Atatürk'ün temel siyasî yaklaşımı inkılâplar yoluyla millîleşme ve batılılaşma yönünde köklü bir değişimi gerçekleştirmektir. Atatürk döneminin kültür ve eğitim politikasını inceleyen Ali Ata Yiğit şöyle diyor:


"Atatürk inkılâpları, temelde kültürel yapının yeni baştan inşa edilmesi hareketidir. Bu bakımdan bütün inkılâplar, doğrudan veya sonuçları itibarıyla, kültür politikasının kapsamında mütalaa edilebilir. Tevhid-i tedrisat kanunu veya Harf İnkılâbı, kültür açısından özel bir önem taşımakla birlikte, diğer inkılâplardan daha özel bir önem taşımakla birlikte diğer inkılâplardan bağımsız bir zeminde değildir."


Bütün inkılâplar millîleşme ve batılılaşma yönünde bir değişiklik getirmiştir. Bu değişikliklerin toplamına sosyolojik olarak kültür değişmesi denilebilir. Değişiklikler devlet gücü kullanılarak gerçekleştirildiği için bu tür kültür değişmelerine "mecburî kültür değişmesi" denilmektedir.

Bir kültür inkılâbı olarak da görülen Atatürk inkılâplarını Ali Ata Yiğit'in tasnifiyle buraya aktararak inkılâplara daha yakından bakmaya çalışalım.

1 Kasım 1922 Hilâfetin saltanattan ayrılarak, saltanatın kaldırılması
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânı 3 Mart 1924 Hilâfet ile Şer'iye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulü
25 Kasım 1925 Şapka İktisası (Giyilmesi) Hakkında Kanunun kabulü
30 Kasım 1925 Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması ve bunlarla ilgili birtakım unvanların yasaklanması
26 Aralık 1925 Milletlerarası takvim ve saatin kabulü
17 Şubat 1926 Batıdan çeviri yoluyla hazırlanan Türk Medenî Kanununun kabulü
Mart 1926 Dârülelhanda alaturka musiki eğitiminin kaldırılması
1927 Orta öğretimde karma eğitime geçilmesi
16 Nisan 1928 Anayasadan "Türkiye Devletinin dini; din-i İslâmdır" maddesinin kaldırılması
24 Mayıs 1928 Milletlerarası rakamların kabulü
1 Kasım 1928 Yeni alfabenin kabulü
1 Eylül 1929 Okullarda Arapça ve Farsça derslerinin kaldırılması
1930 İmam-Hatip okullarının bütünüyle kapanması ve orta öğretimden din derslerinin kaldırılması
3 Nisan 1930 Mahallî seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin (Türk Tarih Kurumu) kurulması
19 Şubat 1932 Halkevlerinin kurulması
12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (Türk Dil Kurumu) Kurulması
18 Temmuz 1932 Ezanın Türkçe okunması
31 Mayıs 1933 İstanbul Dârülfünununun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesinin kurulmasına dair kanunun kabulü. Bu reform kapsamında İlâhiyat Fakültesinin yerine İslâm Tetkikleri Enstitüsünün kurulması.
21 Haziran 1934 Soyadı Kanununun kabulü
26 Kasım 1934 Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kaldırılması
3 Aralık 1934 Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun kabulü
5 Aralık 1934 Milletvekili seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
1935 Köy okulları hariç ilk öğretimden din derslerinin kaldırılması
1937 Lâiklik ilkesinin anayasada yer alması

Atatürk inkılâpları, özü itibarıyla, milliyetçi ve medeniyetçi bir bakış açısının ürünüdür. Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar adlı klâsik eserinde, inkılâpların bu ilkelere icra edilebileceğini ve bu şekilde tasnif edilebileceğini kaydediyor.