Öz Türkçe Kelimeler ve Karşılıkları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Öz Türkçe Kelimeler ve Karşılıkları

 1. A

  Ab : Su
  Aba : Keçe
  Abacı : Keçeci
  Abacılık : Keçecilik
  Abaküs : 1.Çörkü 2.Sayıboncuğu
  Abbasî : Abbasoğlu
  Abbasîler : Abbasoğulları
  Abdomen : Karın
  Abdüktör : Uzaklaştırıcı
  Aberasyon : Sapınç
  Abes : 1.Gereksiz 2.Saçma 3.Boş 4.Yersiz 5.Sürevsiz
  Abesle iştigal etmek : Boş işlerle uğraşmak
  Āb-ı zer : Altın suyu
  Āb-ı hayat : Bengisu
  Ābide : Anıt
  Ābideleşmek : Anıtlaşmak
  Ābideleştirmek : Anıtlaştırmak
  Ābidevî : Anıtsal
  Ablatif : Ayrılma (eki)
  Abluka : Kuşatma
  Ablukaya alınmak : Kuşatılmak
  Ablukaya almak : Kuşatmak
  Abone : Sürdürümcü
  Abone etmek : Sürdürümcü yapmak
  Abonelik : Sürdürümcülük
  Abone olmak : Sürdürümcü olmak
  Abonman : Sürdürüm
  Abrasif : Aşındırıcı (kimya)
  Absorban : Soğurucu, soğurgan (kimya)
  Absorbe etmek : 1.Soğurmak (dirimbilim) 2.Emmek
  Absorbsorpsiyon : 1.Soğurma 2.Emme
  Abstraksiyon : Soyutlama
  Abstraksiyonist : Soyutçu
  Abstraksiyonizm : Soyutçuluk
  Abstre : Soyut
  Absürd : 1.Saçma 2.Anlamsız 3.Usdışı
  Absürd komedi : Saçma güldürü
  Acayip : Tansı
  Acayipleşmek : Tansılaşmak
  Acayipleştirmek : Tansılaştırmak
  Acayiplik : Tansılık
  Acele : 1.İvedi 2.İvedilikle
  Aceleci : İvecen
  Acelecilik : İvecenlik
  Acele etmek : Çabuk olmak
  Acemî : Toy
  Acemîce : Toyca
  Acemîlik : Toyluk
  Acemlalesi : Güneştopu
  Acente : İşletme
  Acil : İvedi
  Acilen : İvedilikle
  Aciz : 1.Güçsüz 2.Düşkün 3.Yetersiz
  Acuze : Kocakarı
  Açık gri : Kır
  Adab-ı muaşeret : Görgü kuralları
  Adale : Kas
  Adaleli : Kaslı
  Adalesiz : Kassız
  Adalet : 1.Tüze, türe 2.Yargı 3.Eşitlik
  Ādap : 1.Görgü 2.Yordam
  Adaptasyon : Uyarlama
  Adapte etmek : Uyarlamak
  Adapte olmak : Uyarlanmak
  Adaptör : Uyarlaç
  Addetmek : Saymak
  Addolunmak : Sayılmak
  Ademoğlu : Kişioğlu
  Adet (Ar): Türkçe'de kullanılması çoğu kez yersizdir.
  Ādet : Görenek
  Ādetâ (Ar “âdeten”den yanlış): Neredeyse
  Ādî : 1.Niteliksiz 2.Aşağılık 3.Sıradan
  Ādil : Eşitlikçi
  Adlî : 1.Türel 2.Yargısal
  Adli süreç : Yargısal süreç
  Adli kuvvet : Yargısal güç
  Adliye : Yargılık
  Adliye Sarayı : Yargı Konağı
  Adres : Bulunak
  Adsorpsiyon : Yüze soğurma
  Af : Bağışlama
  Affedersiniz : Bağışlayın
  Affetmek : Bağışlamak
  Aferist : Çıkarcı
  Aferizm : Çıkarcılık
  Afirmasyon : Kesinleme
  Afiş : Ası
  Afişe : Bildiri
  Afişe edilmek : Açığa vurulmak
  Afişe etmek : Açığa vurmak
  Afiyet olsun : Esenlikler , esenlik olsun
  Aforizma : Özsöz
  Aforoz : Dışlama
  Aforoz edilmek : Dışlanmak
  Aforoz etmek : Dışlamak
  Agnosi : 1.Bilinemezlik (felsefe) 2.Tanısızlık (tıp)
  Agnostik : Bilinemezci
  Agnostisizm : Bilinemezcilik
  Agora : Alan
  Agora fobi : Alan ürküsü
  Agrandisman : Büyültme
  Agrandisman etmek : Büyütmek
  Agrandisman ettirmek : Büyülttürmek
  Agrandisör : Büyülteç
  Agrandize etmek : Büyültmek
  Agreman : Uygunluk
  Agresif : Hırçın
  Agresifçe : Hırçınca
  Agresiflik : Hırçınlık
  Agresivite : Hırçınlık
  Aguş : Kucak
  Ağustos : Derim
  Ağustosböceği : Cırcırböceği
  Ağyar : Yabancılar
  Ahbap : Gönüldeş
  Ahbaplık : Gönüldeşlik
  Ahdetmek : Ant içmek --> Antlamak
  Ahenk : 1.Uyum 2.Ezgi
  Ahenkli : Uyumlu
  Ahenksiz : Uyumsuz
  Aheste : Yavaş
  Ahit : Antlaşma
  Ahitleşmek : Antlaşmak
  Ahitname : Antlaşma
  Ahize : Kulaklık
  Ahkam : Yargı(lar)
  Ahlât : Suyuklar
  Ahmak : Bön
  Ahmakça : Bönce
  Ahmaklık : Bönlük
  Aht : Ant
  Ahu : Maral,burçın
  Ahval : Durum(lar)
  Aidat : Ödenti
  Aidiyet : İlişkinlik
  Aile : Bark
  Ailecek : Barkça
  Ailevî : Barksal
  Ait : İlişkin
  Aitlik : İlişkinlik
  Ajan : Çaşıt
  Ajanda : Günce
  Ajanlık : Çaşıtlık
  Ajan provokatör : Kışkırtman
  Akabinde : Ardından
  Akıbet : Son
  Akıl : 1.Us 2.Bellek 3.Öğüt
  Akılcı : Usçu
  Akılcılık : Usçuluk
  Akılda tutamamak : Bellekte tutamamak
  Akılda tutmak : Bellekte tutmak
  Akılda kalmak : Bellekte kalmak
  Akıl dışı : Usdışı
  Akıllandırmak : Uslandırmak
  Akıllanmak : Uslanmak
  Akıllı : Uslu
  Akıllıca : Usluca
  Akıllılık : Usluluk
  Akılsız : Ussuz
  Akılsızca : Ussuzca
  Akılsızlık : Ussuzluk
  Akıl vermek : Öğüt vermek
  Akis : 1.Yansıma 2.Yankı
  Akit : Sözleşme
  Akl-ı selim : Sağduyu
  Aklî : Ussal
  Aklîleştirme : Ussallaştırma
  Akliye : Us sayrılıkları
  Akraba : Hısım
  Akrabalık : Hısımlık
  Akran : Yaşıt
  Akredite : 1.Yetkilendirilmiş 2.Yetkili
  Akrostiş : Adlık
  Aks : 1.Dingil 2.Eksen
  Aksam : Bölümler
  Aksam-ı seba : Yedi bölüm (yazınbilim)
  Aksan : Vurgu
  Aksetmek : 1.Yansımak 2.Yankılanmak
  Aksettirmek : Yansıtmak
  Aksi : Ters
  Aksi istikamet : Ters yön
  Aksilik : Terslik
  Aksine : Tersine
  Aks-i sada : Yankı
  Aksiyom : Belit
  Aksiyon : 1.Etki 2.Etkime 3.Eylem
  Aksülamel : 1.Tepki 2.Tepkime
  Aktif : Etkin
  Aktifleşmek : Etkinleşmek
  Aktifleştirici : Etkinleştirici
  Aktifleştirmek : Etkinleştirmek
  Aktiflik : Etkinlik
  Aktif metod : Etkin yöntem
  Aktif rol oynamak : Etkin olmak
  Aktivist : 1.Etkinci 2.Eylemci
  Aktivite : Etkinlik
  Aktivizm : 1.Etkincilik 2.Eylemcilik
  Aktüalite : Güncellik
  Aktüel : Güncel
  Aktüelleşmek : Güncelleşmek
  Aktüel olmak : Güncelleşmek
  Akustik : 1.Yankıbilim 2.Yankılanış
  Akut : İleri
  Akuzatif : Belirtme (eki)
  Akü(mülatör) : Akımtoplar
  Akvam : Uluslar
  Alafranga : Fransal 2.Avrupal 3.Batısal
  Alafrangalık : 1.Fransallık 2.Avrupallık
  Alâka : İlgi
  Alâkadar : İlgili
  Alâkadar etmek : İlgilendirmek
  Alâkadar olmak : İlgilenmek
  Alâka göstermek : İlgilenmek
  Alâkalı : İlgili
  Alâkasız : İlgisiz
  Alâmet : Belirti
  Alâmet-i farika : Ayırtaç
  Alaniyet : Açıklık
  Alârm : Uyarı
  Alaturka : 1.Türksel 2.Doğusal
  Alaturkalık : 1.Türksellik 2.Doğusallık
  Albinizm : Akşınlık
  Albino : Akşın
  Alelacele : Çarçabuk
  Alelade : Sıradan
  Alenen : 1.Açıkça 2.Açıktan açığa
  Alenî : Açık
  Aleniyet : Açıklık
  Ālet : Araç
  Alet edevat : Araç gereç, takım taklavat
  Aleyh : Karşıtlık
  Aleyhinde konuşmak : Kötülemek
  Aleyhinde olmak : Karşıt olmak
  Aleyhtar : Karşıt
  Aleyhtar olmak : Karşıt olmak
  Aleyhte oy : Karşıt oy
  Alfabe : İmcelik, abece
  Alfabetik : 1.İmceliksel, abecesel 2.Dizinsel
  Alg : Su yosunu
  Ali : Yüce
  Ali cenab : Yüce gönüllü
  Alim : 1.Bilimci 2.Bilge
  Alimlik : Bilimcilik
  Allah : Tanrı
  Allahsız : Tanrısız
  Allah vergisi : Tanrı vergisi
  Almanak : Yıllık
  Alternatif : 1.Seçenek 2.Seçeneksel 3.Seçimsel 4.Dalgalı akım (fizik)
  Altimetre : Yükseklikölçer
  Altruist : Özgeci
  Altruizm : Özgecilik
  Âmâ : Kör
  Ama : Ancak
  Aman Allahım : Aman Tanrım
  Aman yâ Rabbî : Aman Tanrım
  Ambalaj : Sarıt
  Ambalajcı : Sarıtçı
  Ambalaj yapmak : Sarıtlamak, sarmak
  Amblem : Belirtke
  Amel : Edim
  Ameli : Edimsel
  Amele : Edimen
  Amik ovası : Derinova
  Amir : Buyurman
  Amitoz : Eşeysiz
  Amitoz bölünme : Eşeysiz bölünme
  Amme : Kamu
  Amme davası : Kamu dilevi
  Amme hukuku : Kamu tüzesi
  Amme idaresi : Kamu yönetimi
  Amme nizamı : Kamu düzeni
  Ampirik : Deneysel
  Ampirist : Deneyci
  Ampirizm : Deneycilik
  Amplifikatör : Yükselteç
  An : Kıpı
  Anadan üryan : Çırılçıplak
  Anafor : Çevrinti
  Anagalis : Tavukotu
  Anahtar : Açar
  Anahtarcı : Açarcı
  Anahtarcılık : Açarcılık
  Anahtarlık : Açarlık
  Anakronik : 1.Çağaşımsal 2.Çağdışı
  Anakronizm : 1.Çağaşım 2.Çağdışılık
  Analitik : Çözümsel
  Analiz : Çözümleme
  Analiz etmek : 1.Çözümlemek 2.Değerlendirmek
  Analjezik : Ağrı kesici
  Anane : Gelenek
  Ananecilik : Gelenekçilik
  Ananeleşmek : Gelenekleşmek
  Ananeleştirmek : Gelenekleşmek
  Ananevi : Geleneksel
  Anarşi : Kargaşa
  Anarşik : Kargaşalı
  Anarşist : Kargaşacı
  Anarşizm : Kargaşacılık
  Anatomi : Gövdebilim
  Anatomik : Gövdebilimsel
  Anavatan : Anayurt
  Anber çiçeği : Yayla çiçeği
  Ançüez : Balık ezmesi
  Anekdot : Öykücük
  Anemi : Kansızlık
  Anemik : Kansız
  Anemometre : Yelölçer, akışölçer
  Anemometri : Yelölçüm
  Angaje : Bağımlı
  Angajman : Bağlantı
  Ani : Kıpıl
  Aniden : Birden
  Ankebut : Örümcek
  Anlık : Kıpıl
  Anonim : 1.Adsız 2.Ortak
  Anons : Duyuru
  Anons etmek : Duyurmak
  Anormal : 1.Olağandışı 2.Dengesiz 3.Aykırı
  Anormallik : 1.Olağandışılık 2.Dengesizlik 3.Aykırılık
  Anot : Artıuç
  Ansambl : Topluluk
  Ansızın : Birden
  Antagonist : Yağı
  Antant : Antlaşma
  Antet : 1.Başlık 2.Simge
  Antet koymak : Başlık koymak
  Antetli : Başlıklı
  Antetsiz : Başlıksız
  Anti-biyotik : Dirimkıran
  Anti-damping : Karşı düşürüm
  Anti-entellektüalizm : Aydın karşıtlığı
  Antik : Eskil
  Antik devir : İlkçağ
  Antikite : İlkçağ
  Antimon : Rastıktaşı
  Anti-pati : 1.Sevimsizlik 2.Soğukluk 3.İticilik
  Anti-patik : 1.Sevimsiz 2.Soğuk 3.İtici
  Anti-tez : Karşı sav
  Antoloji : Seçki
  Antrakt : Ara
  Antre : Giriş
  Antrparantez : Ayraçta
  Apolet : Omçak,omuzluk
  Aposteriori : Sonsal
  Apostrof : Kesme imi
  Apriori : Önsel
  Aptal : Şapşal
  Aptalca : Şapşalca
  Aptallık : Şapşallık
  Ar : 1.Ut,utanma 2.Utanç
  Arabesk : Arapsal
  Arabiyat : Arapbilim
  Aranje etmek : Düzenlemek
  Aranjman : Düzenleme
  Aranjör : Düzenlemeci
  Ardiye : Yığımlık
  Areometre : Yoğunlukölçer
  Aerometri : Yoğunlukölçüm
  Argo : Yozdil
  Argüman : Kanıt
  Arıza : Bozukluk
  Arızalı : Bozuk
  Arıza yapmak : Bozulmak
  Arif : Bilge
  Arife : Öngün
  Aritmetik : Sayıbilim
  Aritmetik dizi : Eşartanlı dizi
  Arkaik : 1.Aşnı 2.Eskil
  Arkaist : 1.Aşnıcı 2.Eskilci
  Arkaizm : 1.Aşnıcılık 2.Eskilcilik
  Arkeolog : Kazıbilimci
  Arkeoloji : Kazıbilim
  Arkeolojik : Kazıbilimsel
  Arketip : İlkörnek
  Armoni : Uyum
  Arozöz : Yersular
  Arsız : Utanmasız
  Arşiv : Belgelik
  Artifisyel : Yapay
  Artikülasyon : Boğumlanma
  Arz : 1.Yeryüzü 2.Enlem
  Arz : Sunu
  Arz etmek : Sunmak
  Arz-talep dengesi : Sunu-istem dengesi
  Arz-ı hal : Dilekçe
  Arz-ı halci : Dilekçeci
  Arzu : Dilek
  Arzu etmek : Dilemek
  Arzuhal : Dilekçe
  Arzuhalci : Dilekçeci
  Arz ve talep : Sunu ile istem
  Asa : Değnek
  Asabı bozulmak : Sinirleri bozulmak
  Asabi : 1.Sinirli 2.Gergin
  Asabilik : Sinirlilik
  Asabiye : Sinir sayrılıkları
  Asabiyet : Sinirlilik
  Asalet : 1.Soyluluk 2.Asallık
  Asaleten : Asalca
  Asaleti tasdik olunmak : Asallığı onaylanmak
  Asap : Sinir(ler)
  Asayiş : 1.Düzen 2.Güvenlik
  Asayiş ber-kemal : Düzen sağlandı
  Asgari : En az --> Azra
  Asıl : 1.Asal 2.Kök 3.Kaynak 4.Gerçek 5.Temel
  Asıllı : Uyruklu
  Asılsız : 1.Dayanaksız 2.Gerçekdışı
  Asır : 1.Yüzyıl 2.Çağ
  Asırlık : Yüzyıllık
  Asil : Soylu
  Asimilasyon : 1.Benzeşme 2.Eritme
  Asimile etmek : 1.Benzeştirmek 2.Eritmek
  Asimile olmak : 1.Benzeşmek 2.Erimek
  Asker : Süer
  Askeri : Süersel
  Askeri levazımat : Süer gereçleri
  Askeriye : 1.Ordu 2.Süerlik
  Askerlik : Süerlik
  Asli : 1Asal 2.Birincil 3.Temel
  Asrî : 1.Çağdaş 2.Çağcıl 3.Çağsal
  Asrîleşmek : 1.Çağdaşlaşmak 2.Çağcıllaşmak
  Asrilik : 1.Çağdaşlık 2.Çağcıllık
  Asteriks : Yıldız (imi)
  Astrolog : Yıldızbilimci
  Astroloji : Yıldızbilim
  Astrolojik : Yıldızbilimsel
  Astronom : Gökbilimci
  Astronomi : Gökbilim
  Astronomik : 1.Gökbilimsel 2.Uç
  Asuman : Gökyüzü
  Aşikâr : Apaçık
  Aşinâ : Tanıdık
  Aşinâlık : Tanışıklık
  Aşiret : Oymak
  Aşık : 1.Sevgen 2.Tutkun 3.Vurgun 4.Ozan
  Aşk : Sevi
  Aşkar : Sarışın
  Atavist : Atacı
  Atavizm : Atacılık
  Ateist : Tanrısız,Tanrıtanımaz
  Ateizm : Tanrısızlık, Tanrıtanımazlık
  Atelye : İşlik
  Ati : Gelecek
  Atizm : İçe kapanış
  Atik : Çevik
  Atlet : Koşucu
  Atmosfer : Buğuyuvar
  Atölye : İşlik
  Avanak : Alık
  Avangart : Öncü
  Avanproje : Öntasarı
  Avans : Öndelik
  Avanta : Çıkar
  Avantür : Serüven
  Avare : Aylak
  Avarelik : Aylaklık
  Averaj : Ortalama
  Avukat : Savunman
  Ayna : Gözgü
  Aynen : Olduğu gibi
  Aynı : Özdeş
  Aynılık : Özdeşlik
  Aynısı : Özdeşi
  Aynî : Nesnesel
  Aynî yardım : Nesne yardımı
  Ayniyat : Nesneler
  Ayniyat saymanı : Nesne saymanı
  Aysberg : Buzdağı
  Ayyaş : İçken,içkici
  Ayyuka çıkmak : Yayılmak
  Aza : Üye
  Azade : Özgür
  Azadelik : Özgürlük
  Azalık : Üyelik
  Azamet : Ululuk
  Azami : En çok --> Çokra
  Azap : Ezinç
  Azar : Paylama
  Azarlamak : Paylamak
  Azarlanmak : Paylanmak
  Azat etmek : Özgürleştirmek
  Azatlık : Özgürlük  Güncelleme : 2017-06-20
 2. 2008-08-15 #2
  B

  Bade : Süci
  Badem : Payam
  Badem ağacı : Payam ağacı
  Bademcik : Pay*****
  Badem ezmesi : Payam ezmesi
  Bademiçi : Payamiçi
  Bademlik : Payamlık
  Badem sakızı : Payam sakızı
  Badem yağı : Payamyağı
  Badire : Güçlük
  Bahadır : Yiğit
  Bahane : Nedensi
  Bahar : İlkyaz
  Bahar : Ot
  Baharat : Otyam
  Baharatçı : Otyamcı
  Bahir : Deniz
  Bahis : 1.Konu 2.Söz 3.Öcür
  Bahis mevzuu : Söz konusu
  Bahse girmek : Öcürleşmek
  Bahsetmek : Söz etmek
  Bahse var mısın ? : Öcüre var mısın ?
  Baht : 1.Mut 2.Yazgı
  Bahtiyar : Mutlu
  Bakî : 1.Ölümsüz 2.Kalıcı,kalımlı
  Bakiye : 1.Kalan 2.Artan
  Balans : Denge
  Balast : Kırmataş
  Balya : Dengi
  Banal : Sıradan
  Bandaj : Sargı
  Bandajlamak : Sargılamak
  Bandıra : Sancak
  Banliyö : Palanka
  Banyo : Yunak
  Banyo yapmak : Yunmak
  Bar : İçkilik
  Baraj : Büğet
  Barbar : İlkel
  Bari : En azından
  Barikat : Engel
  Bariz : Belirgin
  Barometre : Basınçölçer
  Barometri : Basınçölçüm
  Basiret : Öngörü
  Basiretli : Öngörülü
  Basiretsiz : Öngörüsüz
  Basit : 1.Kolay 2.Yalın 3.Sıradan
  Basit cümle : Yalın tümce
  Basitleşmek : 1.Sıradanlaşmak 2.Kolaylaşmak 3.Yalınlaşmak
  Basitleştirmek : 1.Kolaylaştırmak 2.Yalınlaştırmak
  Basket : Manka
  Basketbol : Mankatopu,çembertopu
  Basketbolcu : Mankatopçu
  Basketbolculuk : Mankatopçuluk
  Baskül : Tartı
  Baston : Değnek
  Basur : İğnik
  Başkâtip : Başyazman
  Başkonsolos : Büyükelçi
  Başkonsolosluk binası : Büyükelçilik
  Başkumandan : Başkomutan
  Başmakale : Başyazı
  Başmuharrir : Başyazar
  Başşehir : Başkent
  Başvekalet : Başbakanlık
  Başvekil : Başbakan
  Batıni : İçrek
  Bayii : Satıcı
  Bayilik : Satıcılık
  Baz : Temel
  Bazen : Ara sıra, arada bir
  Bazı : 1.Kimi 2.Birkaç
  Bazıları : Kimileri
  Bazısı : Kimisi
  Bedbaht : Mutsuz
  Bedbin : Kötümser
  Bedbinlik : Kötümserlik
  Beddua : 1.İlenç 2.Ah
  Beddua etmek : 1.İlenmek 2.Ah etmek
  Bedel : Karşılık
  Beden : Gövde
  Bedeni : Gövdesel
  Bedevî : Göçebe
  Bedir : Dolunay
  Bednos : Yaban tavuğu
  Behemahal : Kesinlikle
  Beis : Sakınca
  Beka : 1.Kalıcılık 2.Ölümsüzlük
  Beleşçi : Otlakçı
  Beleşçilik : Otlakçılık
  Benchmarking : Bilgileşim
  Bende : Köle
  Bendeniz : Köleniz
  Beraat : Aklanma
  Beraat etmek : Aklanmak
  Beraber : Birlikte
  Berabere : Eşit
  Berabere kalmak : Eşitlikte kalmak
  Beraberlik : 1.Birliktelik 2.Eşitlik
  Berrak : 1.Duru 2.Saydam
  Beste : Ezgi
  Besteci : Ezgici
  Bestekar : Ezgici
  Beşaret : Muştu
  Betonyer : Karmaç
  Bevliye : Siybilim
  Bevliyeci : Siybilimci
  Beyan : 1.Açıklama 2.Bildirim
  Beyanat : Demeç
  Beyan etmek : 1.Açıklamak 2.Bildirimde bulunmak
  Beyanname : Bildirim
  Beyaz : Ak
  Beyazlaşmak : Ağarmak
  Beyaz menekşe : Manta
  Beyhude : Boşuna
  Beyit : İkilik
  Beynelmilel : Uluslararası
  Beyzade : Beyoğlu
  Beyzbol : Sopatopu
  Beyzbolcu : Sopatopçu
  Bezirgan : Tecimen
  Biberon : Sütlük
  Bibliyofil : Betiksever --> Betikçil
  Bibliyografi : Kaynakbilim
  Bibliyografik : 1.Kaynakbilimsel 2.Kaynakçal
  Bibliyografya : Kaynakça
  Biblo : Süslük
  Biçare : Umarsız
  Bidat : Uyduruk
  Bienal : Yılaşırı
  Bigane : 1.İlgisiz 2.Yad
  Bigudi : Sarmaç
  Bihaber : 1.Salıksız 2.Bilgisiz
  Bijuteri : Takı
  Bijuterici : Takıcı
  Bijutericilik : Takıcılık
  Bilafasıla : Aralıksız
  Bilahare : Sonra
  Bilaistisna : Ayırmaksızın
  Bilakis : Tersine
  Bilavasıta : Doğrudan
  Bilet : Girimlik
  Biletçi : Girimlikçi
  Biletçilik : Girimlikçilik
  Bilhassa : Özellikle
  Billur : Sırça
  Bilumum : Bütün
  Bina : Yapı
  Binaen : Dayanarak
  Binaenaleyh : 1.Bundan dolayı 2.Dolayısıyla
  Bina etmek : Kurmak
  Birader : 1.Erkardeş 2.Arkadaş
  Birleşmiş Milletler : Uluslar Derneği --> Ulustay
  Bitap : 1.Bitkin 2.Yorgun 3.Argın
  Biyografi : Yaşamöyküsü
  Biyografik : Yaşamöyküsel
  Biyolog : Dirimbilimci
  Biyoloji : Dirimbilim
  Biyolojik : 1.Dirimbilimsel 2.Dirimsel
  Biyometri : Dirimölçüm
  Biyometrik : Dirimölçümsel
  Biyometrisyen : Dirimölçümcü
  Biyonik : Dirimkurgusal
  Bizatihi : 1.Kendisi 2.Kendiliğinden
  Bizzat : Kendi
  Blender : Karıştırıcı
  Bobin : Sarımlık
  Bodyguard : Koruman
  Bohem : Önemsemez,aldırışsız
  ***s : Yumrukoyunu
  ***sör : Yumrukoyuncu
  ***sörlük : Yumrukoyunculuğu
  Bone : Başlık
  Bonjur : Günaydın
  Bonkör : Eliaçık,açmık
  Bonsuvar : Tünaydın
  Bora : Boğanak
  Botanik : Bitkibilim
  Botanikçi : Bitkibilimci
  Böbürlenmek : Kasıntılanmak
  Braki sefal : Kısa başlı
  Branş : 1.Alan 2.Dal 3.Kol
  Bronz : Tunç
  Bronzlaşmak : Tunçlaşmak
  Bronzlaştırmak : Tunçlaştırmak
  Broşür : Betikçe
  Brulör : Yakaç
  Buat : Kutu
  Bubi : Bombacık
  Bu cihetle : Bu nedenle
  Budala : Bön
  Budist : Budacı, Burkancı
  Budizm : Budacılık, Burkancılık
  Buhar : Buğu
  Buharlaşmak : Buğulaşmak
  Buharlı : Buğulu
  Buharsız : Buğusuz
  Buhran : Bunalım
  Buhur : Tütsü
  Buhurdan : Tütsülük
  Buhurdanlık : Tütsülük
  Bu kadar : 1.Bunca 2.Bu denli
  Bukalemun : Bürüngen, kaya keleri
  Bukle : 1.Büklüm 2.Kıvrım
  Buldozer : Yoldüzer
  Burjuva : Kentsoylu
  Burjuvazi : Kentsoyluluk
  Burs : Öğrenimlik
  Buse : Öpücük
  Bu suretle : Böylece
  Butik : Giyimevi
  Buton : Düğme
  Buzhane : Buzevi
  Büluğ : 1.Ergenlik 2.Yetişme
  Bünye : Yapı
  Bünyevi : Yapısal
  Bürka : Peçe
  Bürleks : Savruklama
  Büyük Şelale : Çavlan
 3. 2017-06-20 #3
  ANADOLUDA KULLANILAN ÖZ TÜRKÇE KELİMELER

  aba: çeket, abla, yağmurdan korunmak için koyun yününden çoban giysisi.
  aboo: hayret etmek, şaşırmak.
  abuu: çok, aşırılığı derece acıma ifade etmek için ünlem sözü.
  acer: yeni
  aga : baba
  ağartı: süt mamülleri.
  ağıl: etrafı çalılarla örülen koyun ve keçilerin barınma yeri
  ağızbağ: çuval için ip
  ağu-ağı : zehir
  ahbın: hayvan gübresi
  ahır: hayvanların barındığı yer.
  ala ağız : geveze
  alaçık: çobanların evleri.
  alaf: ateş yalımı gibi sıcaklık
  alayı : hepsi
  alayı: hepsi
  ale : dur
  alen : dur
  aleyçik : bahçe kulubesi
  alık : eşek palanı
  alkış vermek: biri için dua etmek
  ambar: ağaçtan yapılan buğday gibi kuru bakliyat konulan yer.
  amel: ishal
  araya gitti : boşa gitti
  ark : su yolu
  asbap : çamaşır
  asbap : elbise
  asifinik: naftalin
  asik : eksik
  aş: yemek .çorba
  aşşa : aşağısı
  atlas : kumaş, değerli saten
  avlu : ev önündeki çevrili alan
  avrat: kadın
  ayrıksı : yabancı gibi azık : yiyecek
  azık: yol yemeği
  baa : gerçekten mi?
  babal : vebal
  balçık:çamur
  başa kakmak :iyiliği söylemek
  batasıca : bir çeşit beddua
  bayahdan: demin
  bayak :biraz önce
  baytar : veteriner
  bazlama : ince ekmek
  bazlama : saç üzerinde yapılan yufkadan biraz kalın ekmek
  bazlama :yağlı veya yavan biraz kalın açıkmış katmer ekmek
  bek: pek, çok
  belik :örülmüş saç
  belleki: örneğin
  bellemek :öğrenmek
  beniz :yüz, çehre, yüz rengi
  beriki :yakındaki
  berk :sıkı, sert
  besleme :yetiştirilen kimsesiz çocuk
  bezmek: usanmak
  bıçkı : testere
  bıldır :geçen sene
  bibi : hala
  bibi :hala (babanın bacısı)
  bir demlik: temelli, kalıcı
  bire :erkeklere hitap
  bohça: bezden yapılmış içine çeyiz eşyası sarmaya yarayan çıkın
  bor :nadaslı (kessekli) tarla
  boran :fırtına
  bosdan :bahçe, salatalık
  boydan :uzun kadın elbisesi
  boyraz: yel, poyraz yeli
  boyunduruk: öküzleri koşmaya yarayan ağaçtan aygıt.
  bön :saf, aptal
  börk :başlık, şapka
  bulambaç :pekmezle un karışımı hafif koyu yiyecek
  bundan keri :bundan sonra
  buyurcu :davet eden
  büküm :4 adet katlanmış yufka (1büküm)
  büvelek :büyük baş hayvanları rahatsız eden sinek
  cahal :cahil, bilgisiz
  cangama :gürültü, kavga
  cavlak : boynu tüysüz tavuk
  cavlak : dazlak tüysüz
  cazı :kötü huylu yaşlı kadın
  ceç :buğday,ürün yığını
  cenderme : jandarma
  cerek :ince uzun düzgün ağaç
  cerek: uzun çıta
  cerge : römoka takılarak sap saman taşımaya yarayan ağaç
  cılbanmak: soyunmak
  cılga : patikayol
  cılk : içi çürümüş yumurta
  cıncık :cam, cam parçası
  cıngıl: üzüm cıngılı
  cırcır: fermuar
  cıvık : fazla katı olmayan
  cibik çalmak: alkış
  cingan : çingene
  culuk : hindi
  cücük : civciv
  ç
  çalgı: ahır süpürgesi
  çalık : toprakta yetişen bir bitki
  çalkama : ayran
  çantı : tavan
  çardak: üzeri örtülü ahşaptan yapılmış yüksekce dinlenme yeri.
  çarık :deriden dikilmiş ayakkabı türü (eskiden)
  çarkıt: kırık,bozuk
  çaşır:dağda yetişen bir tür ot
  çebiş:bir yasındaki keçi
  çerçi :satıcı, gezerek satan
  çevirme :sac üstünde pişirilen kalıca açılmış yufka
  çığrışmak :ağlamak (topluca)
  çıkı: bohça
  çıngı: kıvılcım
  çıvgın: kışın karla karış tipi şeklinde esen rüzgar
  çifte :iki namlulu tüfek
  çimmek : banyo yapmak
  çipri : küçük kıyılmış odun
  çit : çalılarla örülmüş bahçe dış korumalığı
  çot :kötürüm, eli ayağı tutmayan
  çot: sakat
  çöğdürmek: işemek
  çömçe : kepçe
  çörtük : dağ armudu
  çuha :kumaş, dokuma
  çul : minder
  çuval :içerisine tahık koymak için büyükçe torba
  dadanmak: alışkanlık haline getirmek
  dalamak :ısırmak (köpekler için)
  danitlemek : bakmak
  darı : mısır
  davar : koyun sürüsü
  davar :koyun ve keçi sürüsü
  dehe:orada,ilerde
  dek/dölek dur: akıllı
  deşirici :dilenci
  devre :yanlış, başka türlü
  deynek :sopa
  deze :teyze
  dımıtmak : hareketsiz hale getirmek
  dışlık :rahat, huzur
  dıvrak: kullanışlı,ufak
  dikme : kavak fidanı
  dil: anahtar
  dilli: konuşgan
  dinelmek : ayakta durmak
  dinelmek: sorutmak, ayakta durmak
  dirgen: ot toplamada kullanılan parmaklı demir alet
  dolukmak: gözleri yaşla dolmak
  domur domur:yumru yumru
  donuz:domuz
  dölek: düzgün
  dölek: düzlük,düz
  döş. göğüs
  dulda: korunaklı yer siper kuytu
  dulda: rüzgar esmeyen yer
  duluk: evin yan tarafı yeri
  duluk: yanak
  düğürcük: bir çeşit çorba,bulgurun ince hali
  dümbük : pezevenk
  dümbül: kuru kalabalık,çokuntu(başına dümbülü toplamış...)
  dürüm: 4 adet dürülmüş yufka ekmek
  düve : dişi dana
  düven : eskiden kullanılan hasat aleti
  ebe : nine
  ede: baba veya yaşlı kişiler, davulcu
  eke: anaç,olgun,kurnaz
  ekelenmek: övünmek,havaya girmek
  ellaham: herhalde
  ellam: sanırım
  ellik : eldiven
  emaaçer: adamakıllı
  eneme: kısırlaştırmak.
  enik: kedi ve köpek yavrusu
  entere : uzun bayan elbisesi
  ergen: genç.
  eringeç: iş yapmaya isteksiz olan
  erinmek: üşenmek
  erişte: bir tür hamurlu çorba
  ertelik: sahur
  eserekli: sinirli, asabi
  essah: gerçek
  eşgi : ekşi
  eşmek : kazmak
  etlik: besili sığır
  evelik: geniş yapraklı bir tür ot
  evlek: tarlanın bölümlere ayrılmış herbir parçası
  evmek: acele etmek
  evrağaç : tandırda pişen ekmeği çevirmeye yarayan ağaç sopa
  evrağaç: ekmeği döndermede (evirmek) kullanılan tahta
  eyağa: kaburga
  eylenmek: durmak
  fer: derman
  ferik : civcivin büyümüş hali
  ferik: taze, körpe, olgunlaşmamış
  ferman: derman
  fırlanmak: dolanmak,dönmek
  fingirdemek: oynaşmak
  firek: eski büyük anahtar
  fistan: kadın elbisesi, entari
  fol: tavuğun altına konan sahte yumurta
  gabarcık: balon
  gada: dert, bela
  galıç : orak
  gapsalık: küçük bahçe kapısı
  garaçor: kağnıların ön kısmına kurulan düzenek
  garez: kin.
  garık: bahçelerin parsellenmiş herbir bölümü
  gasnak: kalburun çemberi
  gatıhlaş: bir yemek
  gatık: ayran
  gavır: kafir
  gayda: düzen, oyun,(tam gaydasına getirdi)
  gayıt: düğün için düzen yapmak,alış veriş
  gebeş : çirkin
  gece oktu : gece vakti
  geçgere : ikikişinin kollarından tutarak yük taşıdığı araç
  gene : kene
  gerek:lazım,ihtiyacı olmak
  gever : küçük sulama yolu
  gever: tarla sulamak için yapılmış küçük ark
  gıbal: kabaca görüntü
  gıcır : yeni
  gımılgımıl: yavaş yavaş
  gıran: öldürücü salgın hastalık
  gırmızı:salça,kırmızı,al
  gıvı : koyun pisliği
  gıyak: düzgün, bakımlı, gösterişli
  gızan: çiftleşme dönemine girmiş dişi köpek yada kedi
  gızınmak ateşte ısınmak
  gicimik:hayvanlarda kaşınma hastalık
  gicişmek : kaşınmak
  gicişmek: kaşınmak
  gilik : ottası delik tandır ekmeği
  gocuk : kaban
  golan: yünden örülerek yapılan ip.
  goö: mavi, gök yüzü
  goşamlamak: avuçlamak
  goya: herhalde (goya bizi tehdit edyor)
  goyurmak: bırakmak
  goyurmak: serbest bırakmak
  gozer : büyük delikli elek
  göcek: ekinin yeşil ve küçük hali
  göğ: mavi
  göp: kağnıların arka tarafı
  göresi gelmek:özlemek
  görümce: kocanın kız kardeşi.
  göze : su kaynağı
  gözel: güzel.
  gubür : süprüntü,çöp
  gubür küreği : çöp küreği
  gulunç: kürek kemikleri arası
  gumpür: patates
  gunnacı: hamile
  gunnamak: doğurmak
  gurk : kuluçkaya yatmış tavuk
  gursak: boğaz.
  gübür: süprüntü
  gütmek: hayvanları otlatmak
  güyüm: ıbrıktan büyükçe su kabı.
  güz: sonbahar
  habe : heybe
  hacet: araç, gereç
  hamut atların boynuna takılarak arabayı çekmesini sağlayan alet
  hapan: un çuvalı
  haral : büyük çuval
  hasım: düşman
  haşeri: yaramaz, ele avuca sığmaz
  havas: heves, istek
  hayma : kışın hayvanlara yedirilen ot yığını
  hedik : kaynamış buğday
  hel : yırtıcı kuş
  hela : tuvalet
  helik: dolgu taşı
  helke: su veya süt taşımak için kova.
  herg : sürülmüş tarla
  hergele : eğitilmemiş at sürüsü
  hergele: başıboş kendi başına
  heye: evet
  hezen: tavana dik kolonların da tuttuğu ana ağaç kolon
  hırlama: köpeğin saldırı öncesi sesi.
  hısta: pay, hak
  hıyar : salatalık
  hıyar salatası : cacık
  hodul: kalın, kaba.
  hol : kuluçkaya konulan yumurta
  hor: düşmanca olumsuz karşılama
  horanta: ev halkı
  hoşbeş: sohbet
  hule : ocak havalandırma deliği
  hürük : tam olgunlaşmamış buğday başağının ateşte pişirilmesi
  ıcık: azıcık, biraz
  ıradiyo: radyo.
  ırbık: ibrik
  ırgalanmak: sallanmak
  ırgat: işçi
  ısmarıç: sipariş
  ıstar: kilim tezgahı
  ıvır zıvır : küçük önemsiz seyler eşya.
  içlik: gömlek
  iğdiş: hadım edilen (kısırlaştırılan)
  ilaan: leğen
  ilaançe: leğencik
  ilançe : büyük bakır tabak
  ilkindi : ikindi
  ipdi: önce
  iskemle: sandalye:
  işlik : gömlek
  işmar: işaret, kaş göz etmek
  it : köpek
  ivedi : hızlı
  kadın
  kakınç: yüze söylenen iyilik
  kalak : tezek istifi
  kalan: artık
  kalık: kalmış, zamanı geçmiş
  ******: dişi.
  kanırmak:
  karsambaç: kar ile karışık
  kasefet: gam, keder
  kavlak: kavlayan, kabuğu soyulan dazlak
  keh: köşe
  kele: bayanlara hitap
  kele: ya veya hey anlamanda
  keleş: güzel
  keli : iki tarla arasındaki sınır
  kemçik: kuru zayıf eğri çene
  kemirtlek: gırtlak
  kenef : tuvalet
  kepmek çökmek, göçmek
  kerme : tezek
  kertmek: hafif çizip iz bırakmak
  kes : otttan yapılan saman
  kesean : tarla faresi
  kesek : toprak kütlesi
  keven : dikenli bir bitki
  kevgir : süzgeç
  kılavlamak: bilemek
  kırklık : koyun kıkma makası
  kırklık: makas
  kırmızı: domates
  kısır: yavrusuz insan veya hayvan
  kısmık: cimri
  kız
  kirkit : halı kilim dokuma aracı
  kişiflemek: gözetlemek
  kişiflemek: gözetlemek, röntgencilik
  koğu: dedi kodu
  kokulu yağ: kolonya
  kombe: yayla çöreği
  konez : fino köpeği
  kopmak: koşmak
  kosguluç : ucu sivri ağaç
  koynek : atlet
  koyurmak: bırakmak
  kömbe : içi patatesli fırın ekmeği
  kömüş : manda
  kösüre : bileme taşı
  köynek: gömlek, atlet
  köztavası : küçük çöp küreği,sobanın külünü boşaltmak için kullanılan kürek
  kurun : su yalağı
  külek : ağaçtan yapılan silindir kap
  külüstür: çok eski.
  künde : hergün
  lavaş : tandırda pişen ince ekmek
  lepir lepir: çürümüş dökülmek üzere olan
  lo : yuvarlak taş veya beton ile yapılan ağır silindir
  loda : samanı kışın açık arazide saklamak üzeri kapatılan saman yığını
  ma: tavan
  maarim: meğerse
  made: ondan başka
  madem: öyle ise
  mağbeyn: salon
  makat : divan
  malamat: kepaze, rezil
  manak : yufkanın katlanmış hali (kaşık gibi)
  mancınık: tahtadan, avlu kapılarının açılmaması için arkasına konulan ağaç.
  marga: at arabasını çekmek için atların bağlandığı araç
  masat: bileme taşı
  mayışmak: gevşemek
  mazı: tekerleri bağlayan ağaç
  mecal: güç, derman
  melefe: ince bez yorganın iç yüzü
  menik: halı ve kilim ipi (sarılmış hali)
  meses: öküz sopası
  meses: ucu çivili öküz sopası
  meşrep : su tası
  meymenetsiz: işe yaramaz
  mıh: çivi (sanırım farsça)
  mil : su dbinde toplanan ince kum yığını
  muhaat olmak: korumak,sahip olmak
  muhanet : kimseyle paylaşmayan
  mukayet: sahip olmak, bırakmamak
  namazla : seccade
  neader: ne kadar
  neçe: nice
  nic'oluk: ne olmuş, nasıl olmuş
  nizah: kavga dövüş
  nizah: kavga,münakaşa
  nodul: hayvanlara hız vermek için ucunda çivi çakılı sopa
  noorek: ne yapalım
  nörüyon : ne yapıyorsun
  okenmek : taklıt etme
  okumak: çağırmak,davet etmek
  okuntu: davetiye
  oluk: 1-olmuş, 2-damlardan yağmur suyı akan boru
  omaç: yemek çeşidi
  oncaaz: o kadarcık
  onulmaz: yapılmaz, tamir olmaz
  ödlek: korkak
  ökbeleşmek: inatlaşmak
  öksüz oğlan çiçeği : kardelen
  ören: eski yıkılmış duvar
  örk : hayvan otlatmak için kullanılan ip veya zincir
  örme: kıldan örülmüş kalın ip
  öşür : vergi
  ötean: önceki gün
  ötürük: ishal
  ötüüz: öte yüz (dağın arkası)
  öyke: sinir
  öz: çayırlık yer
  papah: şapka
  pece: baca peşkir: havlu
  peşgır : havlu
  pırtı: kumaş
  pinelik: kümes
  pus: duman
  pürçüklü : havuç
  rapata: bezden yapılmış tandıra ekmek yapıştırma aleti
  sağmak: süt çıkarmak
  sako: kalın palto
  sal: ölü taşıma aracı
  sarı erik : kayısı
  sası: kötü, otsu koku savış: geç (buradan geç)
  savuşmak
  sayrı: hasta
  sazak: soğuk esen rüzgar
  sedir : divan
  seki: basamak halindeki
  seki: oturma icin yerden yüksek yer
  seklem: buğday çuvalı
  sekmen : merdiven,basamak
  sere serpe: yere serilmiş vaziyette
  serpenek : çatı saçağı
  seyip: serbest bırakılmış
  seyirsiz: terbiyesiz, cahil
  sınamak: denemek
  sındı : makas
  sınıkçı : kırık-çıkıkları tedavi eden kişi
  sırım: deriden yapılmış çarık bağı
  sırımak yorgan dikmek
  sıtgı: yürekten, gönülden
  sıyırgı: kar kürüme aracı
  sin: mezar
  sini : yuvarlak tepsi
  sinirmek: yediğini hazmetmek
  sofa : koridor
  soğukkuyu : lastik ayakkabı
  sohranmak: homurdanmak
  soku dibek
  soku: buğday döverek, yarma yapmak için içi oyulmuş taş
  sokum: lokma
  soluk: nefes
  sorutmak: ayakta durmak
  soyak: cins, soy
  soyka: ölen kişinin eşyaları
  soykana kala: beddua (öl de dağıtılsın)
  suçukmak: suçlu gibi suçlu duruma düşmek
  sumsuk: yumruk
  susa: yapılmış yol
  süaanpe : yassı taş
  sürek: sığır sürüsü
  süsmek: hayvanın kafası ile itmesi
  sütlü : sütlaç
  süve: pervaz
  şahbaz : çalışkan, iş bilir
  şalvar: geniş pantolon türü giyecek
  şamar: tokat şarmıta: utanmaz, edepsiz
  şavkı: yansıması
  şelek: insan yükü
  şelek: sırtta odun yükü
  şemsi gamer : ayçiçeği
  şemşamer: çekirdek,ayçiçeği
  şıllık: 1 evlerin çatısına dökülen çamur 2 ahlaksız şımarık kız
  şıvgın: yeni sürmüş filiz
  şikir: surat
  şindi: şimdi
  şipşipi : terlik
  şire: tatlı
  şişirtmeç : balon
  şor: laf, söz
  şörük: salya
  tabaka : tütün koymak için kap
  talan: yağmalamak, hırsızlamak
  tamah : muhanet
  taman: hani
  tamaşa: seyretmek
  taptan düşmek: güçsüz,dermansız kalmak
  tavatır: zorlu
  teke : erkek keçi
  tekne : römork
  temelli: devamlı
  terki: ata binenin arkasına oturmak
  terlik : bere
  teşt : leğen
  tezzek : hayvan dışkısından yakacak
  tığ:mil,yakışıklı
  tılısım: büyü.
  tike : krutulmuş kuşbaşı et
  tohmalamak: cok yiyerek tam bir rahatsızlık hali
  toklu : bir yaşındaki kuzu
  toklu: bir yaşındaki kuzu
  tomar: topluca, hepsi
  tosba: kaplumbağa.
  tuman bol ve geniş olarak dikilmiş bayan pantolonu
  tummak: suya dalmak
  tünek: tavuk sığınağı.
  tütün : duman
  uflah : büyük bıçak
  ummak: bir şeyler beklemek
  ura : hamur açarken kullanılan un
  urgan : kalın sağlam örgülü ip,halat
  urum : rum
  uruplağa: çeyrek şinik
  usluplu: görgü bilen, adabınca
  uşak: çocuk, çocuklar
  uylamak: ısrar etmek
  uyluk: diz kapakla kalça arası
  uyuk: uymuş
  uyuz: kaşıntı hastalığı
  üryan: çıplak
  ütmek: 1yenmek 2 yakmak
  verep: meyil
  vetsiz: luzumsuzca davranışta bulunmak
  yaba: saman atma aracı
  yaban: yabancı, yabani
  yadırgı: yabancı, el
  yafıdı : yahudi
  yağlık: eşarp dülbent
  yal: köpek yiyeceği
  yalak: 1 su çukuru,2 köpek yal kabı
  yalım: alev, ateş
  yapağı: baharda kesilen koyun tüyü.
  yapma: tezek
  yastı : tatsı
  yazı: arazi, tarla, toprak, ova
  yazmak: sermek
  yazzık: günah, acımak
  yeğni: hafif
  yekinmek: ayağa kalmaya davranmak
  yel : rüzgar
  yılışmak: sırıtmak,gülümsemek
  yırak: uzak
  yitik: kayıp eşya
  yitmek: kaybolmak
  yoz: koyunun kısır ve erkekleri
  yuka yürek: ince, duygulu
  yular: eşşeği çekmek için başına bağlanan ip.
  yumak : yıkamak
  yumuş : buyruk,emir
  yüklük: yorga, yatak yığılan yer
  yüzü suyu: hatırı
  zaar : köpek
  zahmeri: ocak ayı
  zahra: kışlık yiyecek,tahıl
  zatı: zaten
  zavar: ö?ğütülmüş hayvan yemi
  zerze : kapıyı kilitlemeye yarayan zincir veya demir
  zevle : öküzlerin boynuna takılarak kağnıyı çekmeye yarayan demir çubuk
  zevzek: gevezelik eden boş konuşan
  zıbın: çocuk elbisesi
  zıpcık : söğüt dallarının yeni oluşan filizleri ince dalları
  zıvana: kağnı aksında bir parça
  zikke : demirden yapılmış büyük kazık
  zimel : parmak kalınlığında sağlam örgülü ip ,halat
  zitil : ağaç kkünde oluşan filizler
  zobu: kısa boylu şişman kişi
  zorlu: sıkı, çok iyi
  zorsınmak: zor symak, zoruna gitmek
  zumzuk: yumruk
  Hazırlayan:Celaleddin ÇINAR
  Teknik Öğretmen


  Okunma: 2523 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -