. Hatta Belgrad'ın fethi için Kanunî Sultan Süleyman'ı ikna etmiş ve Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren denizciliği ve donanmayı geliştirmeye çabalamıştır.
  Görevden alınması  II.Vezir Ahmet Paşa sadrazam olabilmek için Piri Mehmet Paşa'nın yaşlılığını bahane edip Kanunî Sultan Süleyman'a onu görevden almaya ikna etmeye çalışmış ve sonuçta başarılı olmuştur. Ancak II. Vezirin yerine sadrazamlığa Hasodabaşı İbrahim Ağa'yı getirtmiştir ve Piri Mehmet Paşa'ya maaş bağlayarak onu emekli etmiştir.  Ölümü  Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra Silivri'deki çiftliğine çekilen Piri Mehmet Paşa, saraya pek sık gidip gelen biriydi ve hatta Kanunî Sultan Süleyman ile arası o kadar çok iyiydi ki Makbul İbrahim Paşa bundan çok korktu ve sadrazamlığa tekrar Piri Mehmet Paşa'nın gelebileceği korkusuyla Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Efendi'yle Makbul İbrahim Paşa anlaşmış ve buna göre Mehmet Efendi babasını zehirleyerek öldürmüştür(1532).

 30. 2010-03-22 #30
  Pargalı Damat İbrahim Paşa

  Pargalı Damat İbrahim Paşa (1493-15 Mart1536) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Bugün Yunanistan'da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul'a getirildi. Kanuni'nin şehzadeliği sırasında Manisa'da onun maiyetinde bulundu. Kanuni İbrahim Paşa'yla beraber yemek yer, yan yana konmuş yataklarda beraber yatar kalkardı. Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devletinde çeşitli görevlerde bulundu.
  1521'de Belgrad'ın Fethinde görev aldı. 1522'de Rodos seferine katıldı. 1523'te o zamanki usullere aykırı bir şekilde sadrazamlığa getirildi. 1524'te Kanuni'nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır'da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine MısırBeylerbeyi unvanı verildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı.
  Daha sonra Anadolu'daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu'da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz'i aldıktan sonra Kanuni'ni kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat'ın fethinde görev aldı.
  Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla anılan İbrahim Paşa, Irakeyn Seferi sırasında yaptığı bazı uygulamalar sebebiyle Padişahın güvenini kaybetti. Bazı tarihçilere göre Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan ve defterdar İskender Çelebi'nin kötülemelerinin de bunda etkisi oldu. 15 Mart1536 akşamı Kanuni her zamanki gibi İbrahim Paşa'yla akşam yemeği yedi. Ertesi sabah cesedi sarayın önünde boğulmuş olarak bulundu. Yaygın inanış, Hürrem Sultan'ın padişah üzerindeki nüfuzu bakımından kendisine rakip olarak gördüğü için öldürttüğü, hatta bizzat kendisinin öldürdüğüdür.
  13 sene sadrazamlık yapan ve Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayından başka, İstanbulMekkeSelanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala'da camimescid mektep medrese zaviye hamam ve çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir.

 31. 2010-03-22 #31


  Ayas Mehmed Paşa


  Ayas Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1536-1539 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.1539'da veba salgınından ölmüştür.

 32. 2010-03-22 #32
  Damat Çelebi Lütfi Paşa


  Damat Çelebi Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1539-1541 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Nerede doğduğu ve nereli olduğu bilinmemekle beraber Arnavut olduğu rivayet edilmektedir. Avlonya civarından devşirme olarak getirildi ve sarayda eğitim gördü. Çuhadar iken Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesiyle müteferrikalıkla dış göreve çıktı. Daha sonra sırasıyla çaşnigirbaşı, kapıcıbaşı ve miralemlik gibi vazifelerde bulundu. 1522'den itibaren Aydın, ardından Yanya sancakbeyliği yaptı. Bu görevdeyken 1529'da I. Viyana Kuşatması'na katıldı. 1533'de Karaman Beylerbeyi oldu ve Irakeyn Seferinde başarılı hizmetlerde bulundu. Anadolu Beylerbeyliğine, ardından Rumeli Beylerbeyliğine (1536) tayin edildi. Üçüncü vezirliğe getirildi. 1537 Korfu Seferi sırasında Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber donanma serdarı olarak denize açıldı ve İtalya sahillerini vurdu. Bu arada Venediklilere gönderdiği elçinin esir alınması üzerine, Venediklilere savaş açılmasına ve Korfu adasının kuşatılmasına karar verildi. İki hafta kadar devam eden kuşatma Lutfi Paşa'nın zafer beklentisine rağmen padişahın emriyle kaldırıldı. Lütfi Paşa da geri çağırılıp İstanbul'a döndü. Bir müddet sonra ikinci vezirliğe tayin edildi ve Boğdan seferine iştirak etti.
  1539'da Ayas Mehmet Paşa'nın vefatı üzerine sadrazam oldu. Yaklaşık iki sene bu görevde kalan Lütfi Paşa, Mayıs 1541'de azledildikten sonra Dimetoka'daki çiftliğine çekildi. 1542'de hacca gitti. Hac dönüşünde yine çiftliğinde daha çok eser telifiyle meşgul olarak yirmi yıl kadar yaşadı. Vefatından sonra yine aynı yerde gömüldü.
  Genç yaştan itibaren devlet görevine gelen aynı zamanda Kanuni'nin kız kardeşi Şah Sultan'la kısa süren bir evlilik yaparak saraya damat da oldu. Sadarete geçer geçmez henüz tanınmayan Mimar Sinan'ı saraya takdim etmiş, böylece mimaride bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur. Osmanlı haberleşme, ulak sistemi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapmış ve aksaklıkları gidermeye çalışmıştır. Lütfi Paşa'nın yirmiyi aşan eserlerinin çoğu dini konularda, iki tanesi ise tarihle ilgilidir. En çok bilinen eserlerinden, Tevarih-i Ali Osman, Osmanlı devletinin kuruluşundan 1553'e kadar olan dönemi anlatır. Asafname ise Lütfi Paşa'nın en tanınmış eseri olup, kendisi de Asafname müellifi olarak tarihe geçmiştir. Siyasetname türündeki eser devlet idaresi mesleğine ait tespitler ve bilgiler ihtiva eder.

 33. 2010-03-22 #33


  Hadım Süleyman Paşa  Hadım Süleyman Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1541-1544 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İki kez Mısır Valiliği yapmış olan Süleyman Paşa, 13 Haziran 1538'de 80 yaşında Süveyş Limanından 72 yelkenli ve 7000'i Yeniçeri olmak üzere 20.000 askerle yola çıkmış, ve Zebid'den geçerek Aden'e yönelmiştir. Aden'i ele geçirerek bir Sancak tesis eden Süleyman Paşa, bir kaç hafta sonra Gücerat sahillerine asker çıkarmıştır. Koka ve Kat isimli iki kaleye hücum ederek zapt eden Paşa, Eylül başlarında Diu şehrini kuşattı. Süleyman Paşa'nın bu seferi Osmanlı Donanmasının Hint seferlerine başlaması açısından önemlidir.

 34. 2010-03-22 #34  Damat Rüstem Paşa  Damat Rüstem Paşa (1500-1561) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 - 6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555 - 10 Temmuz 1561 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Rüstem Paşa, 1500 yılında Arnavutluk'ta doğmuştur. Osmanlı topraklarına getirildikten sonra devşirilmiş, 1539'da Diyarbakır Valisi ve III. Vezir iken Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğününde Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenmiştir.Bu nedenle 'Damat' sıfatıyla anılır.
  1544'de Hadım Süleyman Paşa'nın azledilmesi üzerine yerine getirilmesi beklenen II. Vezir Özdemir Paşa ile III. Vezir Hüsrev Paşa'yı Hürrem Sultan'ın emriyle birbirine düşürdü ve ardından Sultan Süleyman hem Özdemir Paşa'yı hem de Hüsrev Paşa'yı azledip sadrazamlığa Rüstem Paşa'yı getirdi. Hürrem Sultan ve eşi ile bir olup Şehzade Mustafa'nın idamına ortam hazırladı. Kanuni, Şehzade Mustafa'yı öldürttükten sonra yeniçerilerin ayaklanma çıkarabileceği korkusuyla Rüstem Paşa'yı azletti(1553) ve yerine Kara Ahmet Paşa'yı getirdi. Ancak Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa'yı sadrazamlığa tekrar getirebilmek için çalıştılar. Kanuni Sultan Süleyman basit bir bahaneyle Kara Ahmet Paşa'yı Divan-ı Hümayun'un ortasında idam ettirdikten sonra (1555) Rüstem Paşa tekrar sadrazam oldu ve ölümüne dek bu görevi sürdürdü.
  Olucak bir kişinin bahtı kavi talii yar.
  Biti dahi mahallinde anın işine yarar.

  anonim beyiti Rüstem Paşa için söylenmiştir. Ballı adamın üzerinde bit çıksa işine yarar, anlamındadır. Kendisini çekemeyenlerce çıkarılmış "cüzzamlıdır" dedikodusunun yayıldığı bir esnada, üzerinde bit çıkması üzerine dile getirilmiştir. Zira inanışa göre cüzzamlının üzerinde bit barınamazmış. Bu yüzden, tarihçilerin kendisine vermiş oldukları bir diğer isim "Kehle-i İkbal" (İkbal Biti) Rüstem Paşa'dır.
  Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yaparken, devlet kademesinde rüşveti yaygınlaştıran kişidir. Rüşvet sebebi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun içine bozulma tohumlarını atan kişilerden biridir. Rivayete göre İmparatorluk'ta Padişahlardan sonra en zengin kişidir. 815 çiftlik, 476 su değirmeni, 1.700 köle, 2.900 at, 1.106 deve, 100 gümüş eyer, 500 altın eyer, 2.000 zırh, 130 çift altın üzengi, mücevherle süslü 760 kılıç, 1.000 gümüş mızrak, 78 bin duka altını, 11.200.000 akçe değerinde nakit parası vardır.
  Biri Tekirdağ'da, diğeri İstanbul'da kendi adına yaptırdığı 2 adet camii vardır.

 35. 2010-03-22 #35  Kara Ahmed Paşa  Kara Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1552-1553 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Kara Ahmed Paşa, Osmanlı tarihinde Temeşvar fatihi olarak tanınmış değerli bir vezirdi; gerek Macaristan ve gerek İran seferlerinde ve Gürcistan istilâsında büyük hizmetleri görülmüştür. Topkapı'da kıymetli çinilerle süslü olan cami bunun olup vefatından az evvel yaptırmaya başlamış ise de tamamını görememiştir; kendisi camii yanında medfundur; Yavuz Sultan Selim'in kızı Fatma Sultan'ı almıştı. Arnavut devşirmelerindendir; yeniçeri ağası, Rumeli beylerbeyi olmuş ve ikinci vezir iken Temeşvar'ı zabt eylemiş, Rüstem Paşa'nın ilk vezir-i âzamlığından azli üzerine onun yerine tayin edilmiştir. (960 H. 1552 M.) Rüstempaşanın Tekrar vezirliğe getirilebilmesi için kışkırtılan padişah'ın fermanıyla idam edilmiştir (962 H. 1553 Eylül 28).

 36. 2010-03-22 #36


  Semiz Ali Paşa


  Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  Ebu's-Suud Efendi, Mecmua-i Daavât adlı eserini 968/1560'da mesned-i sadârate geçerek 976/1568'de vefat eden Semiz Ali Paşa nâmına te'lîf etmiştir.Bu vezir-i azam üstelik çok şişmanlığıyla ünlüdür.Osmanlı İmparatorluğunun gelmiş geçmiş en şişman (aşırı) vezir-i azamıdır.Örneğin bu sadrazamı bir at taşıyamaz.İki at taşır , bir yere giderken iki at kullanırmış.

 37. 2010-03-22 #37
  Sokollu Mehmet Paşa


  Sokollu Mehmet Paşa (1505 - 1579) Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve gene Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamlığını yapmış Hırvat asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamı idi.
  Sadrazamlıktan önceki hayatı  1505 yılında Vişegrad kadılığındaki Rodo kasabasına uzak olmayan (Osmanlı idaresi altında iken Sokol olarak adlandırılan) Sokoloviçi (Slav dillerinde 'şahin oğulları' demektir) köyünde doğmuştur. İlk adı Bayo Sokoloviç'di.Bu nedenle Balkan halkları arasında Mehmet Paşa Sokoloviç olarak anılır. Vaftiz edilirken Bayo adı takılmıştı. Babasının adı Dimitriye'ydi. Dimitriye'nin bir kızı ve Sırp tarihçilerine göre üç, Türk yazarlarına göre ise iki oğlu daha vardı. 1519 yılında Devşirme sistemi ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmet adı verilerek Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından İstanbul'a gönderildi. Topkapı Sarayı'nın Enderun Bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541'de Kapıcıbaşılığa yükseldi. 1546'da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca Kaptan-ı Derya'lığa getirildi. Görevde iken Trablusgarp Seferi'ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549'da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.
  Avusturya ile 1547'de imzalanan barış antlaşmasının bozulması üzerine Sokollu Mehmet Paşa 1551'de Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına getirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel'e giren Sokollu Mehmet Paşa önemli kaleleri aldı, ama Temeşvar Kuşatmasında başarılı olamayarak geri çekildi. Temeşvar 1552'de, Macaristan serdarlığına atlan Kara Ahmet Paşa ile alınabildi.
  Kanuni Sultan Süleyman 1553'te Sokollu Mehmet Paşa'yı Rumeli askerlerinin başında Anadolu'ya gönderdi. Aynı yıl başlayan Nahçıvan Seferinde Sokollu komutasındaki Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönüşünde Sokollu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni'nin oğulları arasındaki mücadeleler sırasında da hep Selim'in yanında oldu. Nitekim taht mücadelesini Selim kazandı. Semiz Ali Paşa'nın sadrazamlığa yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokollu, onun 1565'de ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş olan Kanuni çok güvendiği Sokollu'ya geniş yetkiler vermişti. 1561'de üçüncü vezir iken Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve Sultan II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile evlendi.
  Sadrazamlık Dönemi  Bu tarihten ölümüne kadarki 15 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunun idaresini fiilen elinde tuttu. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar kalesi fethini, padişah öldükten sonra o idare etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü askerden II. Selim geliceye kadar saklayarak onu tahta çıkarmayı başardı. II. Selim döneminde sürekli sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokollu 1568'de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Osmanlı egemenliğini Asya'da ve doğu denizlerinde de güçlendirmekti. Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki artan etkiniğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı. Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Sokollu ayrıca Tunus'u Osmanlı himayesi altına sokarak,Kuzey Afrika'yı da denetlemek istiyordu. Ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle Divan 1570'de Kıbrıs'ın alınması kararını aldı. Sokollu Venediklilere karşı böyle bir savaşın Avrupa'yı kendilerine karşı birleştireceği görüşündeydi. Ama Lala Mustafa Paşa Divan'a uyarak 1571'de Kıbrıs'a çıktı. Haçlı Donanması'nın misillemesinde Osmanlı donanması İnebahtı'da yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Osmanlılara gelen bir Venedik elçisine "Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar." dedi. Gerçekten de Sokollu'nun dediği oldu ve Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus'u İspanyollardan aldı.
  Sokollu 1574'te ölen II. Selim'in yerine geçen III. Murat döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Fakat artık eski gücü yoktu çünkü padişah da artık onun karşıtlarıyla işbirliği halindeydi. Sokollu yine de bazı siyasal başarılara imza attı. Fas'ı Portekiz akınlarından kurtardı, Avusturya'nın saray içine dönük oyunlarını etkisiz hale getirdi. Fakat baskılar artık iyice artmıştı, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa sudan bir nedenle idam ettirildi. 1579 yılında ise 3. Murat' ın eşi Safiye Sultan tarafından tutulan ve derviş kılığına girmiş bir yeniçeri tarafından divan çıkışında 11 Ekim 1579 da kalbinden hançerlenerek öldürüldü. Paşa'yı öldüren şahıs ise hemen oracıkta askerler tarafından parçalanırken başta padişah olmak üzere bütün devlet ileri gelenleri hemen içeri alındı. Sokollu ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kısa sürede hayatını kaybetti. Daha sonra Eyüp'te defnedildi..
  Sokullu Mehmet Paşa 14 yıl süren sadrazamlığı boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve atanmış olması da ayrı bir özelliğidir. Sokollu bir tanesi İstanbul'da, diğerleri Lüleburgaz, Havsa (Edirne) ve Payas (Hatay)'ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun hemen her yanına yayılmış eserleri olmuştur.
  Don ve volga Nehrivolga ırmakları arasında bir kanal açarak Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Süveyş Kanalı'nı açma, İzmit Körfezi Sapanca Göl Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz'e alternatif bir boğaz açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don volga Nehri volga kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zaptedildi. Ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Devlet teşkilatı içinde de önemli düzenlemeler yapmıştır.

 38. 2010-03-22 #38  Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları
  SadrazamBaşl.BitişNotlar
  Lala Kara Mustafa Paşa28 Nisan15807 Ağustos1580Boşnak
  Koca Sinan Paşa (1. sadareti)7 Ağustos15806 Aralık1582Arnavut. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kanijeli Siyavuş Paşa (1. sadareti)24 Aralık158225 Temmuz1584Pomak. Kanijeli. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Özdemiroğlu Osman Paşa28 Temmuz158429 Ekim1585Mısırlı / Çerkes
  Hadim Mehmed Mesih Paşa1 Kasım158514 Nisan1586Pomakdevşirme.
  Kanijeli Siyavuş Paşa (2. sadareti)14 Nisan15862 Nisan1589Pomak . Kanijeli. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Sinan Paşa (2. sadareti)14 Nisan15891 Ağustos1591Arnavut. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Serdar Ferhat Paşa (1. sadareti)1 Ağustos15914 Nisan1592Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Kanijeli Siyavuş Paşa (3. ve son sadareti)4 Nisan159228 Ocak1593Pomak. Kanijeli. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Koca Sinan Paşa (3. sadareti)28 Ocak159316 Şubat1595Arnavut. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Serdar Ferhat Paşa (2. ve son sadareti)16 Şubat15957 Temmuz1595Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.
  Koca Sinan Paşa (4. sadareti)7 Temmuz159519 Kasım1595Arnavut. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Tekeli Lala Mehmed Paşa19 Kasım159528 Kasım1595Türk (Gölmarmara, Manisa), Ege Bölgesi doğumlu tek sadrazam
  Koca Sinan Paşa (5. ve son sadareti)1 Aralık15953 Nisan1596Arnavut. Ecelinden ölmüştür.
  Damat İbrahim Paşa (1. sadareti)4 Nisan159627 Ekim1596Boşnak. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Cığalazade Yusuf Sinan Paşa27 Ekim15965 Aralık1596İtalyan (Venedikli). Ecelinden ölmüştür.
  Damat İbrahim Paşa (2. sadareti)5 Aralık15963 Kasım1597Boşnak. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Hadim Hasan Paşa3 Kasım15979 Nisan1598Bazı kaynaklarda Arnavut, Uzunçarşılı'ya göre meçhul. Azil ve sonradan idam edilmiş, malı haczedilmiştir.
  Cerrah Mehmed Paşa9 Nisan15986 Ocak1599Pomakdevşirme.
  Damat İbrahim Paşa (3. ve son sadareti)6 Ocak159910 Temmuz1601Boşnak. Ecelinden ölmüştür.
  Yemişçi Hasan Paşa22 Temmuz16014 Ekim1603Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.
  Malkoç Yavuz Ali Paşa16 Ekim160326 Temmuz1604Türk, Malkoçoğlu ailesi
  Sokolluzade Lala Mehmed Paşa5 Ağustos160421 Haziran1606Boşnak
  Boşnak Derviş Mehmed Paşa21 Haziran16069 Aralık1606Boşnak. İdam edilmiştir.
  Kuyucu Murat Paşa11 Aralık16065 Ağustos1611Pomak. Ecelinden ölmüştür.
  Gümülcineli Damat Nasuh Paşa5 Ağustos161117 Ekim1614Pomak, (Gümülcineli). İtalya'ya kaçma planları yaparken yakalanarak idam edilmiştir.
  Öküz Kara Mehmed Paşa (1. sadareti)17 Ekim161417 Kasım1616Türk. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Damat Halil Paşa (1. sadareti)17 Kasım161618 Ocak1619ZeytunluErmeni. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Öküz Kara Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)18 Ocak161923 Aralık1619Türk
  İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa23 Aralık16199 Mart1621Türk (İstanköylü)
  Ohrili Hüseyin Paşa (1. sadareti)9 Mart162117 Eylül1621Arnavut (Ohrili). 2 dönem -ikincisi sadece bir gün- sadrazamlık yapmıştır.
  Dilaver Paşa17 Eylül162120 Mayıs1622Pomak. Linç edilmiştir.
  Ohrili Hüseyin Paşa (2. ve son sadareti - 1 gün)20 Mayıs162220 Mayıs1622Arnavut (Ohrili). Linç edilmiştir.
  Kara Davut Paşa20 Mayıs162213 Haziran1622Boşnak
  Mere Hüseyin Paşa (1. sadareti)13 Haziran16228 Ağustos1622Arnavut. Türkçe bilmeyen tek sadrazamdır. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Lefkeli Mustafa Paşa8 Ağustos162221 Eylül1622Pomakdevşirme.
  Gürcü Hadim Mehmed Paşa21 Eylül16225 Şubat1623Gürcü. İdam edilmiştir.
  Mere Hüseyin Paşa (2. ve son sadareti)5 Şubat162330 Ağustos1623Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.
  Kemankeş Kara Ali Paşa30 Ağustos16233 Nisan1624Türk (Ispartalı). İdam edilmiştir.
  Çerkes Mehmed Ali Paşa3 Nisan162428 Ocak1625Çerkes.
  Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Paşa (1. sadareti)8 Şubat16251 Aralık1626Pomak (Filibeli). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Damat Halil Paşa (2. ve son sadareti)1 Aralık16266 Nisan1628ZeytunluErmeni.
  Gazi Ekrem Hüsrev Paşa6 Nisan162825 Ekim1631Boşnak
  Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Paşa (2. ve son sadareti)25 Ekim163110 Şubat1632Pomak (Filibeli)
  Topal Recep Paşa10 Şubat163218 Mayıs1632Boşnak
  Tabanıyassı Mehmed Paşa18 Mayıs16322 Şubat1637Arnavut (muhtemelen Dıramalı). Azil ve sonradan idam edilmiştir.
  Bayram Paşa2 Şubat163726 Ağustos1638Rumdevşirme.
  Tayyar Mehmed Paşa27 Ağustos163823 Aralık1638Türk
  Kemankeş Kara Mustafa Paşa23 Aralık163831 Ocak1644Arnavut veya Macar. Azil ve sonradan idam edilmiştir.
  Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa31 Ocak164417 Aralık1645Türk (babası Abdurrahman Bey Osmanoğlu ailesinden). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
  Başdefterdar Salih Paşa17 Aralık164516 Eylül1647Boşnak (Nevesinli). İdam edilmiştir.
  Kara Musa Paşa16 Eylül164521 Eylül1647Rumdevşirme.
  Hezarpare Ahmed Paşa21 Eylül16477 Ağustos1648Pomak. Linç edilmiştir (tarihlerin kaydettiği ismi "bin parça" anlamına gelir.
  Sofu Mehmed Paşa veya (Mevlevi Mehmed Paşa)7 Ağustos164821 Mayıs1649Türk
  Kara Dev Murat Paşa (1. sadareti)21 Mayıs16495 Ağustos1651Muhtemelen Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Melek Ahmed Paşa5 Ağustos165121 Ağustos1651Abaza
  Siyavuş Paşa (1. sadareti)21 Ağustos165127 Eylül1651Abaza. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
  Gürcü Mehmed Paşa27 Eylül165120 Haziran1652Gürcü
  Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa20 Haziran165221 Mart1653Arnavut (Mat kasabasından). İdam edilmiştir.
  Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa21 Mart165328 Ekim1654Çerkes. Ecelinden ölmüştür.
  İpşiri Mustafa Paşa28 Ekim165411 Mayıs1655Abaza. İdam edilmiştir.
  Kara Dev Murat Paşa (2. ve son sadareti)11 Mayıs165519 Ağustos1655Arnavut. Kendi tercihiyle istifa etmiş ve ecelinden ölmüştür.
  Ermeni Süleyman Paşa19 Ağustos165528 Şubat1656lakabına rağmen Türk (Malatyalı Akağalar ailesinden İsmail'in oğlu)
  Gazi Deli Hüseyin Paşa28 Şubat16565 Mart1656Arnavut.
  Zurnazen Mustafa Paşa (4 saat sadrazamlık yapmıştır)5 Mart16565 Mart1656Arnavut. Akli dengesi bozuk olduğundan azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
  Siyavuş Paşa (2. ve son sadareti)5 Mart165625 Nisan1656Abaza
  Boynuyaralı Mehmed Paşa26 Nisan165615 Eylül1656Türk (Samsunlu)
  Köprülü Mehmed Paşa15 Eylül1656Ekim 311661Türk (Vezirköprülü), bazı kaynaklara göre Arnavut (Rudnikli) Köprülü ailesinden ilk sadrazamdır. Ecelinden ölmüştür.
  Köprülü Fazıl Ahmed PaşaEkim 311661Ekim 191676Türk (Köprülü ailesi). Görev başında ecelinden ölmüştür.
  Merzifonlu Kara Mustafa PaşaEkim 19167614 Aralık1683Türk (Merzifonlu) Köprülü ailesi evlatlığıdır. İdam edilmiştir.


 39. 2010-03-24 #39


  Lala Mustafa Paşa


  Lala Mustafa Paşa (ya da Lala Kara Mustafa Paşa), III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
  Sırp asıllıdır ve Sokollu Mehmed Paşa'yla aynı köydendir. Yavuz Sultan Selim devrinde saraya girmiştir.
  II. Selim tahta çıktığında Şam beylerbeyliğine tayin edilmiştir. Bir süre sonra altıncı vezir olarak Divân'a girmiştir.

 40. 2010-03-24 #40


  Koca Sinan Paşa
  Eğitimi

  Koca Sinan Paşa 1520 yılında Arnavutluk'ta doğdu.Küçük yaşta devşirme olarak alındığı Enderun'da yetişti.
  Vezirliğe Kadar Görevleri  Kısa zamanda ilerleyerek Kanuni'nin çeşnigirbaşılığına kadar yükseldi. Malta sancakbeyliği ile saraydan ayrıldı, sırasıyla Kastamonu, Gazze, Nablus sancakbeyliklerinde bulunduktan sonra Erzurum, Halep ve Mısır beylerbeyliklerinde bulundu(1567). Yemen'de çıkan isyan sonrasında azledilen Lala Mustafa Paşa'nın yerine vezirlikle yemen serdarlığına getirildi. 1569'da Mekke üzerinden Yemen'e yürüyerek Aden ve çevresini asilerden temizledi. Kahire Kalesi'ni; Sana'yı ve Kevkeban kalelerini geri aldı. Yemen'i ikinci defa Osmanlı devletine bağladığı için Yemen Fatihi ünvanını kazanan Sinan Paşa, Yemen dönüşü tekrar Mısır beylerbeyliğine tayin edildi.
  Vezirlik Ve Sadrazamlık  1573'de de yedinci vezir olarak kubbe vezirliğine tayin edildi. Ertesi yıl Tunus'u İspanyollardan alarak Tunus Fatihi ünvanını kazandı ve gösterdiği bu başarıdan dolayı dördüncü vezirliğe yükseldi. 1577'de açılan İran seferinin ikinci yılında Şirvan'ın elden çıkması üzerine azledilen Lala Mustafa Paşa'nın yerine serdar tayin edildi(1579). Cephede bulunduğu sırada Sadrazam Ahmet Paşa'nın ölümün üzerine 1580'de sadarete getirildi. Ancak İran'la barışın sağlanamaması, Gürcistan ve Şirvan'ın da tehlikeye girmesiyle sadaretten azledilerek Malkara'ya sürüldü(1582). Malkara'da dört yıl kaldıktan sonra affedilerek 1586'da Şam beylerbeyliğine, Nisan 1589'da Siyavuş Paşa'nın azli üzerine ikinci kez sadarete getirildi. Ağustos 1591'de tekrar azledilerek Malkara'ya gönderildi. Ocak 1593'de tekrar sadrazam oldu ve III. MuradAvusturya'ya savaş açmaya ikna etti. Serdar-ı Ekrem olarak cephede bulunduğu sırada III. Murad'ın vefatı ve III. Mehmed'in tahta geçmesiyle Şubat 1595'te tekrar azledilerek Malkara'ya gönderildi ise de Temmuz 1595'te dördüncü kez sadarete getirildi. 4 ay 13 günlük sadaretten sonra tekrar azledilip Malkara'ya sürüldü. Ancak yerine getirilen Lala Mehmed Paşa'nın 10 gün sonra vefatı üzerine Aralık 1595'de beşinci kez sadrazam oldu.  Ölümü  III. Mehmed'in Eğri seferinin hazırlıklarını yaparken vefat etti ve Parmakkapı'da inşa ettirmiş olduğu türbesine defnedildi. III. Murad'a hediye ettiği Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa köşkünden(İncili Köşk) başka ülkenin çeşitli yerlerinde cami, medrese, çeşme, han hamam gibi birçok hayratı vardır.

