Düzensiz Fiiller ve Anlamları ( Düzensiz Fiiller Türkçe) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Düzensiz Fiiller ve Anlamları ( Düzensiz Fiiller Türkçe)

 1. IRREGULAR VERBS ? DÜZENSİZ FİİLLER
  Infinitive (Mastar)
  Fiilin 1.Hali Past Tense
  Fiilin 2.Hali Past Participle
  Fiilin 3.Hali Türkçe Karşılığı
  Arise Arose Arisen Doğmak, çıkmak
  Awake Awoke,awaked Awoken,awaked Uyandırmak
  Be Was Been Olmak
  Bear Bore Borne,born Taşımak, doğurmak
  Beat Beat Beaten Vurmak, dövmek
  Become Became Become Olmak
  Begin Began Begun Başlamak
  Bend Bent Bent Eğmek, bükmek
  Bid Bid Bid Fiyat önermek
  Bind Bound Bound Bağlamak
  Bite Bit Bitten Isırmak
  Bleed Bled Bled Kanamak
  Blow Blew Blown Esmek
  Break Broke Broken Kırmak, üflemek
  Breed Bred Bred Yetiştirmek, üremek
  Bring Brought Brought Getirmek
  Broadcast Broadcast Broadcast Yayın yapmak
  Build Built Built İnşa etmek
  Burn Burnt Burnt Yanmak,yakmak
  Burst Burst Burst Patlamak
  Buy Bought Bought Satın almak
  Cast Cast Cast Atmak, fırlatmak
  Catch Caught Caught Yakalamak, yetişmek
  Choose Chose Chosen Seçmek
  Cling Clung Clung Tutmak,yapışmak
  Come Came Come Gelmek
  Cost Cost Cost Mal olmak
  Creep Crept Crept Sürünmek, sürünerek gitmek
  Cut Cut Cut Kesmek,
  Deal Dealt Dealt ...işiyle uğraşmak
  Dig Dug Dug Kazmak
  Do Did Done Yapmak
  Draw Drew Drawn Çekmek, resim vb. çizmek
  Dream Dreamt Dreamt Rüya görmek
  Drink Drank Drunk İçmek
  Drive Drove Driven Sürmek, kullanmak
  Dwell Dwelt Dwelt Yaşamak, oturmak
  Eat Ate Eaten Yemek
  Fall Fell Fallen Düşmek
  Feed Fed Fed Beslemek
  Feel Felt Felt Hissetmek, duymak
  Fight Fought Fought Dövüşmek, savaşmak
  Find Found Found Bulmak
  Flee Fled Fled Kaçmak
  Fling Flung Flung Fırlatmak
  Fly Flew Flown Uçmak
  Forbear Forbore Forborne Kaçınmak, tahammül etmek
  Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak
  Forecast Forecast Forecast Olacağı tahmin etmek
  Foresee Foresaw Foreseen Olacağı sezinlemek
  Forget Forgot Forgotten Unutmak
  Forgive Forgave Forgiven Affetmek
  Forsake Forsook Forsaken Terk etmek
  Freeze Froze Frozen Donmak
  Get Got Got Elde etmek, almak, olmak, varmak
  Give Gave Given Vermek
  Go Went Gone Gitmek
  Grind Ground Ground Öğütmek
  Grow Grew Grown Yetiştirmek, büyümek
  Hang Hung,hanged Hung,hanged Asmak
  Have Had Had Sahip olmak
  Hear Heard Heard İşitmek
  Hide Hid Hidden Saklamak, saklanmak
  Hit Hit Hit Vurmak
  Hold Held Held Tutmak
  Hurt Hurt Hurt İncitmek
  Keep Kept Kept Muhafaza etmek, tutmak
  Kneel Knelt Knelt Diz çökmek
  Knit Knit,knitted Knit,knitted Örmek
  Know Knew Known Bilmek
  Lay Laid Laid Yerleştirmek, koymak
  Lead Led Led Yol göstermek, ***ürmek
  Lean Leant,leaned Leant,leaned Eğilmek, yaslanmak
  Leap Leapt,leaped Leapt,leaped Zıplamak
  Learn Learnt,learned Learnt,learned Öğrenmek
  Leave Left Left Ayrılmak, terk etmek, bırakmak
  Lend Lent Lent Ödünç vermek
  Let Let Let İzin vermek
  Lie Lay Lain Uzanmak, yatmak
  Light Lit,lighted Lit,lighted Yakmak
  Lose Lost Lost Kaybetmek
  Make Made Made Yapmak
  Mean Meant Meant Demek istemek, anlamındaolma
  Meet Met Met Karşılaşmak, buluşmak
  Mistake Mistook Mistaken Yanılmak
  Misunderstand Misunderstood Misunderstood Yanlış anlamak
  Mow Mowed Mowed,mown Çim biçmek
  Overcome Overcame Overcome Yenmek
  Overdo Overdid Overdone Abartmak
  Overthrow Overthrew Overthrown Yenmek, yerinden atmak
  Pay Paid Paid Ödemek, ücretini vermek
  Put Put Put Koymak
  Read Read Read Okumak
  Rid Rid Rid Kurtulmak, kurtarmak
  Ride Rode Ridden Ata binmek, atlagitmek
  Ring Rang Rung Zil çalmak
  Rise Rose Risen Yükselmek, doğmak
  Run Ran Run Koşmak
  Saw Sawed Sawn,sawed Testereyle kesmek
  Say Said Said Demek, söylemek
  See Saw Seen Görmek
  Seek Sought Sought Aramak
  Sell Sold Sold Satmak
  Send Sent Sent Göndermek
  Set Set Set Yerleştirmek, koymak
  Sew Sewed Sewed,sewn Dikiş dikmek
  Shake Shook Shaken Sarsmak, sallamak
  Shear Sheared Shorn,sheared Yün vb. kırpmak
  Shed Shed Shed Kan akıtmak
  Shine Shone Shone Parlamak
  Shoot Shot Shot Vurmak, atmak
  Show Showed Shown,showed Göstermek
  Shrink Shrank Shrunk Büzülmek, çekmek
  Shut Shut Shut Kapamak
  Sing Sang Sung Şarkı söylemek
  Sink Sank Sunk Batmak
  Sit Sat Sat Oturmak
  Slay Slew Slain Öldürmek
  Sleep Slept Slept Uyumak
  Slide Slid Slid Kaymak
  Sling Slung Slung Atmak, sapan atmak
  Slit Slit Slit Yarmak, yırtmak
  Smell Smelt,smelled Smelt, smelled Kokmak, koklamak
  Sow Sowed Sown,sowed Tohum ekmek
  Speak Spoke Spoken Konuşmak
  Speed Sped,speeded Sped.speeded Hızla gitmek
  Spell Spelt,spelled Spelt,spelled Harflerini söylemek
  Spend Spent Spent Harcamak
  Spill Spilt,spilled Spilt,spilled Dökmek
  Spin Spun Spun Dönmek
  Spit Spat Spat Tükürmek
  Split Split Split Yarılmak, bölmek
  Spoil Spoilt,spoiled Spoilt,spoiled Bozmak
  Spread Spread Spread Yaymak, yayılmak
  Spring Sprang Sprung Sıçramak, fırlamak
  Stand Stood Stood Ayakta durmak
  Steal Stole Stolen Çalmak(hırsızlık yapmak)
  Stick Stuck Stuck Sokmak, yapıştırmak
  Sting Stung Stung Arı vb. sokmak
  Stink Stank,stunk Stunk Pis kokmak
  Strew Strewed Strewed,strewn Dağıtmak, yaymak
  Stride Strode Stridden Uzun adımla yürümek
  Strike Struck Struck Çarpmak
  Strive Strove Striven Çabalamak
  Swear Swore Sworn Yemin etmek, küfür etmek
  Sweep Swept Swept Tükürmek
  Sweel Swelled Swelled,swollen Şişmek
  Swim Swam Swum Yüzmek
  Swing Swung Swung Sallanmak
  Take Took Taken Almak, ***ürmek
  Teach Taught Taught Öğretmek
  Tear Tore Torn Yırtmak
  Tell Told Told Anlatmak, söylemek
  Think Thought Thought Düşünmek, zannetmek
  Thrive Throve,thrive Thriven,thrived Gelişmek
  Throw Threw Thrown Atmak
  Thrust Thrust Thrust Dürtmek, sokmak
  Tread Trod Trodden Yol gitmek, yürümek
  Undergo Underwent Undergone Zorluk, acı vb. şeyler çekmek
  Understand Understood Understood Anlamak
  Undertake Undertook Undertaken Üzerine almak
  Uphold Upheld Upheld Desteklemek
  Upset Upset Upset Altüst etmek, bozmak
  Wake Woke Waken Uyanmak, uyandırmak
  Wear Wore Worn Giymek
  Weave Wove Woven Örmek
  Weep Wept Wept Ağlamak
  Wet Wetted,wet Wetted,wet Islatmak
  Win Won Won Oyun, kumar vb. şeyler kazanmak
  Wind Wound Wound Döndürmek, saat kurmak
  Withdraw Withdrew Withdrawn Çekmek
  Wring Wrung Wrung Bükmek
  Write Wrote Written Yazmak

 2. 2012-11-07 #2
  süper yaaaaaaaaaaaaaaaa.kesin hoca çok beğencek:))))))))))))

 3. 2013-04-21 #3
  Good Very Good :)
  Süper

 4. 2017-11-29 #4
  abi nekadr malsınz yha bunlar düzensiz olanlar bi kere salak saçma konuşmayın yhaaaa

  Okunma: 59308 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -