Halifeler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Halifeler

 1. Dört Halife Dönemi


  * Ebu Bekir 632 - 634
  * Ömer- 634 - 644
  * Osman - 644 - 656
  * Ali - 656 - 661


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2007-03-19 #2
  Ebu Bekir, (573 - 23 Ağustos 634) (Arapça:أبو بكر) Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen sahabi.


  İlk İslâm'a giren hür erkeklerin; raşit halifelerin (632-634), aşere-i mübeşşere'nin ilkidir.

  Ebu Bekir Benu Teym'lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke'de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü'l-Hayr Selma'dır.İlk müslüman tarihçilere göre tüccardı yine müslümanlara göre Hz. Muhammed 622 yılında Mekke'den Medine'ye giderken (Hicret) Ebu Bekir ona eşlik etmiştir. Bu konuda Kuran-ı Kerimde "...mağarada bulunan iki kişiden biri..." (et-Tevbe, 9/40) ayeti ile şahsından Kuran-ı Kerim'de bahs edilmiştir. Ayrıca İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın, kızı Ayşe ile hicret öncesinde Mekke'de evlenmesinden dolayı kayınpederidir. Allah resulünün ilk halifesidir. Cennetle müjdelenmiştir.


 3. 2007-03-19 #3
  Ömer bin el-Hattab (Arapça, عمر ابن الخطاب) (581 - 3 Kasım, 644) Sünni'ler `Seyyidina Ömer Faruk adını da kullanmaktadırlar. Genellikle sadece Hz. Ömer olarak anılır. İkinci İslam Halifesidir (634-644).İslam kaynaklarına göre dört Raşit Halife (Hulefa-i Raşidin) arasında sayılmaktadır. Ayrıca Sahabe ve Aşere-i Mübeşşere dendir.

  Hayatı
  Ömer Kureyş'in Adiy boyuna mensuptur. Babası Hattabb Nüfeyl ve annesi ise Ebu Cehil'in kardeşi veya amcasının kızı olan Hanteme'dir. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre, Büyük Ficar savaşından 4 yıl sonra dünyaya gelmiştir.

  Küçüklüğünde ticaret yapmış ve daha sonra da ticarete atılmıştır. Kendisi Suriye taraflarına giden ticaret kervanlarına eşlik etmekteydi. İslam öncesi dönemde Mekke eşrafı arasında yer almaktaydı. Mekke şehrinin elçilik görevini yapıyordu. Bir savaş çıkması durumunda önce Ömer karşı tarafa elçi olarak gönderilir ve döndüğünde kendisinin verdiği bilgilere göre hareket edilirdi. Bunların yanı sıra o zamanlarda kabileler arasında çıkan anlaşmazlık ve tatsızlıkların çözümünde etkin bir rol almakta ve verdiği kararlar bağlayıcı vasıf taşımaktaydı.


  İslam'a GirişiHz. Ömer (r.a.) o zamanlar islama karşı tepki gösterenler arasındaydı. Bir gün Hz. Muhammed'i (s.a.v.) öldürmeye karar verdi ve silah kuşanarak yola çıktı. Ancak yolda Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Nuaym b. Abdullah Ömer'in niyetini anlayınca kendisine kızkardeşi ve eniştesininde İslam'a girmiş olduklarını önce onlarla uğraşması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ömer derhal eniştesinin evine gitti. Eve girer girmez eniştesini dövmeye başlar ve araya giren kız kardeşine de vurur, kız kardeşinin burnu kanar. Kızkardeşi Ömer'e kendilerine ne yaparsa yapsın dinlerinden dönmeyeceklerini söyleyince Ömer'in duyguları kabarır ve okudukları şeyi görmek istediğini söyler. Kendisine verilen sayfalardaki Kuran'ı okuyan Hz. Ömer (r.a), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nerede olduğunu sorar. Daru'l-Erkam'da Erkam'ın evinde olduğu söylenince ve oraya gider. Hz. Muhammed'in (s.a.v) çevresinde bulunan kişiler Hz. Ömer'i (r.a) kılıçlar ile kuşanmış bir vaziyette görüncü korktular. Ancak Hamza kendilerine bir şey yapamayacağını ve sayıca fazla olduklarını söyleyerek kapıyı açar. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Ömer'i İslam'a çağırır ve Hz. Ömer hemen Kelime-i Şehadet getirerek imân ettiğini açıklar.

  Hz. Ömer (r.a.), peygamberliğin altıncı yılında Müslüman olmuştur. O Müslüman olduğu zaman Müslümanların sayısı yetmiş-seksen kişi kadardı. Müslüman olduktan sonra sürekli Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yanında bulunmuş, onu korumak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatının hemen arkasından ortaya çıkan karışıklığın Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde Hz. Ömer (r.a) büyük rol oynamıştır. Hz. Ebû Bekir'in kısa halifelik döneminde en büyük yardımcısı Hz. Ömer (r.a) olmuştur.


  HalifeliğiHz. Ömer (r.a.) 634-644 yıllarında halifelik yapmıştır. Kur'an'daki ahlak ve adalet anlayışının uygulanması konusundaki çabalarıyla tanınır. Adaleti uygularken herkese eşit davranmış; soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine izin vermemiştir. İdaresi altındaki topraklarda adaletin katıksız bir biçimde uygulanması için her türlü önlemi almıştır. Onun iktidarı döneminde sosyal adalet tam anlamıyla egemen olmuştur. Her zaman halkına karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Tarihi kaynaklara göre bu konuda, "Fırat kıyısında bir deve helak olsa, bundan kendimi sorumlu hissederim" sözü meşhurdur. Özellikle adalete vurgusu, işlerinde ve toplumsal sorunlarda adaleti temel alarak çalışması nedeniyle daha sonraki dönemlerde ve bugün sık sık adalet timsali olarak betimlenir.

  Hz. Ömer'in (r.a.) halifelik dönemi birçok yeniliğe sahne oldu. Onun zamanında ülke, yönetim birimlerine ayrıldı. Valiler, ve Halife'ye bağlı olarak kadılar atandı. İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden ayrıldı. Hicri takvimin uygulamaya konulması, devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü bir meclisin ve devlet hazinesinin oluşturulması yine bu yıllarda gerçekleşti.


  Hz. Ömer bin Hattab (r.a.), 644 yılında vefat etmiştir.

 4. 2007-03-19 #4
  Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam'a ilk girenlerdendir.Hz. Ömer'den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.

 5. 2007-03-19 #5
  Ali bin Ebu Talib (Arapça:علي بن أبي طالب, Farsça: علی پسر ابوطالب) (doğum 599 - ölüm 661), Sünni inancına göre Dört Büyük Halife'den (Hulefa-i Raşidin) dördüncüsü ve Cennetle Müjdelenen On Sahabe'den (Aşere-i Mübeşşere) biridir. Şii inanışına göre ise ilk halife ve Oniki İmam'ın ilkidir. Türkçe'de saygı ifadeleriyle Hz. Ali (r.a.) olarak da anılır. 661 yılında (Hicri: 21 Ramazan 40), Hariciler tarafından düzenlenen bir suikastte ağır yaralanmış, birkaç gün içinde de vefat etmiştir.

  Kureyş Kabilesi'nin Haşimoğulları (Haşimiler) sülalesine mensuptur. Muhammed'in hem damadı hem de amcasının oğludur. Şii inanışına göre, ilk müslüman, Kabe'de dünyaya gelen tek insan ve hayatı boyunca Allah'tan başka bir şeye tapmamış ilk müslümandır. Bununla birlikte Sünni inanışına göre ilk müslüman peygamberin eşi Hatice'dir.


  Okunma: 1851 - Yorum: 4 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0