IP'leri banlamak kolay bir uygulamadır.Bunun için veritabanımızda bir adet tablo oluşturalım.İçinde ID(AutoNumber) ve IP(text) olarak 2 tane alan olsun.
Buraya yeni bir kayıt ekleyerek IP kısmına sayfaya giriş yapmasını istemediğiniz IP numarasını yazınız.Sayfamızda ise

Kod:
<%
IP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql = "Select * from tabloismi WHERE IP = \\\\'" & IP & "\\\\'"
rs.open strsql,conn,1,3

if NOT rs.eof then
response.write "Bu IP Yasaklanmıştır."
response.end
end if

rs.close
set rs = nothing
conn.close
set conn = nothing
%>
Burada veritabanımıza bağlanıp giriş yapılan IP nin bulunup bulunmadığını kontrol ettirdik ve eğer bu IP numarası boş değil ise yasaklanma yazısını yazdık ve response.end ile sayfa işletimini durdurmuş olduk...