Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler

 1. Sağlıklı bir hayatın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeyi bozmasıyla başlamıştır.


  İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin
  halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarına yol açmaktadır.


  Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denilmektedir.

  Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi
  konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir. Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorunların ana sebeplerinden birisi, bilgi edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir. Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez.


  Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler  Halbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi
  ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre bilincinin yeterince oluşmaması sebebiyledir ki çevre, ilgilenmeye değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Çevre eğitiminin ana hedefi ise; yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak; ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir.


  İçinde bulunduğumuz yüzyıl; birçok teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken, bir yanda da insanlığın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir.

  Hızlı nüfus artışı ile buna bağlı olarak beslenme, enerji ve eğitim konusunda
  yaşanan problemler, düzensiz kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliği, dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

  Doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, toprak ve su üzerinde zararlı
  etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarının tamamı çevre kirliliğini meydana getirmektedir.

  Çevre kirliliği, doğanın kendini temizleme gücünün (taşıma kapasitesinin)
  üstünde olan yüklerin, çevrede meydana getirdiği birikimlerdir. Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken insan unsurudur.

  Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanların
  ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli faaliyetleri sonucu aşırı olarak kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi temizleyememektedir.

  Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızlı gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır.

  Plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, savaşlar, verimi artırmak
  amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel tedbirler alınmadan üretime geçen tesisler, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır.

  Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50’sinin, son 50 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarına önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

  Dünyamızın bugün 7 milyar olan nüfusu Birleşmiş Milletler tahminlerine göre
  2050 yılından 9 milyar olacağı düşünülmekte olup, bu da dünyamızın ilerleyen yıllarda eğer gerekli önlemler alınmazsa çok daha büyük çevresel sorunlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etmektedir.

  Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler 1


  Doğaya ve Çevreye Zarar Veren Başlıca Etkenler Şunlardır:

  ■ Yüksek nüfus artışına bağlı yaşanan göçler ve düzensiz kentleşme,

  ■ Kişi başına kullanılan enerji ve doğal kaynak miktarlarındaki artışa bağlı
  artan doğal kaynak kullanımı,

  ■ Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi, ormanların tahribi,
  yangınları ve erozyon,

  ■ Aşırı tüketim ve tasarrufa önem verilmemesi,


  ■ Ev ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği,


  ■ Ulaşım araçlarından kaynaklanan kirlilik,

  ■ Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik,

  ■ Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla bilinçsiz şekilde gübre ve zirai
  mücadele ilaçları kullanımı,

  ■ Etkisi giderek artan doğal afetler,


  ■ Atık suların arıtılmaksızın deşarj edilmesi ve kullanılması,


  ■ Çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan her türlü atıklar,


  ■ Sulak alanların ve göllerin kurutulması,


  ■ Arazi kullanımının bozulması,


  ■ Kaçak ve bilinçsiz avlanma

  ■ Giderek artan teknolojik aletlerin kullanımına bağlı olarak maruz kalınan radyasyon miktarının artması ve radyasyon kirliliği,

  ■ Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü,


  ■ Kıyı alanlarının hızla kirlenmesi,


  ■ Küresel ısınma ve iklim değişikliği,


  ■ Canlıların yaşam alanlarının hızla azalması.

  Kaynak :
  T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI www.csb.gov.tr

  Güncelleme : 2017-10-13

Konu Etiketleri

Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler Madde Madde, Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler Maddeler Halinde, Doğal Çevreye Zarar Veren Etkenler Nelerdir

  Okunma: 56767 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -