4-b İstifa Dilekçesi (İş Akdi Feshi Dilekçe Örneği) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

4-b İstifa Dilekçesi (İş Akdi Feshi Dilekçe Örneği)

 1. Kıdem ve ihbar tazminatımı alabilmek için iş akdi feshi dilekçe örneği
 2. 2009-12-01 #2
  ....... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
  kaydıyla ....... kıdem tazminatının ....... tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ve ....... ihbar tazminatının ....... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkilimiz ..... yılından beri davalı işyerinde Üretim Müdürlüğünde sekreter olarak çalışmaktayken ……. tarihinde Disiplin Kurulunun 05.05.2006 ve 2006/2 kararı gereği... Dönem Toplu-İş Sözleşmesinin …. maddesi ve 4857 Sayılı Yasanın 25/2 bendi uyarınca fazla mesaiye gelmediği halde fazla mesai ücreti alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu suretle Şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle hizmet akdi tazminatsız olarak feshedilmiş olup bu durum müvekkilimize .......liğinin ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

  2-) Müvekkilimizin hizmet akdinin feshine karşı yapmış olduğu itirazda Disiplin Kurulunun 18.05.2006 Tarih ve 2006/3 Sayılı Kararı ile ret olunmuştur.

  3-) Davalı Şirket 05.05.2006 Tarih ve 2006/2 sayılı kararında "Genel Müdürlük Makamının 27.02.2006 tarih ve 1005 sayılı onayları ile, Üretim Müdürlüğünde yapılan tetkiklerde 2005 ve 2006 yıllarında Üretim Müdürlüğü puantörü tarafından iki nüsha olarak hazırlanıp Üretim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra haftalık fazla mesai formlarının Personel ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilen bazı nüshalarına puantör ..... ........ tarafından ilave isim ve fazla mesailer yazılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildiği, müvekkilimizin de 17 gün işe gelmeksizin fazla mesai aldığı" bildirilmiş ve iş akdi tazminatsız olarak feshedilmiştir.

  4-) Müvekkilimizin hizmet akdinin feshine ilişkin olaydan hiç bir şekilde haberi yoktur. Söz konusu fazla mesailer müvekkilimizin bilgisi dışında puantör ..... ....... tarafından yazılmıştır. Müvekkilimiz işyerinde istendiğinde mesaiye kalmıştır. Puantör ..... ....... kendi yaptığı haksız kazanç sağlama eylemlerine kılıf uydurmak için bir çok personeli mesai yapmış gibi göstererek eylemine yasal zemin hazırlamış ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur.

  5-) Bu olayın ortaya çıkmasından sonra müvekkilimizin yapmış olduğu araştırma sonucu fazla mesai yaptığı halde fazla mesai yapmış gözükmediği günlerinde mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. Fazla mesai çizelgesine kaç saat mesai yapıldığı puantör .... ...... tarafından yazılmaktadır. Bunun müvekkilimiz tarafından kontrolü mümkün olmamaktadır. Müvekkilimiz 8 yıldan beri davalı işyerinde dürüstlüğü ve işe bağlılığı ile tanınan bir insandır. Bu yola başvurarak haksız kazanç sağlaması mümkün değildir. İş yerinde sekreter olarak çalışan tek bayan personel olduğundan maaşını karşılaştırabileceği veya hesaplayabileceği bir arkadaşı dahi mevcut değildir. Bu nedenle maaşındaki eksik veya fazla ödemeyi fark etmesi mümkün değildir.

  6-) Kaldı ki müvekkilimiz söz konusu tarihler arasında hiç fazla mesaide yapmamış değildir. Fazla mesailer puantör ..... ....... tarafından gelişigüzel ve ilkel bir teknikle yazıldığından fazla mesai yapılan günlerde mesai yapılmamış, yapılmayan günlerde fazla mesai yapılmış görünmektedir. Bu durumdan müvekkilimizin sorumlu tutulması mümkün değildir. İş Kanunu 17/2 maddenin müvekkilim aleyhine uygulanması yasal değildir, burada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller puantör ..... ...... eylemidir. Başkasının eyleminden müvekkilimizin sorumlu tutulması mümkün değildir.

  HUKUKİ NEDENLER : İş K., HUMK ve ilgili mevzuat

  HUKUKİ DELİLLER : Davacının işyeri özlük dosyası,ücret durumu,işverenlikte
  mevcut ödemeye ilişkin belgeler,iş akdi feshi tebliğ
  yazısı,tanıklar,maaş bordroları ve ilgili her türlü yasal kanıt

  İSTEM VE SONUÇ :Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... kıdem tazminatının ....... tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ....... ihbar tazminatının ....... Tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

  Davacı Vekili
  Av.

  Okunma: 8878 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -