Ek Fiil (Ek Eylem) ve Ek Fiil Örnekleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Ek Fiil (Ek Eylem) ve Ek Fiil Örnekleri

 1. EK FİİL (EK EYLEM)

  Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline ek fiil denir.

  Ek fiilin iki görevi vardır:

  1. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak.

  Ek fiil, isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır. Bu kip ekleri şunlardır:

  a. Görülen geçmiş zaman: -di

  b. Duyulan geçmiş zaman: -miş

  c. Geniş zaman: -r

  d. Dilek şart kipi: -sa, -se

  Şimdi bunları kısaca görelim.

  a. Bilinen geçmiş zaman (idi) : İsimlere (-idi) eki getirilerek yüklem yapılır. Özneyi oluş üzerinde gördüğünü anlatır.

  Çalışkandım (çalışkan - i di - m)

  Çalışkandın

  Çalışkandı

  Çalışkandık

  Çalışkandınız

  Çalışkandılar

  "Metin çalışkandı."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin görülen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.  b. Öğrenilen geçmiş zaman (imiş) : Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.

  Çalışkanmışım (çalışkan - i miş - ler)

  Çalışkanmışsın

  Çalışkanmış

  Çalışkanmışız

  Çalışkanmışsınız

  Çalışkanmışlar

  Bu da zamire, edata vs. eklenebilir.

  "Metin çalışkanmış."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.  c. Şart kipi (ise) : İsimlere getirilen (-ise) eki cümleye koşul anlamı katar.

  Çalışkansam (çalışkan - ise- m)

  Çalışkansan

  Çalışkansa

  Çalışkansak

  Çalışkansanız

  Çalışkansalar

  "Metin ya çok çalışkansa."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin şart kipi ile yüklem olmuştur.  d. Geniş zaman : Bu zaman çekiminde ek fiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten "idi", "imiş", "ise" diye ayrılabildiği hâlde, geniş zamanda ayrılmaz.

  Çalışkan - ım

  Çalışkan - sın

  Çalışkan - dır

  Çalışkan - ız

  Çalışkan - sınız

  Çalışkan - dırlar

  "Metin daha çalışkandır."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin geniş zamanı ile yüklem olmuştur.


  Ek fiilin Olumsuzu

  Ek fiille çekimlenmiş sözcüklerin olumsuzu "değil" sözcüğü ile yapılır.

  Çalışkandım

  Çalışkanmış

  Çalışkansa

  Çalışkanım

  çalışkan değildim.

  çalışkan değilmiş.

  çalışkan değilse.

  çalışkan değilim.


  Yukarıdaki örneklerde ek fiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ek fiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ek fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.

  "Kısa sürede eve vardı."

  "Sınıfta on kişi vardı."

  cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ek fiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız. Birinci cümlenin yüklemi,

  "Kısa sürede eve varmadı."

  şeklinde olumsuz yapılabilir. İkinci cümlenin yüklemi,

  "Sınıfta on kişi varmadı."

  şeklinde söylenemeyeceğine göre, ikinci cümle ek fiil almıştır.  Ek fiilin Soru Şekli

  Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ek fiil arasına girerek kullanılır.

  Çalışkanım

  Çalışkanmış

  Çalışkandım

  çalışkan mıyım?

  çalışkan mıymış

  çalışkan mıydım


  2. Ek fiilin ikinci görevi birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlamaktır.

  Şimdi birleşik zamanlı fiilleri görelim.  BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

  Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ek fiilin getirilmesiyle yapılır.

  Birleşik zamanlı fiiller üç grupta incelenir.  a. Hikâye birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "idi" şekli getirilerek yapılır.

  gel - miş - idi - m gelmiştim

  örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken "gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının hikâyesi" deriz.

  Biliyorduk (bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikâyesi)

  Bildiydik

  Bilmiştik

  Bilirdik

  Bildiydik

  Bilmeliydik (bilmek fiilinin gereklilik kipinin hikâyesi)

  Bilseydik

  Bileydik  b. Rivayet birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "imiş" şekli getirilerek yapılır.

  gel - ecek - imiş - m gelecekmişim  Biliyormuşum (bilmek fiilinin şimdiki zamanının rivayeti)

  Bilecekmişim

  Bilmişmişim

  Bilirmişim

  Bilmeliymişim (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)

  Bilseymişim

  Bileymişim  c. Şart bileşik çekim : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "ise" şekli getirilerek yapılır.

  Bil - ecek - ise bilecekse

  Biliyorsanız (bilmek fiilinin şimdiki zamanının şartı)

  Bildiyse

  Bilmişse

  Bildiyse

  Bilirse

  Bilmeliyse (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)


 2. 2011-02-27 #2
  Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline denir.

  Bu fiilin dört basit çekimi bulunur. Basit çekimli durumda sadece isim soylu sözcüklerde bulunur. Üç bildirme (haber), bir dilek kipi bulunan bu fiilin çekimini şu şekilde gösterebiliriz.

  a. Bilinen Geçmiş Zaman (idi)

  Öznenin önceden içinde bulunduğu bir oluşu bildirir.
  Öğrenciydim (Öğrenci idi - m)
  Öğrenciydin
  Öğrenciydi
  Öğrenciydik
  Öğrenciydiniz
  Öğrenciydiler
  Sadece isme değil zamire, edata, tamlamalara da eklenebilir.
  "Seni buraya çağıran bendim." cümlesinde zamire,
  "Dün biraz rahatsız gibiydi." cümlesinde edata,
  "Elinde taşıdığı paket, düğün hediyesiydi." cümlesinde isim tamlamasına,
  "Yeni aldığım ev bahçeli bir evdi." cümlesinde sıfat tamlamasına gelerek onlara zaman anlamı kazandıran "-di" ekleri hep ekfiildir.

  b. Öğrenilen Geçmiş Zaman (imiş)
  Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.
  Doktormuşum (Doktor imiş - im)
  Doktormuşsun
  Doktormuş
  Doktormuşuz
  Doktormuşsunuz
  Doktormuşlar
  Bu da zamire, edata vs. eklenebilir.

  c. Şart Kipi (ise)
  Hastaysam (Hasta ise - m)
  Hastaysan
  Hastaysa
  Hastaysak
  Hastaysanız
  Hastaysalar
  şeklinde çekimlenir ve isim soylu söcüklere şart anlamı yükler.

  d. Geniş Zaman
  Bu zaman çekiminde ekfiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten "idi", "imiş", "ise" diye ayrılabileceği halde, geniş zamanda ayrılmaz.
  Ben şair - im
  Sen şair - sin
  O şair(dir)
  Biz şair - iz
  Siz şair - siniz
  Onlar şairler(şairdirler)
  "Sensin beni hasta eden." cümlesinde zamire,
  "Sen tam bana göresin." cümlesinde edata,

  "Elmaların en iyisi Amasya elmasıdır." cümlesinde isim tamlamasına gelmiş ve onları yüklem yapmıştır.


  Ekfiilin Olumsuzu
  Ekfiille çekimlenmiş sözcükler "değil" edatıyla olumsuz yapılır.
  Öğretmendim
  Doktormuş
  Hastaysa
  Şairim
  Öğretmen değildim.
  Doktur değilmiş.
  Hasta değilse.
  Şair değilim.
  örneklerinde ekfiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ekfiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ekfiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.
  "Karnım iki gündür açtı."
  "Kapıyı ardına kadar açtı." cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ekfiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız.
  "Karnı iki gündür açmadı." olmayıp
  "aç değildi." olacağına göre birincide ekfiil kullanılmıştır.
  "Beni aramış doktorum."
  "İki yıldır doktorum." cümlelerinde de benzer ekler görülüyor. Ayrı yöntemle bunu da ayırabiliriz.
  "Beni aramış doktor değilim." denmez, ancak "İki yıldır doktor değilim." olur. Öyleyse ikinci cümledeki, ekeylemdir.
  Burada "değil" edatının zaman eklerinden önce geldiğini de söyleyelim. Yani "hastaydı" sözü "hastaydı değil" şeklinde olumsuz yapılmaz; "hasta değildi" şeklinde yapılır.


  Ekfiilin Soru Şekli

  Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ekfiil arasına girerek kullanılır.
  Öğretmendim
  Doktormuş
  Şairim
  Öğretmen miydim?
  Doktor muymuş?
  Şair miyim?

  Ekfiilin geniş zamanında kullanılan ekler çekimlenmiş fiillerden sonra gelmez. Ancak üçüncü tekil şahısta kullanılan "-dir" eki çekimli fiillerden sonra gelerek onlara ihtimal ya da kesinlik anlamı katabilir. Bu görevi üstlendiğinde bu ekin adı bildirme eki olur.


 3. 2011-02-27 #3
  çok teşekkür ediyorum gerçekten... :)

 4. 2011-03-15 #4
  Çok güzel bir site. Çok yardımcı oldunuz valla:)

 5. 2011-03-23 #5
  çok güzel sunum zozan

 6. 2011-04-05 #6
  bulan varmı

 7. 2011-04-14 #7
  çok sevindem böyle bir sayfayı kısa süre içinde bulduğuma . Başka bir arama motorunda bu kadar detaylı anlatmıyo .

