1-) Veritabanının dilini latin5 ve latin5_turkish_ci yapın.


2-) mysql veritabanına bağlantınız aşağıdaki gibi olsun
<%
mysql_sunucusu = "localhost"
mysql_kullanicisi = "root"
mysql_sifresi = "root"
mysql_veritabani = "vt"
Veri_baglantisi= "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER="& mysql_sunucusu&"; UID="&mysql_kullanicisi&"; pwd="&mysql_sifresi&"; db="&mysql_veritabani
Set Bag= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Bag.Open Veri_baglantisi

---------------------------------------------------------
Bag.Execute "SET NAMES 'latin5'"
Bag.Execute "SET CHARACTER SET latin5"
Bag.Execute "SET COLLATION_CONNECTION = 'latin5_turkish_ci'"
%>


Yukarıdaki siyahla yazılan bölümü ekleyiniz...

---------------------------------------------------------


3-) Son adım olarak veritabanına veri göndereceğimiz sayfanın (Örn.Form'un olduğu sayfa) başına ve veriyi kaydeden sayfanın başına

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>

bu kodu ekleyin...


ekleyiniz, aslında bunu bütün Asp çalışmalarınızın başına eklerseniz iyi olur...Bunlardan sonra muhtemelen sorun düzelecektir...