1- "Objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip oluş miktarlarını belirtmek amacıyla sayı veya sembolle değer verme işlemidir" şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)

Ölçme

B)

Ölçüm

C)

Değerlendirme

D)

Ölçme ve değerlendirme

E)

Ölçüt


2- Eğitim-öğretimde, ölçme ve değerlendirme hangi basamakta gerçekleştirilir?
A)

Öğretimin başında düzey belirlemede

B)

Öğretim sürecinde ara değerlendirmelerde

C)

Öğretim süreci sonunda değerlendirmede

D)

Öğrencinin gelişimini takip etmede

E)

Hepsi


3- Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?

A)

Bir kumaşın boyunun cetvelle ölçülmesi

B)

Bir kova suyun sıcaklığının termometre ile ölçülmesi

C)

Öğrencinin sınava alınarak başarısının ölçülmesi

D)

Bir çocuğun zekasının ölçülmesi

E)

Hepsi


4- Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin fonksiyonlarından değildir?

A)

Daha duyarlı olmayı sağlar

B)

Daha kesin veriler oluşturur.

C)

Değerlendirmeye olanak sağlar.

D)

Ölçme aracını deneme

E)

Performansı sayısallaştırır


5- Aşağıda ölçme ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)

Dolaylı ölçmelere, hata karışma şansı daha azdır.

B)

Dolaylı ölçmelerden elde edilen veriler daha tutarlıdır.

C)

Doğrudan ölçmelerde elde edilen ölçümler daha objektiftir.

D)

Cetvel, boy ölçümünde dolaylı bir ölçme aracıdır.

E)

Dolaylı ölçmelerde sıfır izafidir.


6- Eğitimde, ölçme aşağıdaki sorulardan hangisine öncelikle cevap verir?
A)

Niçin eğiteceğimizi

B)

Nasıl eğiteceğimizi

C)

Ne kadar eğiteceğimizi

D)

Hangi kaynakları kullanacağımızı

E)

Nerede eğiteceğimizi


7- Aşağıdakilerden hangisi ölçme ile ilgili değildir?
A)

Bütün bilimler, veri elde etmek için ölçmeden yararlanabilir

B)

Ölçme, değerlendirmenin ön şartıdır.

C)

Ölçme, eğitim bilimlerinin alt alanı olarak diğer bilimlere katkıda bulunur.

D)

Ölçme nicelikleri belirleme, değerlendirme nitelik verme sürecidir.

E)

Ölçme objektif olmak zorundadır.


8- Aşağıdakilerden hangisi ölçme değildir?
A) Sınıftaki öğrencileri tek ve çift numaralılar şeklinde gruplandırmak
B) Basketbol takımının ligden düşmesi
C) Olimpiyatlarda 4 altın madalya aldık
D) Otomobillere plaka numarası vermek.
E) Öğrencilere, boy uzunluklarına göre not vermek

9- Aşağıda verilen ölçümlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Boy ve ağırlığın ölçülmesi
B) Sıcaklığın ölçülmesi
C) Zekanın ölçülmesi
D) Başarının ölçülmesi
E) Tutumların ölçülmesi
10-Ölçme işleminde, cevaplandırması gereken ilk soru aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Ne ile ölçeceğiz ?

B)
Neyi ölçeceğiz ?

C)

Kriter nedir?

D)

Veriler nasıl sembolleştirilecek?

E)

Hangi aralıklarla ölçeceğiz?


11-Aşağıdakilerden hangisi temel (mutlak) ölçmeye örnektir?
A) Öğrencilere zeka testi uygulamak
B) Bir sınıfta öğrencilerin sayısını belirlemek
C) Öğrencilerin eğitim bilgisini standart bir testle ölçmek
D) Öğrencilerin matematik başarısını ölçmek
E) Öğrencilerin üniversitede başarılarını tahmin etmek

12-Aşağıda ölçme ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Dolaylı ölçmelerde sıfır izafidir.

B)

Doğrudan ölçmelerden elde edilen veriler daha tutarlıdır.

C)

Doğrudan ölçme yönteminde oranlı ölçekler kullanılır.

D)
Dolaylı ölçme, mutlak ölçmedir.

E)

Doğrudan ölçmelere, hata karışma şansı daha azdır.


13-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçmeyi, dolaylı ölçmeden ayıran fark değildir?

A)

Daha kesin sonuçlar verir.

B)
Hata karışma olasılığı yüksektir.

C)

Sıfır, gerçek anlamdadır.

D)

Sıfır, başlangıç ve yokluk anlamındadır.

E)

Daha objektiftir.


14-Bir öğretmenin matematik dersine ait sınav kağıtlarını okuyup öğrencilerin her bir sorudan aldığı puanları toplayarak öğrencilere verdiği puanlara ne ad verilir?
A) Ölçme
B) Değerlendirme
C) Ölçüt
D) Ölçek
E) Ölçüm

15-Aşağıdakilerden hangisi ölçme ile ilgili değildir?

A)

Bütün bilimler ölçmeden yararlanabilir.

B)
Ölçme eğitim bilimlerinin alt alanıdır.

C)

Ölçme, değerlendirmenin ön şartıdır.

D)

Ölçme nicelikleri belirleme, değerlendirme yargı sürecidir.

E)

Ölçme objektif olmak zorundadır.


16. Eğitimde öğrenci başarısını ölçmenin en önemli gerekçesi nedir?
A) Öğrencileri çalışmaya zorlamak
B) Başarısız öğrencileri durumlarından haberdar
etmek
C) Öğrenme düzeyi ile ilgili bilgi toplamak
D) Başarılı öğrencileri ödüllendirmek
E) Öğrenciler hakkında öğretmen kanısını pekiştirmek

17, 18 ve 19. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplandırınız.
Fen Bilgisi dersinde öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin düz anlatım ve laboratuar yöntemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini inceleyen bir öğretmen, uygulama öncesinde ön test yapmış ve bir dönem süresince iki sınıfta bu yöntemleri uygulamıştır. Uygulama bittikten sonra ön testte kullandığı soruları kullanmış ve her bir öğrencinin ön test - son test puan farkına bakarak başarı düzeylerini belirlemiştir.

17- Araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretim yöntemleri
B) Öğretim süreci
C) Akademik başarı düzeyleri
D) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri
E) Farklı gruptaki öğrenciler

18- Öğretmenin uygulamasında kullandığı bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öntest ve sontestler
B) Akademik başarı düzeyi
C) Fen bilgisi dersi
D) Yöntemlerin kullanıldığı sınıflar
E) Öğretim yöntemleri

19- Öğretmenin bu araştırmasında kullandığı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak
B) Bağıl
C) Dönem başı
D) Dönem içi
E) Portfolyo

20- Bir araştırmada ortamda gürültü arttıkça öğrencilerin derse yönelik ilgilerinin azaldığı belirlenmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu araştırmanın sonucu doğru yorumlanmıştır?.
A) Öğrencilerin ilgileri farklı değişkenlerden etkilenmektedir
B) Gürültü öğrencilerin derse yönelik ilgisini etkileyen değişkenlerdendir
C) Araştırmanın bağımlı değişkeni gürültü miktarıdır
D) Gürültü ile ilgi arasında negatif bir ilişki vardır
E) Gürültü miktarı, eğitim ortamındaki içsel faktör durumundadır1/a

2/e

3/e

4/d

5/c

6/c

7/c

8/b

9/a

10/b

11/b

12/d

13/b

14/e

15/b

16/c

17/c