Abdülğâfir el-Farisî (ö. 529/1135) - Gazalî'nin bir öğrencisi el-Siyâk li Tarihi Nîsâbur'unun el-Muntahab mine's-Siyâk li Tarihi Nîsâbur başlıklı kısa yazısında,

Ebu'l-Muzaffer Muhammed bin Ahmed el-Ebiverdî'nin (ö. 507/1113) Gazalî hakkındaki övgü şiirinde,

Ebu Bekir bin el-Arabî (ö.543/1143) - Gazalî'nin diğer öğrencisi el-Avâsım mine'l-Kavâsım adlı kitabında,

İbn Asâkir (ö. 581/1176) - Tebyinü Kâzibi'l-Müfterî ve Tarihu Dimeşk adlı kitaplarında,

İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201) el-Muntazam fi't-Tarih adlı kitabında,

Yâkut el-Hamevî (ö. 626/1228) Mu'cemü'l-Büldân adlı kitabında,

Ibn al-ʾAthīr (ö. 636/1239) al-Kāmil fī al-tārīkh Cilt 10. sayfa 173.

Sıbt ibnü'l-Cevzî (ö. 654/1257) Mir'âtü'z-Zaman adlı kitabında,

İbn Kesir (ö. 774/1373) el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı kitabında,