İki heceli olup ikinci hecesinde dar bir ünlü (ı,i,u,ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Meydana gelen bu ses olayına hece düşmesi denir.


Türkçede her ünlü aynı zamanda bir hece oluşturduğu için ünlü düşünce hece de düşmüş olur .Bundan dolayı hece düşmesine ünlü düşmesi denir.

1.İki heceli olup da ikinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı organ ve akraba adlarında:

ağız-a>ağza

burun-a>burna
beyin-e>beyne

boyun-a>boyna

omuz-a>omza

göğüs-e>göğse

karın-ı>karnı

beyin-e>beyne

kayın-ı>kaynı

oğul-u>oğlu

gönül-ü>gönlü

akıl-ı>aklı

2.İki heceli olup ikinci hecesinde dar bir ünlü bulunan yabancı dilden dilimize geçmiş kelimeler:

sabır-ı>sabrı

fikir-i>fikri

şükür-ü>şükrü

zikir-i>zikri

zehir-i>zehri

gayr-ı>gayrı

kayıp ol->kaybol

emir-e>emre

3.İkinci hecesinde dar bir ünlü bulunan kimi fiillere ünlüyle başlayan bir ek gelirse :

devir-ik>devrik

sıyır-ık>sıyrık

süpür-ün>süprüntü

kıvır-ım>kıvrım

çevir-il->çevril

4.Bazı birleşik kelimelerin teşkilinde :

Pazar+ertesi>pazartesi

kayın+ana>kaynana

Cuma+ertesi>cumartesi

kahve+altı>kahvaltı

Pek+iyi>peki

Not:Assubay imlâsı yanlıştır, doğrusu astsubaydır.

5.Yapım eki almış bazı kelimelerde:

sarı-ar>sararmak

oyun-a>oyna-

uyu-ku>uyku

sızı-la>sızla-

yalın-ız>yalnız

yanıl-ış>yanlış

ileri-le->ilerle

ileri-de>ilerde

Not:Aşağıda , yukarıda ,nereden,burada, şurada kelimelerini aşağda , yukarda, nerden, şurdan ve burdan şeklinde yazmak yanlıştır.