 8. 2011-04-14 #8
  süperdi sagolun cok işime yaradı

 9. 2011-04-26 #9
  Gerçekten süper bir site :)

 10. 2011-04-28 #10
  Gerçekten süper bi site saolun yazılıya çok iyi çaliştim

 11. 2011-05-16 #11
  ÇoK qüzeLL ßir site beqendim..AradıLarımı hemn buldumm... :)

 12. 2012-02-22 #12
  sitede soru yok bna ek eylem hakkında çözümlü test sitesi öneren varmı.?
  önerirseniz çok sewinirim bu arda 7. sınıf hakkında olucak... :)
  şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar

 13. 2012-03-10 #13
  inanın yardımınız çok dokundu Allah razı olsun sınavıma sayenizde çalıştım:) :) :)

 14. 2012-03-25 #14
  Gayet güzel bir site tavsiye eder iyi öğrenimler dilerim

 15. 2012-04-12 #15
  ben soruları bulamadım :-)

 16. 2012-05-16 #16
  ya çok güzel ve kullanışlı... bayıldım.. çok sağolun!..

 17. 2012-05-23 #17
  süper bir site hiçbiyerde bılamadığım bilgileri burda buldum bu siteyi kurana teşekkürler

 18. 2012-10-11 #18
  Ögrenciler başarılar

 19. 2012-11-11 #19
  Çok beğendim. Bu konuyu anlamamıştım. Yardımıcı oldunuz (:

 20. 2012-12-09 #20
  bence güzel bir site.Ama daha çok ziyaret edilmesini istiyorsanız renklendirmelisiniz :D

 21. 2013-02-19 #21
  süüüüperrrrrr

 22. 2013-02-23 #22
  çok beğendim sağolun tatlım

 23. 2013-02-25 #23
  Böyle bir site bulduğuma cok sevindim cünkü:her istediğim konuyu buradan bulabiliyorum baska siteler bu kadar acıklayıcı bilgi vermiorlar.böyle bir site kurup bütün bilgileri bizimle paylasan herkese tesekkür ederim.:d :d :d :d

 24. 2013-03-04 #24
  güzel olmuş ben takdir aldım he he

 25. 2013-03-13 #25
  saolun kardeşim

 26. 2013-03-18 #26
  cok teskr ederim cok lazım oldu cok :D

 27. 2013-03-25 #27
  Çook güzell ''''
  :-)

 28. 2013-03-25 #28
  Birde aklımda hepsini tutabilsem

 29. 2013-03-27 #29
  kesin türkçe sınavından süper alıcam .Çok süper olmuş ya!

 30. 2013-03-28 #30
  Çok güzel bir site sınavım vardı burdan çalıştım tabi kaynaklardan defterimden de çalıştım.İnşallah sınavım güzel geçer. :)

 31. 2013-04-03 #31
  çook güzel çook yardımcı oldunuz

 32. 2013-04-14 #32
  Öğretmenimiz anlatamıyo defterede yazdıramıyo bu site çok işime yaradı

 33. 2013-04-15 #33
  cok saolun tam zamaında

 34. 2013-04-21 #34
  Bazı yalnışlıklar ama iyi ginede saolun yardımınız için teşekürler...

 35. 2013-04-25 #35
  çok güzel bir site tamamen anladım

 36. 2013-05-01 #36
  çok teşekkür ederim çok işimi gördü

 37. 2013-05-26 #37
  yahu bu konuyla ilgili soru koyamadınız mı?

 38. 2013-05-28 #38
  ya tamam güzel bir site ama soru istedim ben busite değl bunlar zaten bende war

 39. 2014-02-18 #39
  bana 300 tane lazım arkadaş

 40. 2014-12-02 #40
  Tesekkurler cok isime yaradi

 41. 2014-12-27 #41
  benm istediğim bu değildi ama güzel yapmışlar

 42. 2014-12-29 #42
  işalah işe me yarar

 43. 2015-01-12 #43
  hiç beyenmedim canım

 44. 2015-01-12 #44
  sağolun işeme yaradı ellerinize sağlık

 45. 2015-03-03 #45
  çooook güzel bir site

 46. 2015-03-09 #46
  güzelmiş cok begendim siteyi

 47. 2015-03-12 #47
  ek fiilin isimlerdeki görevleri eksik o da olsa tam olurdu

 48. 2015-03-19 #48
  güzel sunum yapmışsınız. teşekkür ederim ...

 49. 2015-03-22 #49
  Cok güzel olmuş bana yardımcı oldunuzu icin tesekkur ederim ve yorum yaza kübosa un bize gel sex yapak

 50. 2015-03-24 #50
  olum ya hocanın sorduğu soru çok farklı

  Okunma: 79695 - Yorum: 57 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -