BÜYÜK KLARNET

Yapıldığı ses : Si b
Uzunluğu : 59 cm. Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyulusu, bir büyük ikili aşağıdandır.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında; solo, birinci ve ikinci Klarnetler olmak üzere, üç bölümde kullanılır.
Ses rengi, açık, tat., ve parlaktır.

Ses dizisi genişliği:

a. Kalın bölüm a1) Kusurlu sesler b. Orta bölüm c. İnce bölüm

Bu çalgı diğer bütün Klarnetlerin örneği olmuş, gelişmesi, yapımı, dizge ve tutuş özellikleri; Klarnetler konusunun başında verilen genel bilgilerde açıklanmıştır. a(1) de gösterilen üç ses, yararsız olup, parlak değildir. Ancak başarılı bir çalıcı ile kusursuz ve iyi olarak çıkarılması sağlanabilir. Çalgının ince bölümünde son ses olarak gösterilen Sol sesinden sonra, dizeğin üstünde beşinci ek çizginin üstündeki Do sesine değin, bu çalgıda çıkılabilir. Ancak, gerek soluk, gerek bu seslere yazılacak ezgilerin çabuk yürütülememesi ve çalıcı için güç olduğundan kullanılmazlar. Gerçekte bu seslerin, kusurlu çıkarıldıkları gibi, renkleri de iyi değildir, büyük Klarnetin dizge oluşumunun çok gelişmiş olduğunu, onun için yazılan, bağlı - bağsız, dilli, diatonik, kromatik, sıçramalı, en güç geçişlerle işlenmiş dizimler, tirillemeler, çabuk ezgilerle yüklü; beste, egzersiz ve çeşitlemeleri incelemekle daha iyi anlaşılır.

Büyük Klarnet Nedir, Özellikleri Nelerdir?Kemanlar için bile güç olan en çabuk ezgilerle işlenmiş Uvertürler, Armoni Muzikalarında Klarnetlerin varlığı sayesinde, kolaylıkla çalınabilmektedir. Orkestrada Harp' ın yaptığı ezgisel düzenleri, kolaylıkla benzeti yoluyla seslendirebilir. Armoni Muzikalarında, orkestradaki Kemanların yerini tutar. Bu nedenle çoklukla ince seslerde çalmak zorundadır. Bunun için, Solo Klarnet ve Küçük Klarneti sürekli kullanmak zorunluluğu vardır. Özellikle kalın ses bölümlerinde, Saksofonların yardımı ile başlayan bir ezgisel geçişi ince seslerde Küçük Klarnet tamamlar. Küçük Klarnet, ince seslerdeki ezgisel geçişi desteklediği gibi, Solo Klarnetin çalamayacağı incelikteki sesleri de çalarak, ezgisel geçişin bitimini sağlar. Yalnız bu geçişler güç ve uzun olursa, bu durumda sesler Klarnet çalıcılarına toplu olarak verilmez. Böyle geçişler, çalıcılara kesikleşe verilerek, hem çalıcılar toplu olarak yorulmaz, hem de ezginin gelişimi ve bitimi kusursuz olarak sağlanmış olur.

Armoni Muzikalarında Si b Büyük Klarnetler üç görev bölümüne ayrılırlar:


1. Solo Klarnet:
a. Orkestranın, Solo Kemanlarının yerini tutar,
b. Orkestranın, Solo Klarnetinin yerini tutar.
c. Bir virtüozite çalgısı olarak kullanılır.
d. Bir Opera parçasında, Soprano sesini benzetide kullanılır.

2. Birinci Klarnet:
a. Orta ses bölümündeki ezgilerde, Solo Klarneti destekler.
b. İkinci Klarnetlere yardımcı olmak ve ikinci Klarnetlerde desteklenmesi gerekli ezgilerin çalmışına katılmakta kullanılır.

3. İkinci Klarnet:
a. Orkestranın, ikinci Kemanları ile Alto çalgılarının yerini tutar.
b. Solo olarak kullanılır.

Genel Sonuç:
1 - Armoni Muzikalarındaki Klarnetler, toplu olarak; Orkestradaki Kemanların yerini tutarlar.
2 - Senfoni Orkestrasının, bir Klarnet solosu veya bir ezgisel geçişi, Armoni Muzikalarındaki çalgılardan; Büğlü veya Alto Saksofona, geçişin güçlüğü veya rengi bakımından verilemiyorsa, bu görev Solo Klarnete verilir.
3 - Armoni Muzikalarındaki Solo Klarnete, Orkestradaki Solo Kemanların görevi verilir.
4 - Orkestradaki Kemanlara toplu olarak verilmiş görevler; Armoni Muzikalarına aktarılmış bestelerde, toplu olarak Klarnetlere verilir.

Çok önemli bir yöntemi ve yeteneği vardır. Deyi gücü, hiç bir soluklu çalgıda yoktur. Özellikle solo olarak, bütün güçlükleri başarabilecek niteliktedir. Önemli bir solo çalgısı olan Klarnetin, tartı (ritim) ve ezgi bakımından en güçlü durumlarda kolaylıkla seslenişi, hiç bir soluklu çalgıda yoktur. Geniş ses dizisinin bütün bölümlerinde ses ayırtılarını PP., ya dek kusursuz olarak kolaylıkla çıkarabilmesi, gereğinde istenildiği gibi çabuk çalabilmesi, sesinin güzel ve parlak rengi ona; soluklu çalgılar içinde çok önemli bir yer sağlar. İnce bölümündeki; parlak, orta bölümündeki; sıcak ve kalın bölümündeki; tatlı ses rengiyle tüm duyguların deyisinde başarı ile kullanılabilir. Özellikle eşlik görevlerinden uzak tutulması gereğini o, yeteneği ile tanıtlamış durumdadır. Onun için, birçok ünlü bestecilerin hazırladıkları dinleti besteleri, incelendiğinde; bu çalgının değeri, yararlılığı, yeteneği için gerekli ve gerçek yargıya varılacaktır. İnce duyguların, coşkuların, sevinçlerin yasların tüm duyguların; tatlı ve yumuşak sesli ileticisi Klarnet için, kelimelerle değil, notalarla yazmak gerekir. Çünkü onun betiminden çok daha önemli olan, onun duyguları betimleyişidir; anlatım gücüdür.