Sitoplazmik membranlarda araşidonik asit üzerinden sentezlenen lökotrienler (LT), enflamatuar mediyatörlerln yeni tanımlanan bir grubu olup enflamasyon, kemotaksis ve allerjik reaksiyonlarda önemli fonksiyonlara sahiptirler. Lökotrienler immun yanıtı kuvvetlendirmekle birlikte sitokin kaskadını uyararak doku hasarına da yol açabilirler. Bu deneysel çalışmada tıkanma sarılığının doku ve plazma lökotrien düzeylerine etkisini belirlemek amaçlandı. Birinci grupta (Sham operasyon grubu, n=7), laparotomi sonrası koledok serbestleştirildi ancak ligasyon uygulanmadı. İkinci grupta (tıkanma sarılığı grubu, n: 6), koledok distali bağlanıp kesilerek obstrüktif ikter geliştirildi.


Sakrifikasyon öncesi elde edilen serumda SGOT, SGPT, ALP, total bilirubin ve LTB4, LTC4, LTE4 düzeyleri ile karaciğer dokusunda lökotrien düzeyleri çalışıldı. Tıkanma sarılığı grubunda kontrole göre SGPT, ALP ve total bilirubin düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. Serum ve karaciğer dokusunda saptanan LTB4, LTC4 ve LTE4 düzeyleri de kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001, p<0.05 ve p<0.001). Karaciğer dokusundaki LTB4, LTC4 ve LTE4 düzeylerinin de konrole göre belirgin olarak arttığı saptandı (p<0.005, p<0.001 ve p<0.0001). Bu sonuçlara göre tıkanma sarılığınıda serum ve doku lökotrien ekspresyonunun artmış olduğu gözlendi. Bu artış sitoplazmik membranların çözülmesine bağlı olabileceği gibi hiperbilirubinemi, safra asitlerinin fazlalığı, endotoksemi ya da bilinmeyen mekanizmaların sonucu da olabilir. Lökotrienlerin, tıkanma sarılığında, Kupffer hücre stimulasyonu sonrası sitokin salınımını tetikleyerek hepatosellüler hasara yol açabileceği sonucuna varıldı.