FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)

İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453):
İSTANBUL'UN FETHİNİ GEREKTİREN SEBEPLER:

1)- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,
taht kavgalarına neden olması,
2)- Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi,
3)- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması
( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın
Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçişi zordu)
4)- İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden
Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.


FATİH'İN FETHİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ALDIĞI TEDBİRLER:
1)- Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli
hisarını yaptırdı.
2)- Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı
birlikleri gönderdi.
3)- Surlara karşılık, Şahi adı verilen büyük toplar döktürdü.
4)- Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç'e soktu.

İSTANBULUN FETHİNİN NEDENLERİ
II. Mehmet babası II. Murat'ın ölümü üzerine 1451'de tekrar Osmanlı tahtına çıktı.
II. Mehmet , Osmanlı devleti açısından atılacak en önemli adımın, İstanbul'un alınması olacağına inanıyordu. Ona göre ancak bu yolla devletin güvenliği sağ-lanabilir, sınırları genişletilebilirdi.

İstanbul, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan önemli ticarî yolların kavşağındadır. Ayrı-ca Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan su yollarının birleştiği yerdedir. Bu nedenle ekonomik ve ticarî önemi büyüktür.

Bizans imparatorluğu , Anadolu Türk siyasal birliği ve Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından bir tehdit oluştu-ruyordu. Bizanslılar, Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılar aleyhine kışkırtıyor., şehzadeler arasındaki taht kavgalarını körüklüyorlardı.
Osmanlı Devleti'nin, Anadolu ve Rumeli'deki topraklarının bütünlüğü , an-cak Bizans Devleti'ne son vermesiyle sağ-lanabilirdi. Çünkü Bizans İmparatorluğu , Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Bizans'ın varlığı devam ettiği sürece, Os-manlıların Rumeli'deki güvenliği tamamen sağlanmış olmayacaktı. Ayrıca Anadolu ile Rumeli arasındaki geçişlerde Bizans, önemli bir engel oluşturuyordu..ş


İSTANBUL'UN FETHİNİ KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER:
1)- Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu,
2)- Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması.

NOT: Bizans kuşatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmiştir.

NOT: Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de
Bizans'a yardım etmişlerdir.

İSTANBULUN FETHİNİN DÜNYA TARİHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI:
1)- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
2)- Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.
3)- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
4)- İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin
başlamasında etkili olmuşlardır.
5)- Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

İSTANBUL'UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI:
1)- Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
2)- Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.
3)- Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaşmıştır.
4)- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
5)- Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.
6)- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.