Fizik enerji ve maddenin etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Enerjinin evreninin tarihindeki birincil rolü, her maddenin, özelliklerini açığa vurmak ve dönüşümlere katılmak için enerjiyle etkileşimde bulunması ve madde en temel bileşenlerine ayrışırken enerjinin en önemli öğe olması nedeniyle fizik, genellikle temel bilimlerin anası olarak bilinir. Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizik genellikle cansız varlıklarla uğraşan, fakat çok zaman canlılarla ilgilenen bilimlere de yardımcı olan bir bilim kolu olarakta anılır.


Fizik Bilimi Nedir?


Fizik kelimesi yunanca Doğa anlamına gelen terimlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yakın zamana kadar fiziğe Doğa felsefesi gözüyle bakılmıştır. Astronomi, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, v.s. de birer doğa bilimi olmalarına rağmen, fiziğin en temel doğa bilimi ve aynı zamanda bu doğa bilimlerinin en önemli yardımcıları olduğu gerçektir. Diğer taraftan Tıp, Mühendislik, vs gibi uygulamalı bilimlerde çok kullanılan ve bazılarının temelini oluşturan fizik, ilk bakışta hiç ilgisi olmadığı düşünülen arkeoloji, psikoloji, tarih v.s. konularında da önemli bir yardımcıdır.

Ancak konusu bakımından Fiziğe en yakın, hatta Fizikle içiçe olan bilim öncelikle kimyadır. O halde Fizik hemen hemen tüm bilimlerin gelişmesine yardımcı olmakta ve birçok konuda onlarla iş birliği yapmaktadır. Bu işbirliğinden şüphesiz fizikten yararlanmakta ve gelişmektedir. Fiziğin en yakın yardımcısı ise Matematiktir. Matematik bilimi kısaca Fiziğin dilidir. Temel doğa bilimi olan Fizik, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimlerini açıklamaya çalışırken Fiziğin başılıca iki metodu vardır; bunlar gözlem ve deneydir. Doğa olaylarının çeşitli duyu organlarını etkilemeleri sonucuFizikte çeşitli kolların gelişmesi sağlanmıştır. Bu sebeble görme duyusunu uyandıran ışıkla beraber Fiziğin bir kolu olan optik gelişmiştir. Aynı şekilde işitme ile akustik, sıcak soğuk duygusu ile termodinamik...v.s. fizik konuları ortaya çıkmıştır.Bunların yanı sıra elektromagnetima gibi doğrudan duyu organlarını etkilemeyen kollarıda gelişmiştir. Fiziğin 19. yüzyılın sonuna kadar geçirdiği aşamalarda geçirdiği aşamalarda her ne kadar mekanik temel ise de, birbirinden bağımsız olarak incelenen Fizik konuları kalsik fizik altında toplanabilir. 20. yüzyılın başından itibaren klasik fizik kurallarından daha değişik, ancak çok daha mantıklı ve mükemmmel sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür modellerle olayı açıklayan Fizik kolları ise Modern Fizik adı altında toplanmıştır. Fizik eğitimi bugünde gerçeğe çok yakın sonuçlar veren Klasik Fizikle başlamaktadır.


Fizik değişimin incelenmesi demektir. Fiziğin çoğu alanı, durağan (statik) olanla değil, devinenle (dinamik olanla) ilgilenir. Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal momentum, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır. "Niye" değiştiğini sorgulamak çoğunlukla felsefenin metafizik dalı veya teoloji'nin işidir.

Fiziğin evinimi anlatmak için, temel fizik kuramlarının formulasyonunda kullandığı temel araçlar Diferansiyel denklemler ve İntegro-diferansiyal denklemler olarak sıralanabilir. Hatta çoğu temel fizik kuramı sadece diferensiyal denklemler kullanarak formule edilmiştir. (örn. Newton yasaları, Maxwell denklemleri, Einstein denklemleri, Kuantum Fiziği ya da Schrödinger denklemi, Dirac denklemi).

Fizik Bilimi Nedir? 1


Fizik Araştırmalarının Türleri

Fizik araştırmaları genellikleKuramsal fizik Deneysel fizik olarak ikiye ayrılır. Bu iki alandaki araştırmalar ise Temel ,Uygulamalı araştırmalar şeklinde ayrılır.

Kuramsal fizik, evrenin yasalarını deneysel fiziğin gözlemlerini kullanarak açıklamaya çalışır. Deneysel fizik, önerilen kuramlardan hangisinin doğru olduğuna karar vermek için tasarlanan deneyleri gerçekleştirir. Deneysel fizik sıklıkla, hiçbir kuramı olmayan yepyeni doğa olayları da keşfeder: Elektromanyetizma ve Radyoaktivite bu şekilde keşfedilmiştir. Fiziğin yeni alanları çoğunlukla deneylerde gözlenen çelişkili ya da açıklanamayan fenomenlere yanıt olarak geliştirilir. Fiziğin yeni alanları bazen, deneysel olarak doğrulanmadan önce, tamamıyle kuramsal olarak ortaya atılır (örneğin Görelilik kuramı ya da son zamanda önerilen yeni kuramlardan M-Kuramı gibi.)

Kuantum mekaniğinin ve temel araştırmalar, yasaların pratikteki anlaşılabilirliği üzerinde yoğunlaşırken, uygulamalı fizik, adının da belirttiği gibi, var olan bilgiyi karmaşık sistemleri çözümlemek üzere pratik hayatta, ekonomide ya da başka fizik araştırmalarında kullanmaya gayret eder. Hem temel araştırmaların hem de uygulamalı araştırmaların kuramsal ve deneysel yönleri bulunur. Örneğin uygulamalı fiziğin çok verimli bir alanı Katı hal fiziğidir. Bu alanda araştırmacılar, elektromanyetizmanın temel yasalarına dayanarak, katı cisimleri oluşturan atomların davranışlarını çözümlemeye çalışır.

Fizik araştırmalarındaki gelenek ve kültür kuramsal araştırmaları özelleşme/uzmanlaşma olarak kabul etmesi nedeniyle diğer bilimlerden ayrılır. Biyoloji ve Kimya'da da kuramsal araştırmacılar bulunmasına karşın en başarılı kuramsal araştırmacılar aynı zamanda deneysel araştırmacı olmuştur ve bu bilimlerde salt kuramsal araştırmacılara karşı (bazen aleni olarak) büyük ön yargılar bulunur.

Fizik Araştırma Alanları

-Hızlandırıcılar fiziği,
-Akustik,
-Astrofizik,
-Atom,
-Molekül ve optik fiziği,
-Bilgisayar fiziği,
-Katı hal fiziği (ya da Yoğun madde fiziği),
-Kozmoloji, Sirogenik,
-Sıvı hal fiziği,
-Sıvıların dinamiği,
-İstatistik fizik,Polimer fiziği,
-Optik,
-Malzeme fiziği,
-Nükleer fizik,
-Plazma fiziği,
-Parçacık fiziği (ya da Yüksek enerji fiziği),
-Araç dinamiği


İlgili Alanlar

-Astronomi
-Biyofizik
-Elektronik Mühendislik
-Jeofizik Malzeme bilimi
-Matematiksel fizik
-Tıbbi fizik
-Fiziksel kimya
-Hesap fiziği


Ana Kuramlar

-Fizik kuramları
-Klasik mekanik,
-Termodinamik,
-İstatiksel mekanik,
-Elektromanyetik,
-Özel görecelik,
-Genel görecelik,
-Kuantum mekaniği,
-Kuantum alanı kuramı,
-Standart model
-Sıvıların dinamiği


Önerilen Kuramlar

-Herşeyin kuramı,
-Büyük birleştirici kuram,
-M-kuramı,
-Sarmal kuramı,
-Döngüsel kuantum yer çekimi,
-Proses fiziği
-Birleşik alan kuramı
bazı önerilen kuramlar arasındadır.

Fizik Kavramları

-Madde
-Antimadde
-Temel parçacık
-Bozon Fermiyon
-Simetri
-Hareket
-Korunum yasası (fizik)
-Kütle
-Enerji
-Momentum
-Açısal momentum
-Spin
-Uzay
-Boyut
-Uzay Zaman
-Uzunluk
-Hız
-Kuvvet
-Tork
-Dalga
-Dalga fonksiyonu
-Kuantum içiçeliği
-Harmonik salınıcı
-Manyetizma
-Elektrik
-Elektromanyetik ışın
-Sıcaklık
-Entropi
-Fiziksel bilgi
-Vakum enerjisi
-Sıfır noktası enerjisi
-Faz geçileri
-Kritik fenomenler
-Kendi kendini örgütleme
-Ani simetri bozulması
-Süper iletkenlik
-Süper akışkanlık
-Kuantum fazı geçişleri


Temel Kuvvetler/Alanlar

-Kütleçekim kuvveti
-Elektromanyetizma
-Zayıf nükleer kuvvet
-Güçlü nükleer kuvvet


Fizik Yöntemleri

-Bilimsel yöntem
-Fiziksel nicelik
-Ölçüm
-Ölçüm aletleri
-Birim çözümleme
-İstatistik
-Ölçeklendirme