Meleklerin Görevleri ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Meleklerin Görevleri ve Özellikleri

 1. Melek Nedir?

  Melek, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah'a itaatten ayrılmayan nuranî bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb âlemine ait varlıklardır. Bunun için de, haklarında duyularla değil, âyet-i kerimeler ve peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi oluruz.

  Rabbimiz, gaybın son habercisi, son peygamberi Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: "Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler." (Bakara, 2/285)

  Meleklere inanmayan kişi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir.

  Meleklerin Görevleri ve Özellikleri  Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

  Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte "Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem'in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı" (Müslim, Zühd, 10) bildirilir.

  Melekler Günah İşlemezler

  Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.

  Yemez İçmezler, Evlenmezler

  İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir.

  Son Derece Hızlı Hareket Edebilirler

  Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kur'an'da onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: "Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar." (Mearic, 70/4)

  Çeşitli Şekillere Girebilirler

  Melekler, Allah'ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryem'e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim'e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37)

  Meleklerin Görevleri Nelerdir?

  Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde yüceltmek.

  2. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

  3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

  4. Peygamberlere ve mü'minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

  5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

  6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

  7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

  8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

  9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.

  Melekler Kaç Gruba Ayrılır, Vazifeleri Nelerdir?
  Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri:

  Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an'da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir." şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür.

  Vahiy Meleği Hz. Cebrail

  Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur'an'da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde "ruh", "rûhenâ", "rasûlün kerîm", "rasulü rabbik", "ruhu'l-emin", "ruhu'l-kudüs" gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten "en-Nâmus" diye isimlendirilmektedir.

  Kıyamet Meleği: Hz. İsrafil

  Bu meleğin adı Kur'an'da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca, sura üflenileceğinin haberi verilir. Adı, hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (aleyhisselam) sûra iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

  Ölüm Meleği: Hz. Azrail

  Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur'an'da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir.

  Kirâmen Kâtibîn Melekleri

  İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ˜Hafaza melekleri' adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

  Kâinattaki Hadiseleri İdare Eden Melek:

  Hz. Mikâil Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur'an'da sadece bir âyette geçer.

  Mukarrebûn Melekleri


  İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah'ı tesbih ve anmakla görevli olup O'na çok yakın ve O'nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.

  Hamele-i Arş Melekleri

  Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyrulur: "Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler."

  Münker ve Nekir Melekleri


  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki Münker ve Nekîr, mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, "Rabbin kim?", "Peygamberin kim?", "Kitabın ne?" şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur'an okunurken yeryüzüne inen meleklere de dikkat çekilir.

  Melek İnancı İnsana Ne Kazandırır?

  Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile, kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevî bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir.

  Her an onların kontrolü altında olduğunu bilen ve düşünen bir mü'min, günahlara doğru yürümekten hem utanır hem de çekinir. Melek inancı, manevî güzelliğin ve ahlâkî inceliğin bir sembolü olarak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir.


  Güncelleme : 2017-12-25
 2. 2011-03-10 #2
  cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
  mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
  azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
  israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
  münker ve nekir yazıcı melektir
  hazin cehennemde görevli melektir

 3. 2011-10-11 #3
  Meleklerin özelliklerini uzun uzun anlatın

 4. 2011-10-12 #4
  hepinize çok teşekkür ederim .ödevim çok iyi oldu

 5. 2011-12-06 #5
  bu site çok harika bütün ödevimi burdan yaptım süper diger arkadaşlarada tavsiye ederim

 6. 2011-12-06 #6
  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk süper

 7. 2011-12-26 #7
  çok güzel bir siteeeeeeeeee

 8. 2011-12-31 #8
  kim koymuşsa ellerine sağlık 100 aldım

 9. 2012-03-29 #9
  lan gavatlar hanıda var diosunuz o.ç ler

 10. 2012-11-15 #10
  çok teşekkür ederim ödevim için herşey burada...

 11. 2012-11-23 #11
  çok güzel site tavsiye ederim

 12. 2012-11-24 #12
  haha ne kadar komik şeyler gibisi bee

 13. 2012-11-25 #13
  Alıntı:
  inci yaşlarım Nickli Üyeden Alıntı
  cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
  mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
  azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
  israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
  münker ve nekir yazıcı melektir
  hazin cehennemde görevli melektir
  Birde hamele-i arş melekeri var.Görevi ise:Yüce Alahın kudret ve saltanattının tecelli yerini taşıyan meleklerdir.

 14. 2012-12-01 #14
  Çok güzel oLdu Bunu Yapanın eLLerine SaqLık

 15. 2012-12-05 #15
  çok salun ödevimi yaptım sayenizde

 16. 2012-12-25 #16
  güzel

 17. 2013-01-01 #17
  bu siteyi çok beğendim ödevimi burdan yaptım arkadaşlarıma da tavasiye ett,im

 18. 2013-01-02 #18
  teşekkür ederim ödevim çok iyi oldu inş. öğretmende begenir ve sizin sayenizde bi 100 kaparım :D :D

 19. 2013-01-03 #19
  saolun sayenizde 100 alırım inşallah

 20. 2013-03-13 #20
  ödevlerimi öğretmenim çok beyendi çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrr :)

 21. 2013-10-02 #21
  kim yaptıysa süper olmuş çok teşekürler.1000 aldım.emeğe saygı :)

 22. 2013-11-14 #22
  Çok güzek yazmıssınız ellerinizi sağlık öğretmenimede gösterdim cok beyendi

 23. 2013-12-31 #23
  Iyi iyi çok güzelll :) site güzel

Bölüm: İslam

Konu Etiketleri

4 büyük melek dışındaki melekler ve görevleri, 4 büyük meleklerin görevleri, hafaza meleklerinin görevleri, koruyucu melekler ve görevleri, melekler ve görevleri 7. sınıf, meleklerin çeşitleri, meleklerin görevleri nelerdir maddeler halinde, meleklerin görevleri ve özellikleri

  Okunma: 87241 - Yorum: 22 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -