Hukuki Yapı
Telif Haklan ve Sinema Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ana hizmet birimlerindendir. Genel Müdürlüğümüze bağlı, İstanbul'da İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü mevcuttur.

Tarihçe
Genel Müdürlük başlangıç olarak; 2936 sayılı kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yayımlanmasından sonra, 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile "Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı" olarak oluşturulmuştur. Adı geçen Daire Başkanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sinema Dairesi Başkanlığı'nın konu ve hizmet bakımından benzerlik göstermesi sebebiyle, iki Başkanlık birleştirilerek 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü" olarak teşkilatlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlık olarak teşkilatlanması ile Genel Müdürlük, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Kültür Bakanlığı'nın icra birimi olarak öngörülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile birleştirilmesi ile Genel Müdürlük iş ve işlemlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerinden bir tanesi olarak yürütmeye devam etmiştir.

Genel Müdürlük Ulus'ta Anafartalar Caddesi 67 numaralı Eski Adliye Binası'nın üçüncü katında bulunmaktadır.
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü kuruluş amaç ve görevleri
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek üzere kurulmuştur. Genel Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan İstanbul Telif Haklan ve Sinema Müdürlüğü ise Bakanlar Kurulu'nun 90/1090 sayılı Kararı'nda yer alan Kültür Bakanlığı Taşra Teşkilatında Doğrudan Merkeze Bağlı Olarak Kurulması Uygun Görülen Birimler Listesi'nde yer almak suretiyle kurulmuştur.

Görevler
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana hizmet birimlerindendir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11 inci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,
b) Birliklerin idari ve mali yönden denetimini sağlamak,
c) Eser sahipleri ile birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek,
d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak
f) Milli varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak ve film satın almak
g) Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak
h) Telif hakları konusunda milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek
i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak
Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Şube Müdürlüğü'nün görevleri


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

1- Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sektörler ve vatandaşlardan gelen taleplere ilişkin bilgi verilmesi,


2- Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin olarak diğer ülkelerdeki ilgili mevzuatı incelemek ve konuyla ilişkili uluslararası kuruluşların örn. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (EU) Mevzuatı gibi ilgili Kanunları Internet yoluyla araştırıp incelemek, bu kurumlardan ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Avrupa Topluluğu Koordinasyon ve Dış İlişkilerden gelen yazıların örneğin Alt Komite Toplantıları, Kültür Alanında Konsey Direktifleri, Ulusal Programın Değerlendirilmesi, Türkiye Ulusal Kültür Politikaları, İlerleme Veri Tabanı, Türkiye AB Ortaklık Komitesi, Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet, Görsel İşitsel Politikalar, Euromed Projeleri gibi yazıları incelemek ve bunları cevaplamak,
3- AB Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılmak ve konuya ilişkin yazışmaları takip etmek,
4- Hukuk Müşavirliğinden gelen ve görüş istenen yazıların cevaplamak, gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak göndermek.


Bunlar;

*Mahkemelerden gelen eser tespitine ilişkin yazılara cevap verilmesi
*Diğer Bakanlıklardan gelen kanun, tüzük veya yönetmelik tasarılarına ilişkin görüşlerin bildirilmesi,
*Bakanlık aleyhine açılan telif haklarına ilişkin davalarda dava dilekçesinin incelenerek görüş bildirilmesi tarzındaki yazılardır.
5- WIPO Anlaşmaları, Bern ve Roma Sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

6- Mevzuat uyumuna ilişkin çevirileri kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmek.

Fikri Hakları İzleme Şube Müdürlüğü'nün görevleri
1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile ilgili alt mevzuat çerçevesinde; bil-kod ve yapımcı kodu tahsisi,
2-Fikri hakların ihlaline konu suçlardan yapılan kovuşturma ve yargılamalarda delil niteliğini haiz taşıyıcı materyallerin fiziki denetiminin yapılması,
3-Söz konusu taşıyıcı materyallere tespit edilmiş eserlerin kayıt-tescil edilip edilmediği,
4-İşbu taşıyıcı materyallerin hak takipliği açısından önem arz eden orijinal bandrolleri taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi ve bu materyallerin işaretlemelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının tetkiki,
5-Eserlerin tespit edildiği nüshaların ilgili mevzuata uygun çoğaltılıp çoğaltılmadığının araştırılması, piyasaya arz edilmiş eserlere dair hak sahipliklerinin tespit edilmesi, bu bağlamda eser işletme belgelerinin incelenmesi ve bu tespit ve incelemeye dair edinilen bilginin ilgili savcılık ve/veya mahkemelere bildirilmesi,
6-Fikri hakların ihlaline konu suçlara ilişkin yapılan soruşturma ve yargılamalarda ilgili savcılık ve/veya mahkemelerin talep ettiği her türlü bilgi ve belgenin temin edilerek ilgili savcılık ve/veya mahkemeye gönderilmesi,
7-Sinema ve müzik eserlerinin kayıt ve tesciline dair ve ayrıca sinema ve müzik eserlerine tahsis edilmiş eser işletme belgelerine dair ilgili şikayetlerin incelenmesi, çözüme kavuşturulması,
8-Valiliklerin fikri hakların takibine ilişkin soru, istek ve müracaatlarının gereğinin yapılması,
9- 3257 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan fiziki denetim komisyonları ile 5846 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan denetim komisyonlarının periyodik olarak gönderdiği raporlara dair istatiki çalışma yapılması ve söz konusu raporların dosyalanması,
10-Valiliklerce yasaklanan eserlerin listesinin tutulması,
11-Fikri hakların takibine dair kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, firmalar ve şahısların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
12-Fikri haklara dair geleneksel araçlara ek olarak elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılması,
13-Mahkemelerde bilirkişilik yapılması,
14-Fikri haklara dair icra ve haciz işlemlerinin takip edilmesi,
15-Kitap bandrollerine dair arşivleme yapılması ve mahkeme,
16-Diğer kurum ve kuruluşlar ile şahısların talebi üzerine kitaplara tahsis edilen bandrollere dair her türlü bilgi ve belgenin hazırlanması ve talep sahiplerine iletilmesi.
Kayıt TescilL Şubesi Müdürlüğü'nün görevleri
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 5101 sayılı Kanun ile değişik 13 üncü maddesi ve 14.10.2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' uyarınca, sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından; sözkonusu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerde ise, eser sahiplerinin talebi üzerine, genel itibariyle hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek ücretleri karşılığı gerçekleştirilecek olan eser kayıt-tescil başvurularını kabul etmek, incelemek, sıraya almak ve konuya ilişkin olarak başvuru sahiplerine sözlü ve/veya yazılı olarak bilgi vermek.

Meslek Birlikleri ve Sektörel Destek Şubesi Müdürlüğü'nün görevleri


1- Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, korsan faaliyetlerde etkinlik sağlanması ve 5101 sayılı Kanun ile değişik 5846 sayılı Kanunla belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, telif haklarına taraf sektörlerin gelişimi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla üretilen projelerin desteklenmesi.


2- Korsanla mücadelede, kayıt dışı ve diğer yasal olmayan faaliyetlerle ilgili mücadele yöntemleri geliştirerek uygulanması için diğer kamu veya sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon görevini yürütmek.
3- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kurulan Meslek Birlikleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
4- Meslek Birlikleri ile Bakanlık arasında koordinasyonu sağlamak,
5- Yeni kurulan Meslek Birliklerinin Birlik Tüzüklerini 'Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü' kapsamında incelemek, Makam Onayına sunmak ve sonuç hakkında Birliğe bilgi vermek,
6- Kurulmuş olan meslek Birliklerinin tüzüklerini mevzuat değişiklikleri doğrultusunda incelemek makam onayına sunmak ve sonuç hakkında Birliğe bilgi vermek,
7- Meslek Birlikleri ile ilgili mahkemelerden gelen yazılara cevap vermek.