Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan adlar türeten eklerdir.

-ce (-ca, -ce)
düşünce, eğlence, söylence, sakınca

-gen (-gan, -gen, -kan, -ken)
kaygan, üretken, girişken, alıngan, kırılgan, sıkılgan, çalışkan, saldırgan, atılgan, konuşkan, unutkan, iletken, değişken, çekingen, girişken

-ge (-ga, -ge, -ka, -ke)
bilge, süpürge, kavurga, bölge, bileşke, gösterge

-gi (-gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü)
at, as, sür, çizgi, keski, çal, duygu, gör, say, bilgi, sevgi, dergi, ör, vurgu, sal, vergi, bitki, yetki, bulgu, bas

-gin (-gın, -gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün)
üzgün, yorgun, bezgin, bitkin, seçkin, dalgın, şaşkın, olgun, küskün, durgun, pişkin, yangın, soygun, bozgun, bilgin

-i (-ı, -i, -u, -ü)
gezi, kazı, gömü, koşu, soru, korku, koku, örtü, yazı, doğu, batı, sayı, takı, artı, açı, ölü, sıkı, dolu

-ici (-ıcı, -ici, -ucu, -ücü)
yanıcı, dondurucu, patlayıcı, kalıcı, kesici, yazıcı, yıkıcı, kavurucu, satıcı, alıcı, verici, üzücü, sıkıcı, ısıtıcı, soğutucu, kırıcı, sürükleyici, besleyici, izleyici

-ik (-k, -ak, -ek, -ık, -ik, -uk, -ük)
durak, konak, tapınak, ölçek, uçak, batak, tarak, bıçak, kaçak, dilek, istek, yatak, adak, parlak, titrek, yıkık, düşük, sökük, yanık, yenik, uyuşuk, kırık, soğuk, dişlek, konuk, şımarık, ılık, öksürük, çürük

-m (-m, -ım, -im, -um, -üm)
yaşam, doğum, ölüm, üretim, tüketim, seçim, durum, gelişim, uçurum, bakım, onarım, biçim, kesim, alım, satım, dilim, içim, pişirim

-n (-n, -ın, -in, -un, -ün)
tütün, esin, basın, yayın, yığın, ekin, sorun, yazın, dizin, sayın

-nç (-(ı)nç, -(i)nç, -(u)nç, -(ü)nç, -ç)
bilinç, övünç, sevinç, basınç, inanç, korkunç, gülünç, iğrenç, utanç, kazanç

-nti (-(ı)ntı, -(i)nti, -(u)ntu, -(ü)ntü; -tı, -ti, -tu, -tü)
gezinti, sarsıntı, silinti, kazın, süprüntü (süpür-üntü), kırıntı, döküntü, çalın, ayrıntı (ayır-ıntı), saplan, bağlan, yaşan, kalın, görün, sıkıntı, özenti

-iş (-ış, -iş, -uş, -üş)
bul, açılış, kapanış, kurtul, yağış, dönüş, uç, göster, yanlış (yanıl-ış), dik, kaçış

-t (-t, -ıt, -it, -ut, -üt)
taşıt, geçit, umut, yapıt, yazıt, kesit, anıt, sarkıt, dikit, konut, yakıt, yapıt

-me (-ma, -me)
okuma, yazma, uçurtma, dondurma, kavurma, dinlenme, kazma

-mek (-mak, -mek)
yemek, içmek, gülmek, uyumak, çakmak

-ti (-tı, -ti, -tu, -tü)
karar, ürperti, belirti, bağır, sarar (sarı-ar-tı), doğrultu

-e (-a, -e)
süre, sapa, yara, doğa, kısa, çevre (çevir-e)

-men (-man, -men)
yönetmen, okutman, belletmen, öğretmen, eğitmen, sayman, seçmen, göçmen, şişman