 41. 2010-03-24 #41


  Kanijeli Siyavuş Paşa


  Siyavuş Paşa III. Murat saltanatı döneminde 1582-1584, 1586-1589 ve 1592-1593 yıllarında sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hırvat ya da Macar asıllı olduğu sanılmaktadır. Sarayda yetişmişti. 1569'da Yeniçeri Ağası oldu. Daha sonra Rumeli Beylerbeyiliğine getirildi. Vezir olduktan sonra II. Selim'in kızı Fatma Sultan ile evlendi. 24 Aralık 1582'de sadrazam oldu. 1602 yılında İstanbul'da vefat etmiştir

 42. 2010-03-24 #42  Özdemiroğlu Osman Paşa  Özdemiroğlu Osman Paşa, III. Murat saltanatı döneminde 1584-1585 yıllarında sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
  Osmanlı sadrazamları - Duraklama Dönemi (1579-1683) kara savaşlarında Osmanlının yetiştirdiği büyük savaşçı ve devlet adamlarındandır. Tebriz'in ikinci fatihidir. Mezarı Diyarbakır 'dadır. Onu bu kadar özel yapan şey ise birbirine hiç benzemeyen her türlü iklimde bulunmuş ve girdiği mücadelerin hiç birini kaybetmemiştir. Aklı, cesareti, savaş yeteneği ve bileğinin hakkıyla sadrazam olmayı hakeden ender devlet adamlarından biridir. Aynı zamanda mert ve adildi.

 43. 2010-03-24 #43
  İkinci Mesih Paşa  İkinci Mesih Paşa III. Murat saltanatı döneminde 1585-1586 yıllarında sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. II. Beyazıt saltanatında 1499-1501 yılları arasında sadrazamlık yapmış Mesih Paşa'dan ayırmak için İkinci sıfatı ile anılır.


 44. 2010-03-24 #44


  Serdar Ferhat Paşa
  Serdar Ferhat Paşa III. Murat saltanatı döneminde 1 Ağustos 1591-4 Nisan 1592 tarihleri arasında yaklaşık altı ay, 16 Şubat 1595-7 Temmuz 1595 tarihleri arasında da yaklaşık dört ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.


 45. 2010-03-24 #45  Tekeli Lala Mehmet Paşa
  Tekeli Lala Mehmet Paşa III. Murat saltanatı döneminde 18 Kasım 1595-29 Kasım 1595 tarihleri arasında dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. "Nişancı" lakabı ile veya "Eski Lala Mehmed Paşa" şeklinde de anılır.
  İsminin çağrıştırdığının aksine Tekeli (Antalya) değil, Saruhanlı (Manisa) olup bir zaimin (zeamet sahibinin) oğludur. Doğum tarihi bilinmemekte, ancak Marmara (Gölmarmara) kasabası doğumlu olduğu bilinmektedir. III. Murad şehzade ve Manisa'da vali iken, güzel yazı yazma kabiliyeti sayesinde onun hizmetine girdi ve "Tekeli Mehmed Çavuş" şeklinde anılmaya başlandı. III. Murad padişah olunca Manisa'ya gelen oğlu şehzade Mehmed'in lalalığını yaptı ve "lala" lakabı ile anılmaya başlandı. Şehzade Mehmed III. Mehmed adı ile tahta çıktığında onunla birlikte İstanbul'a geldi. Kısa bir süre sonra sadrazamlığa atandı, ancak onuncu gün vefat etmesi üzerine selefi Koca Sinan Paşa sadrazamlığa tekrar getirildi.
  Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı dokuz on gün gibi çok kısa bir süre sürmüş, 29 Kasım 1595 günü şirpençeden ölmüştür.
  Oğlu Arslan Paşa'nın da devlet görevinde bulunduğu Evliya Çelebi Seyahatnâme'sinde zikredilmektedir.

 46. 2010-03-24 #46  Damat İbrahim Paşa  III. Mehmet saltanatı döneminde 4 Nisan 1596-27 Ekim 1596, 5 Aralık 1596-3 Kasım 1597 ve 6 Ocak 1599-10 Temmuz 1601 tarihleri arasında toplam üç yıl onbir ay yirmi yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 18. yüzyıldaki Lale Devri'nin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile karıştırmamalıdır.
  Sultan Üçüncü Mehmed Han zamanında üç defa sadarete gelmiş Osmanlı sadrazamı. Sultan Üçüncü Murad'ın kerimesi Ayşe Sultan'la evlenmesi sebebiyle Damad olarak anılan İbrahim Paşa, Kanije kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi ünvanı ile meşhurdur.
  Aslen Bosnalı olan İbrahim Paşa'nın doğum tarihi bilinmemektedir. 1531'de devşirilerek Enderun-i humayunda yetiştirilen ve yavaş yavaş temayüz ederek Sultan Üçüncü Murad'ın cülusu esnasında Rikapdârlığa, cülusunu müteakib 1574'de Sülâhdarlığa ve oradan 1580'de Yeniçeri Ağalığına getirildi. 1581' de Rumeli Beylerbeyliğine tayin olunan İbrahim Paşa, bir yıl sonra Sultan Üçüncü Murad'in kerimesi Ayşe Sultan'la nişanlandı. Bir müddet sonra vezâret payesi tevcih olunarak Kubbe altı vezirleri arasına girdi. Mısır valisi Mürtesi Hasan Paşa'nın Mısır'da meydana getirdiği karışıklıkları gidermek ve Mısır varidatını yeniden tanzim etmek üzere 1583'de Mısır valiliğine tayin olundu. Birbuçuk yıl sonra da Lübnan'da Dürzî isyanını bastırdı. Bu isyanların bastırılmasından sonra orada elde ettiği servet ve ganimeti İstanbul'a getirerek, orada yaptırdığı bir tahtıyla beraber padişaha takdim etti. Bu hizmetlerine mukabil padişah, ikinci vezirlik payesini tevcih etti.
  Bir müddet sonra itibarını kaybetti. Onun devlet işlerinde eski nüfuz ve itibarını yeniden kazanması Sultan Üçüncü Mehmed zamanında oldu. Nitekim Üçüncü Mehmed'in cülusundan sonra İbrahim Paşa üçüncü vezirlik (vezir-i sâlis) pâyesiyle kubbealtına alındı. 1595'de sadrazam Serdar Ferhat Paşa'nın Eflâk seferine çıkması üzerine Vezir-i sâni (ikinci vezirlik) pâyesiyle Sadaret kaymakamlığına getirildi. Nihayet Sinan Paşa'nın vefati ile 5 Nisan 1596'da sadaret (veziri azamlık) makamı verildi.
  Sinan Paşa'nın hazırlamakta olduğu Avusturya seferi işlerini ele alan İbrahim Paşa, padişahın da iştirak edeceği sefere göre Osmanlı ordusunu düzenlerken diğer taraftan da İstanbul'da emniyet tedbirleri aldırdı. Ayrıca devletin bütün gelir kaynaklarını, evkaf ve emânatleri vezirlere teftiş ettirerek kanun ve nizam dışı hareket edenler şiddetle cezalandırıldı. Bu tedbirlerin yeterli olmadığına kani olan İbrahim Paşa, Belgrad'a giderek serhad kuvvetlerini de tanzime çalıştı. Sefer öncesi yapılan toplantıda onun teklifi üzerine Sultan Üçüncü Mehmed'e "Egri Fâtihi" unvanını kazandıracak sefer, Egri kalesi üzerine yapıldı ve kale fethedildi. Fetihden sonra kalenin tamir ve mülkî teşkilâtinin yapılmasında İbrahim Paşa çok gayret sarfetti.
  İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanındaki en mühim hadiselerden biriside Eğri fethinden sonra Avusturya'lılarla 1596'da yapılan Haçova Meydan Muharebesidir. Osmanlıların zaferi ile sona eren bu muharebede İbrahim Paşa orduyu muvaffakiyetle idare etti. Ancak Cagalâzâde Sinan Paşa'nın zaferin galibi iddiasiyla padişahtan sadareti taleb etmesi üzerine İbrahim Paşa azledilerek, Sinan Paşa Veziri azamlığa getirildi. Ancak 45 gün süren mazulluktan sonra İbrahim Paşa yeniden sadrazam oldu. Bir müddet sonra yine azledilen İbrahim Paşa, Avusturya üzerine sefere çıkması şartı ile üçüncü defa sadarete getirildi. Üçüncü sadaretinde Mürtesi Hasan Paşa'nın kötü idaresi ile bozulan devlet dairelerini tanzime, seferden kaçan dirlik ve zeamet sahiplerini cezalandırmaya, ordunun ihtiyaçlarını gidermeye ve vilâyet işlerini düzeltmeye başlayan İbrahim Paşa, sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1599'da İstanbul'dan Belgrad'a doğru harekete geçti. Edirne'ye geldiğinde Avusturya seraskeri olan Satırcı Mehmed Paşa'yı başarısızlığı sebebiyle katlettirdi. Daha sonra Belgrad'a, oradan Macaristan'a giren İbrahim Paşa, Estergon üzerine yürüdü. Ancak bu hareketi, muharebe yapmak veya kale fethetmek gayesinden ziyâde kalelerin tamiri ve uzun süren muharebeler neticesinde dağılan veya Osmanlılar aleyhine cephe alan yerli halkın yeniden kazanılması gayesine matuf idi. Bu yürüyüş esnasında bazı müsademelerde olmuş ve akıncılar Visgrad civarinda Veregel palankasını ele geçirmişlerdi. Yine bu yürüyüş esnasında Avusturyalılarla bir sulh teşebbüsünde bulunulmuş, ancak müsbet bir netice elde edilememişti.
  Veziriazam İbrahim Paşa, 1600 baharında Belgrad'dan çıkarak, Estergon üzerine yürüyüşe geçti. Tiryaki Hasan Paşa'nında bulunduğu toplantıda, her zaman için tehlike teşkil eden Kanije'nin fethi kararlaştırıldı. Kırk günden fazla muhasara edilen kale, bir taraftan gelecek yardımdan ümid kesilmesi, diğer taraftan kalenin barut mahzenine ateş düşmesi üzerine İbrahim Paşa'ya teslim edildi. Burası Beylerbeyilikle Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. Avusturyalıların mühim hudut kalelerinden olan Kanije'nin düşmesi, düşmana büyük bir darbe indirdi. Bu muvaffakiyetinden çok memnun olan padişah, Veziri Azam İbrahim Paşa'ya gönderdiği hattı hümayunda onu tebrik etti ve hayatta olduğu müddetçe makamında kalacağını vaad etti. Bu fetihle İbrahim Paşa Kanije Fâtihi ünvanını aldı.
  Damad İbrahim Paşa, serhadde almış olduğu tedbirler ile askerin, serhad gazilerinin ve yerli halkın derin sevgisini kazanmış, bu mıntıkada Avusturya harplerinin zuhurundan beri devam eden asayişsizliği bertaraf etmişti.
  Veziri azam ve Serdari Ekrem İbrahim Paşa Belgrad'da bir taraftan 1601 seferine hazırlanırken, diğer taraftan da kendi Kethüdasi Mehmed Ağa ile Murad Paşa'yı icabinda sulh için görüşmek üzere talimat verip Budin'e gönderdi. Kısa bir müddet sonra rahatsızlanan İbrahim Paşa, hayattan ümidini kesince kendisine vekâlet etmek üzere Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmed Paşayı vasiyet etti. 10 Temmuz 1601'de vefat etti. Cenaze namazı ordugâhta kılındıktan sonra naaşı Belgrad'a nakledildi ve daha sonra İstanbul'a getirilerek Şehzade Camii'nin caddeye bakan cephesinde inşa ettirdiği türbesine defnedildi.
  Osmanlı sadrazamları arasında mühim bir mevki işgal eden İbrahim Paşa'nın âlicenap, cömert ve gayretli bir vezir, muvaffak bir kumandan olduğunda bütün kaynaklar müttefiktirler. Emrine verilen orduları sevk ve idareyi bilmiş ve bilhassa zemin ve zamana göre aldığı siyasi tedbirler ile gerek Lübnan harekâtinda ve gerek Macaristan serhadlerinde Osmanlı nüfuz ve hâkimiyetini süratle tesise muvaffak olmuştur. Gerçekleştirmeye çalıştığı Avusturya sulhu planları ölümü ile yarım kalmış, fakat Macaristan serhadlerinde kendi yolunu takib edecek olan Lala Mehmed Paşa ve Kuyucu Murad Paşa gibi kuvvetli iki devlet adamının yetişmesini temin etmiştir.

 47. 2010-03-24 #47

  Cığalazade Yusuf Sinan Paşa

  Cığalazade Yusuf Sinan Paşa ya da Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa (1545-1605) III. Mehmet saltanatı döneminde 1591-1595 ve 1599-1604 yılları arasında toplam 10 yıl Kaptan-ı Deryalık, 27 Ekim 1596-5 Aralık 1596 tarihleri arasında da bir ay dokuz gün Sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'daki Cağaloğlu semti ve Bağdat'da yaptırdığı Cığalazade Hanı onun ismini taşımaktadır.

  Yaşamı

  Cığalazade Yusuf Sinan Paşa 1545 yılında Sicilya'nın Messina kentinde yaşayan aslen Cenevizli olan zengin Cicala ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğu zamanki ismi Scipione Cicala idi. 1560 yılında Tunus açıklarında Osmanlılarla Haçlı donanması arasında yapılan Cerbe Deniz Savaşı sırasında babasıyla birlikte Osmanlılara esir düştü ve İstanbul'a getirildi. Babası serbest kalıp Messina'ya geri döndüyse de kendisi İstanbul'da kalarak devşirme okulunda yetiştirildi. Türkçe isim olarak Yusuf Sinan ismini aldı. İtalyanca aile isminden dolayı yaşamının geri kalan bölümünde Cığalazade lakabıyla tanındı.

  Osmanlı Devleti hizmetinde yükselişi  Yusuf Sinan önce sarayda silahtar ve kapıcıbaşı görevlerini yaptı. Sonra yeniçeri ağalığına yükseldi. 1583 yılında vezir oldu ve Revan (Erivan) beylerbeyliğine tayin edildi. 1585 yılında Tebriz ve Tiflis'i Safevilerin kuşatmasına karşı başarıyla savundu. 1591 yılında Uluç Reis'in ölümü üzerine Kaptan-ı Derya tayin edildi.
  Padişah III. Mehmet'in yanında Eğri Seferine kumandan olarak katıldı. 26 Ekim 1596'da kazanılan Haçova Savaşında gösterdiği başarılardan dolayı sadrazamlığa getirildi. Ancak savaş meydanından kaçan bazı tımarlı sipahileri şiddetle cezalandırması ve Kırım hanı II. Gazi Giray'ı görevden alması huzursuzluklara yol açtı. Ayrıca görevden alınan Damat İbrahim Paşa'yı tekrar göreve geri getirmek isteyenlerin baskısıyla sadrazamlığa getirilmesinden 40 gün sonra görevden alındı.
  Bir süre devlet hizmeti dışında kalan Yusuf Sinan Paşa 1599'da ikinci defa Kaptan-ı Deryalığa getirildi. 1604'da 1 yıl önce başlamış olan 1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı'nın kumandanlığına getirildi. Yerine Kaptan-ı Deryalık görevine Derviş Paşa getirildi. 1605 yılında ordularıyla Tebriz'e doğru ilerlerken Urmiye gölü kenarında Safevilerle karşılaştı. Yusuf Sinan Paşa Safevilere yenik düşen ordularıyla birlikte Van kalesine doğru geri çekildi. Bu geri çekilme sırasında Aralık 1605'de Diyarbakır civarında öldü.

  Mirası  Cığalazade Yusuf Sinan Paşa İstanbul'un Cağaloğlu semtinde bir saray ve hamam inşa ettirdi. O yüzden bu semt Cığalazade ya da Cığalaoğlu adıyla anılmağa başladı. Zamanla Cığalazade, Cağaloğlu olarak değişti ve bu semtin adı olarak günümüze kadar ulaştı. Yusuf Sinan Paşa'nın inşa ettirdiği hamam 1741 yılında yeniden inşa edilerek Cağaloğlu Hamamı adıyla günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca Yusuf Sinan Paşa'nın 1590 yılında Bağdat'ta inşa ettirdiği Cığalazade Hanı da Han-ı Zürur adıyla ayakta durmaktadır.

 48. 2010-03-24 #48  Hadım Hasan Paşa


  Hadım Hasan Paşa III. Mehmet saltanatı döneminde 3 Kasım 1597-9 Nisan 1598 tarihleri arasında beş ay altı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

 49. 2010-03-24 #49
  Cerrah Mehmed Paşa

  Sultan III. Murat ve III. Mehmet döneminde saray cerrahı olan ve III. Mehmet döneminde, (9 Nisan 1598-6 Ocak 1599) tarihleri arasında sadrazamlığa kadar yükselmiş bir Osmanlı tabibi ve paşasıdır.
  Cerrahpaşa lakabıyla da tanınmaktadır. İsmiyle anılan Cerrahpaşa semtinde bir de camisi bulunmaktadır.

 50. 2010-03-24 #50


  Yemişçi Hasan Paşa


  Yemişçi Hasan Paşa III. Mehmet saltanatı döneminde 10 Temmuz 1601-16 Ekim 1603 tarihleri arasında toplam iki yıl üç ay yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

  Okunma: 26078 - Yorum: 147 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 4/5 - 4