Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar:

 • a-ra-ba
 • bi-çi-mi-ne
 • in-sa-nın
 • ka-ra-ca
 • alt-lık
 • al-dı


Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar:
 • bir-lik
 • sev-mek
 • Türk-çe
 • Kork-maz

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır:
 • band-rol
 • kont-rol
 • port-re
 • prog-ram
 • sant-ral
 • sürp-riz
 • tund-r
 • volf-ram


Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölüne*mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.
Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-
yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-
na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-
ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.
(Ömer Seyfettin)
Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur:
 • ba-şöğ-ret-men
 • il-ko-kul
 • Ka-ra-os-ma-noğ-lu

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:
.................................................. ......................... ................................ u-
çurtma değil,
.................................................. ......................... ...........................uçurt-
ma;
.................................................. ......................... ....................... müdafa-
a değil,
.................................................. ......................... .......................... müda-
faa;
Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul*lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.
.................................................. ......................... ........................ Edirne'
nin...
.................................................. ......................... ....................... Ankara'
dan...
.................................................. ......................... .......................... 1996'
da...