934 - Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği


Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu'dur.

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 1989 yılında orman, ziraat, gıda, jeoloji, kimya, makine mühendisleri, ev hanımı, toplumbilimci, işletmeci, bankacı, ruhbilimci vb. değişik mesleklerden 50'yi aşkın üyeyle kuruldu.

Amacı

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği; başta ormansızlaşma olmak üzere kırsal çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelik önerilerin geliştirilmesine; bu öneriler doğrultusunda kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunabilecek araştırma ve eğitim çalışmaları ile yayın yapmayı hedeflemekte, toprak erozyonu, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma vb sorunlarla mücadeleyi öngörmektedir.


Etkinlikleri


 • 1991 yılında bu yana, yılda en az bir dönem olmak üzere, beşer haftalık uygulamalı "Dendroloji (ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Okulu", 1994'den bu yana, zaman zaman düzenlediğimiz "Toprak Ekolojisi Okulu" etkinlikleri;
 • MEB ile işbirliği yaparak, öğretmen izci liderlerine "Ormancılık-Orman Ekolojisi" seminerleri verilmesi (2002-2004)
 • "Toprak Erozyonu Türkiye'yi Tüketiyor; Erozyonu Durdurun !" Kampanyası: Bu kampanya kapsamında;

- İstanbul'dan Ankara'ya 15 gün süren yürüyüş (1994); - "Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yasa Tasarısı" önerisinin hazırlanması ve Başkanlığı ile TBMM'de grubu bulunan siyasal partilere ulaştırılması; - Yaygın imza kampanyası; - Kitap, kitapçık ve poster basımı ve dağıtımı; - Fotoğraf ve karikatür sergileri

 • Ankara Polatlı Kargalı Köyü'nde "Yurttaş Katılımlı Erozyon Önleme Projesi";
 • "Borçka Camili ve Karagöl Orman Ekosistemlerini Koruma ve Geliştirme Araştırması" ve bu araştırmanın sonuçları göre yöre halkının ekonomik ve eğitim durumunun iyileştirilmesine yönelik etkinlikler;
 • "Karadeniz Ölüyor, Karadeniz'i Kurtarın!" konulu halk eğitimi;


 • Ankara Polatlı, Yenimehmetli Köyü'nde, köy halkının da katılımıyla "Ağaçlandırma-Mer'a İyileştirme-Arıcılık Entegre Projesi" uygulaması;


 • "Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi", "Biyolojik Çeşitliliğin Yerinde Korunması" ve "Türkiye Çölleşme ile Mücadele" eylem planlarının hazırlık çalışmaları;
 • FAO'nun çocuklara yönelik çizgi roman yayınlarının Türkçeleştirilip yayımlanması ve dağıtılması;
 • Ders notları ve çeşitli araştırmaların sonuçlarını ve kongre bildirilerini içeren kitaplar ve kitapçıklar yayımlanması;
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların personeline, ağırlıkla da çeşitli düzeylerdeki öğrencilere yönelik eğitim programları;
 • WWF'nın "Priority Areas for Forest Conservation in the Mediterranean Region" projesi kapsamında Türkiye ormanlarının; koruma altındaki ve önemli orman alanlarının çeşitli özelikleriyle belirlenmesi. Bu kapsamda "Türkiye'nin Tabiatı Koruma Alanları" kitabının yayımlanması.
 • Orman köylerinde ormanların, biyolojik çeşitliliğin, toprakların korunması; orman yangınları konulu eğitim çalışmaları.
 • Çeşitli radyo ve TV kanallarında "Kırsal Çevre Sorunları" konulu söyleşiler.
 • Fethiye yakınlarındaki Gemile Koyu'nda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik araştırma ve kamuoyu oluşturma çalışması yapılarak alandaki yapılaşma ile milli parkların yönetiminin özelleştirilmesine yönelik uygulamaların durdurulması, İstanbul-Tuzla İlçesi'nde devlet ormanı sayılan arazide kurulacak Sabancı Üniversitesi'nin bir kısım alanı için Orman Bakanlığı'nın verdiği iznin iptali ve yürütmenin durdurulması, "Ağaçlandırma Yönetmeliği" ile "2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulanması Yönetmeliği"nin kimi maddelerinin iptali , Van Gölü'nde yasa dışı inci kefali avlanmasının durdurulması ve 39 Devlet Orman Fidanlığı'nın kapatılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı işleminin iptali için Danıştay'da ve ilgili İdare mahkemelerinde davaların açılması (1997-2005). İl Mahalli Çevre Kurulu'na bilimsel olmayan nedenlerle, kavakların kıyımına yönelik aldıkları kararın geri alınması başvurusu (2003).
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı "Global Environment Facility" etkinliği kapsamındaki "Small Grant Programı"ın desteğiyle yürütülen "Türkiye'deki Tabiatı Koruma Alanlarının Yöresel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtımı ile Bitki Gen Kaynaklarının Yerinde Korunmasına Yöre Halkının Katılımının Sağlanması (Gevne Vadisi Örneği)" projesi.


 • Toprak Yasa Taslağı, Mera Yasa Taslağı, Orman Yasa Taslağı, Anayasa değişiklik Taslağı, Ulusal Ormancılık Programı üzerine, Johannesburg Dünya Zirvesi öncesi ve sonrası yapılan toplantılarda birçok konuda ya öncü olarak, diğer sivil kuruluşlarca veya kamu kurumlarınca yapılan çalışmalara birçok görüş ve öneriyle katkıda bulunulması.
 • Orman Köyü Kalkındırma Kooperatifi (OR-KOOP) Yönetici ve Üyelerine "Orman Ekosistemlerinde Biyolojik Çeşitliliği Yerinde Koruma Eğitimi " UNDP GEF/SGP(BM Küresel Çevre Desteği /Küçük Hibeler Programı) desteğiyle (2002)


 • 1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi (GÜ Fen-Edebiyat Fak, TUBITAK, MTA işbirliğiyle) (2002)
 • 2001 yılı bahar döneminde başlayan ve 2004 sonuna dek sonbahar/ilkbahar dönemlerinde yaklaşık 10-12 hafta olarak sürdürdüğümüz, çeşitli konularda seminerleri içeren "Çarşamba Söyleşileri". Bundan sonra daha değişik formatta yapılması planlanıyor.
 • 1998'denberi gelenekselleşen bir uygulama: "Toprağın ve Doğanın Dostuna / Dostlarına Teşekkür Belgesi"
 • "Başkentimizin Anıtsal Ağaçları"kitabımız renkli ofset olarak yayımlandı, ilgili belediye, muhtarlık ve konut sakinlerine dağıtıldı. (Hazırlayan : Orman Y. Müh. Ahmet Demirtaş) (2002)


 • "Sözlü Ormancılık Tarihi":Uzun yıllar mesleğine emek vermiş ormancı ağabeylerimizin anılarının derlenmesini amaçlayan söyleşilerin yayımı(2002).
 • "Kırsal Çevre Yıllığı": 2000 yılındanberi hazırlanan ve genç araştırmacıların makalelerini içermesi amaçlanan yıllığın 2005 baskısı da, Şubat 2003'te yayımlandı ve yine ilgili araştırma kurumlara dağıtıldı. Bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapan yüm kişi ve kuruluşlara talepleri üzerine ücretsiz dağıtılıyor.
 • Basın Bildirileri: Orman Yasası'na olumsuz müdahaleler, avlanma yasağı'nın erken sonlandırılması, milli parklarda oto rallileri vb. birçok konuda konularında bilgilendirici ve tepkimizi ortaya koyan açıklamalar.
 • Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği: 59. Hükümetin Anayasa'nın ormanlarla ilgili maddelerinde yapmak istediği olumsuz değişikliklere karşı yaklaşık 70 meslek örgütü, sendika, kooperatif, vakıf, dernek ve diğer sivil girişimlerle Mart 2003'ten bu yana yürütülen kamuoyu oluşturma ve TBMM parti grupları ve milletvekilleri nezdinde bilgilendirme çalışmaları.Buna ilişkin yayınlar
 • 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (TOD, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte): Kent ormancılığı kavramının irdelenmesi, ülkemiz koşullarında kent ormancılığı çalışmalarının getirdiği olanak ve kısıtlamaların ortaya konması, kentlerimizin kent ormanı ihtiyaçlarıyla ilgili olanak ve kısıtların sergilenmesi amacıyla yapıldı, bildiri kitabı yayımlandı (2004).


 • Başkentimizin Anıtsal Ağaçları" kitabı temel alınarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu nezdindeki çabalarımız sonucu Ankara'da kent içindeki 56 adet ağacın "Anıt Ağaç" olarak tescillenmesi (2005)

İlkeleri


 • Kurumsal bağımsızlık
 • Açıklık, saydamlık
 • Özgünlük, yenilikçilik
 • İncelik, estetik
 • Dostluk
 • Verimlilik, etkenlik
 • Özgürlük, demokratiklik
 • İşbölümü, işbirliği, dayanışma
 • Bilimsellik, nesnellik
 • Katılımcılık
 • Gönüllülük, gönüllendirme
 • Özverili, sözer, kararlı olma.

Destek Verenler


 • Petrol-İş Sendikası Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu" (CEPF)
 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • ÇALIŞAN Geoteknik Hizmetler İnş.Tic. Ltd. Şti
 • FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)
 • G.Ü. Fen Edebiyat Fak.
 • Hollanda Büyükelçiliği
 • Milli Piyango İdaresi
 • MTA Genel Müdürlüğü
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • OR-KOOP
 • OSB (Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği)
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 • TKV (Türkiye Kalkınma Vakfı)
 • TOD (Türkiye Ormancılar Derneği)
 • TŞOF (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu)
 • TÜBİTAK
 • UNDP GEF/SGP (BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Kolaylığı / Küçük Hibeler Programı)

Yayınları


 • Kırsal Çevre Yıllığı
 • Kırsal Çevre Bülteni
 • Kırsal Kalkınmada Kadınlar
 • Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Ders Notları
 • Orman Ağacı Türleriyle Görsel Tanışma Rehberi
 • 1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı
 • Türkiye'nin Tabiatı Koruma Alanları
 • Başkentimizin "Anıtsal" Ağaçları
 • Türkülerimizle Dağdan Dağa
 • 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi
 • Ormanın Romanı
 • Sözlü Ormancılık Tarihi
 • Kırsal Kalkınma Politikaları
 • Sorun Tesbiti,Öncelik Belirleme Ve Çözüm Önerileri Geliştirme
 • Suya Erişim ve Atık Su Sorunu Çözümünde Katılımcı Bir Uygulama
 • Gevne Vadisi Florası
 • Ormanlarımızda Anayasal Ve Yasal Baltalar
 • Toprak Ekolojisi Okulu
 • Baltalar Kafamızda
 • Ağaçlarımız Ve Ormanlarımız
 • Gelecek İçin Gıdai