Oyunların çalgıları:

Meydanlarda ve kapalı yerlerde kemençe.
Atalık Horonu - Erkek. Kadın. Toplu (Tirebolu)

Çandırlı - (Bak. Çandır tüfek oyunu)
Çandır tüfek oyunu - Temsili, Erkek, Tek-Toplu.
Deveci oyunu - Taklitli, Temsili, Erkek, Toplu.
Dikkayda - (Şebinkarahisar)
Düz ayak - (Şebinkarahisar) - Horon, Erkek.
Düz kayda - (Bak. Düz ayak)
Efe havası, Efeler oyunu - Horon. Erkek.
Esnaf oyunu - Taklitli: Erkek, Kadın, Çift-Toplu, Türkülü
Eşkiya horanı - (Eşkiya horonu) - Horon, Erkek.
Fırlamak - Horon. Erkek.

1053 - Halk Oyunları - Giresun Halk Oyunları

Giresun Karşılaması - Karşılama. Kadın, Çift-Toplu.

Görele Doruk Geliş Oyunu - Erkek. Kadın. Toplu
Görele Otçular Havası -
Hora,Horo, Horom, Horon - Erkek.
Kama Oyunu - Erkek. Çift-Toplu
Karşılama, Karşılatma - Erkek, Kadın. Çift-Toplu
Kırma -
Kol oyunu - Horon. Erkek.
Marmaraki - Kadın. (Tirebolu)
Mendil - (Şebinkarahisar)
Metelik oyunu -
Tamzara - (Şebinkarahisar). Halay. Erkek
Tarla kazma -
Titiz Horon -
Üç ayak - (Şebinkarahisar) - Halay. Erkek.

Giresun halk oyunları içerisinde Şebinkarahisar ve Alucra yöresi oyunları daha çok Orta ve Doğu Anadolu etkisi altında gelişmiştir. Diğer yöre oyunları tipik Karadeniz bölgesi oyunlarındandırlar.

Osmanlı döneminden sonra, özellikle Alevi kökenli olan Türkmenler'in büyük bir bölümü Şah İsmail'in çağrısına uyarak İran'a göç etmiş. Yavuz'un Alevilere karşı izlediği politika nedeniyle bölge nüfusunda önemli azalmalar görülmüş. Daha sonraları yine Osmanlılar tarafından yöreye başka bölgelerden getirilen çeşitli aşiretler yerleştirilmiştir.

Bu dönemde Türkmenler'in kalanlarıyla Çepniler daha çok hayvancılıkla uğraşan göçebeler oldukları için iç bölgelerde yoğunlaşmış, Giresun çevresinde ve kıyılarda ticaretle uğraşan Rumlar yaşamaktaymış.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde bozguna uğramasından sonra bölgeye önemli sayıda Laz, Gürcü ve Çerkes nüfus gelmiş ve kısa bir süre sonra yerli halkla kaynaşmışlar. Aynı dönemde etnik iş bölümü de değişikliğe uğramış, "Hayriye Tüccarları" adıyla anılan Müslüman tüccarlar, ticareti azınlıkların elinden almaya çalışmışlar. Özellikle İttihat Terakki döneminde Müslüman tüccarlar, ticaretteki azınlık tekeline son vermişler.