Yusuf Akçura

Biyografi

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876'da Kazan'ın Simbir ketinde dünyaya geldi. Babası Hasan Bey'in 1878'de ölümünden sonra annesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Harp Okuluna girdi. 1897'de Kurmay sınıfına geçti. Fakat yasaklanmış yazıları okuduğu için askerlikten atıldı ve Trablusgarb'a sürgün edildi. Sürgünden kaçarak Paris'e gitti ve Siyasal Bilgiler Okulu'na girdi. 1902'de mezun oldu. Kazan' giderek Mahmudiye Medresesi'nde tarih ve coğrafya öğretmenliğine başladı. Bir yandan dan da Kazan Muhbiri gazetesini çıkarmaya başladı. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a geldi . Önce Harp Akademisi'nde, sonra İstanbul Üniversitesi'nde tarih öğretmeni ve profesörü oldu.


Türk Derneği ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı.

Türk Yurdu dergisinin müdürlüğünü üstlendi.
Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya görevli gönderildi ve Milli Mücadele başlayınca Anadolu'ya geçti. 1923'den itibaren TBMM'nde milletvekili tayin edildi. Türk Tarih Kongresi'ne başkanlık etti. İstanbul Üniversitesi tarih profesörlüğüne getirildi. 12 Mart 1935'te İstanbul'da vefat etti.

Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'nda eğitim görmüş ve tarihçiliğin, kendisi için mükemmel bir çalışma alanı olacağını anlamıştır.Okuldan diploma almak için hazırladığı "Osmanlı Devlet Teşkilatı Üzerine Bir Deneme" adlı aaainde şu sonuca vardığı görülmektedir.: "Jön Türklerin uğrunda çalıştıkları Osmanlı milleti oluşturma hareketi boş bir girişimdir. Tek çıkar yol, MİİLİYETÇİLİKTİR."
Yusuf Akçura, o dönemin bütün aydınlarında olduğu gibi, çöküntüye gitmekte olan Osmanlı Devleti için çıkış yolları aramak ihtiyacındadır. Devletin içine sürüklendiği karışıklıktan sıyrılabilmesi için Tanzimat aydınları Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi görüşleri yaymaya çalışmışlardır. Osmanlıcılık soy, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin, Osmanlı uyruğundaki bütün toplulukları eşit duruma getirmek, böylece ortak bir Osmanlı milleti meydana çıkarmak hedefini güdüyordu.Bu görüşte yanlış, suni yollarla bir millet meydana getirmenin mümkün olacağı kanaatidir.

İkinci fikir İslamcılıktı. Akçura bu iki fikrede karşıydı. Akçura, bu görüşün de bir çıkış yolu olmayacağını ileri sürmüştür. Ona göre, Tanzimat, Osmanlı toplulukları arasında siyasi ve hukuki eşitliğin yaygınlaşmasını amaç edinmiştir. İslam birliğine dayalı bir rejim kurulduğu takdirde, böyle bir eşitlik artık söz konusu olmayacaktır. Müslüman tebaaya sahip imparatorlukler (İngiltere, Rusya,vb) bu tasarının gerçekleşmesini var güçleriyle önleyeceklerdir.

Akçura , "Türk birliği ilkin Osmanlı İmparatorlu'ndaki Türklerin, Türk olmadıkları halde az çok Türkleşmiş olanlarla ulusal vicdandan yoksun bulunanların Türkleştirilmesiyle başlayacaktır. Sonra, Asya kıtasıyla Doğu Avrupa'da yayılmış Türklerin birleştirilmesine geçilerek buyuk bir siyasi millet meydana getirilecektir." diyor. Bunun adı "Tevhid-i Etrak" (Türk Birliği) "Türklük" veya "Türk Milliyet-i Siyasiyesi"dir. Görüldüğü gibi hangi adla anılırsa anılsın, bu, Turancılıktır.

Yusuf Akçura, büyük Türk birliği görüşünü ileri sürmekle, Türkçülük tarihinde şerefli ve ölümsüz bir yer kazanmışıtır.