Doğu felsefesi denildiğinde genel olarak Hindistan ve Çin'de başlayan felsefe geleneği kastedilmektedir.Ancak buna Afrika felsefesi, Japon felsefesi, İslam felsefesi, İran felsefesi gibi gelenekleri de eklemek gerekir.Oryantalist düşünceyle (bkz.Oryantalizm) Batı felsefesi, kendi tarihini Antik Yunan felsefesi dönemiyle birlikte başlatmakta, rasyonel ve sistematik düşünce geleneğini kendisine ait kılarak kendisini bu eksende tanımlamaktadır.Bu anlamda doğu felsefesi, batı felsefe tarihinin dışında kalan felsefe geleneklerini adlandırmaktadır.Doğu düşüncesi bu anlamda felsefe-dışı olarak görülmektedir.


Doğu felsefesi mitolojik ve mistik ya da gizemci ve simgesel yanları olan bir felsefe geleneği olarak değerlendirilir.Bu etki ve köken sözkonusu olmakla birlikte, doğu felsefesinin felsefe-dışı sayılması ancak felsefenin belirli bir şekilde anlaşılması ve kategorize edilmesiyle olanaklı olmaktadır.Bu anlayış ve kategorizasyon ise Batı düşüncesinin kendini tanımlamasıyla bağlantılıdır.Oysa Doğu ve Batı felsefeleri olarak adlandırılan felsefe gelenekleri, farklılıklarıyla birlikte, karşılıklı etkileşim ve süreklilik halinde gelişim göstermiş felsefelerdir."Doğu" bu anlamda, hem daha Batı felsefesi mevcut degilken felsefi içerimli zengin bir düşünce tarihine sahiptir, hem de örnegin Orta Çağ döneminde Batı felsefesi denilen felsefein taşınması ve geliştirilmesi doğu sayesinde gercekleştirilmiştir.


Belli Başlı felsefe gelenekleri

Hint felsefesi;

* Vedacılık,
* Brahmanizm,
* Karma felsefesi
* Dharma
* Yoga
* Samkya
* Budizm

Çin felsefesi;
* Ying Yang
* Konfüçyus felsefesi
* Daoizm
* Çin Budizmi
* Zen
* Zen Budizmi
* Feng Shui

Japon felsefesi;

* Shintoizm
* Japon Budizmi
* Legalizm

İslam felsefesi

* Kelam
* İhvanü's-Safa
* Sufizm
* Eşarilik
* Dürzilik
* Mu'tezile
* Maturidilik
* İşrakilik
* Selefiyye
* Tabiiyyun
* Dehriyyûn
* Meşrailik

İran felsefesi

* Hurufilik
* Manicilik
* Bahailik
* Zerdüşilik