Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Epik Tiyatronun Türk Tiyatrosunda Yorumlanışı

 1. Batı tiyatrosunun bu gelişimi çok kısa bir geçmişi olan Türk tiyatrosunu nasıl etkiliyor? 60'lı yıllarda politik tiyatroya duyulan ilgiyle birlikte tiyatro dünyamıza giren B. Brecht'in tiyatromuza etkisi nedir? Brecht'in oyunları ülkemizde nasıl sahnelenip oynanmıştır? Yabancılaştırma tiyatrosu anlama ve doğru yorumlama açısından karşılaşılan başlıca güçlükler nelerdir?


  Bunlar ne derecede aşılabilmiştir? Bu soruları yanıtlamadan önce tiyatromuzun geçmişine kısaca göz atalım.

  Batı anlamında tiyatronun ilk adımı Tanzimat döneminde atılmıştı. Fransız tiyatrosunu örnek alan bu tiyatro, benzetmeci tiyatro anlayışının içinde kalan dramatik tiyatroyu benimsiyordu. Bu anlayış Cumhuriyet dönemi reformlarıyla iyice kök salar. Tiyatro bu dönemde belli bir ağırlığı, önemi olan bir kurum olarak kabul ettirir kendini.

  Türkiye'de benzetmeci tiyatro anlayışının yerleşmesi için yapılan savaşım, 18. yy. Aydınlanma dönemi Alman tiyatrosunun kuruluşunu anımsatır. Bu dönemin ünlü tiyatrocularından J.C. Gottsched klasik Fransız tiyatrosunu örnek alarak ulusal Alman tiyatrosunun kurulmasında öncülük yapmıştı. O zamana değin gezginci grupların elinde halk
  tiyatrosu geleneğini sürdüren Alman tiyatrosu, Gottsched'in çabaları sonucu ciddiye alınması gereken bir kurum olarak benimsenmişti. Böylece halk güldürülerinin yerini dramatik tiyatro kurallarına göre yazılan ve ahlaksal bir bildirisi olan klasik oyunlar almıştı. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul'u bu bakımdan Gottsched'e benzetebiliriz. O da tiyatronun önemini halka öğretmek istiyor, tiyatronun önemsenmesini sağlamak için halk tiyatrosu geleneğine, tuluata yer vermiyor ve belli kuralları benimsemeye çalışıyordu. Bu dönemde oyun yazarından yönetmene ve oyuncuya değin tümünün tiyatro anlayışı dramatik tiyatro anlayışı doğrultusunda bir gelişim gösteriyor.


  Türk tiyatrosu, Alman tiyatrosuyla karşılaştırıldığında iki yüzyıl geridedir. Batı'daki tarihsel gelişim sürecinin incelendiği bölümde gördüğümüz gibi Aydınlanma'yı izleyen Klasik, Romantik, Gerçekçilik gibi akımlar, tiyatro anlayışına, diline, anlatımına yeni yeni boyutlar kazandırmışlardır. 20 yüzyılın başında Dışavurumcularla bu gelişimin son aşamasına varıldıktan sonra, benzetmeci tiyatro geleneği tükenmiş, yerini yeni arayışlara, yeni denemelere bırakmıştı. Türk tiyatrosuysa Batı'da dramatik tiyatro geleneğinin çözülmeye başladığı bir dönemde bu geleneği özümsemeye çalışıyordu. Muhsin Ertuğrul 1920'lerde çıkan "Tiyatro Adabı" yazısında tiyatronun belli kurallar doğrultusunda nasıl izlenilmesi gerektiğini bir bir açıklarken (1), B. Brecht, aynı yıllarda tüm kurallara karşı çıkarak yeni bir izleyici-sahne diyaloğundan söz ediyordu (2). Bu gelişim çağdaş tiyatro anlayışına uzun yıllar kapalı kalmamıza neden oluyor.


  Gerçi Batı tiyatrolarında yeni bir yazarın, yeni bir oyunu sahnelendiğinde, çoğu kez bizim tiyatrolarımızda da gösteriliyor, ancak bu hiçbir temele oturtulamadığından, kopyacılık düzeyini aşamıyor.

  Dramatik tiyatronun sınırlarının duyulmaya başlaması ancak 1960'larda politik tiyatroya duyulan ilgiyle başlıyor. Bu dönemde bizi yakından ilgilendiren toplumsal sorunlarla tiyatro aracılığıyla hesaplaşan bir anlayışın doğmasıyla, çağdaş tiyatronun ilk adımı atılmıştır. Brecht'in yapıtlarının bir bölümünün Türkçe'ye çevrilmesi bu yıllara rastlar.

  Oyunlarından ilk kez "Carrar Ana'nın Silahları" (Die Gewehre der Frau Carrar) 1960'da amatör bir grup tarafından sahnelenir. Bunu gene amatör gruplarca oynanan "Kural ve Kuraldışı" (Die Ausnahme und die Regel), "Küçük Burjuva Düğünü" gibi kısa oyunlar izler. 1962'de ilk kez profesyonel bir tiyatronun, Şehir Tiyatrosu'nun "Sezuan'ın İyi İnsanı"nı sahnelemesiyle Brecht tiyatro dünyamıza girer.

  1960'lardan bu yana politik tiyatro yavaş yavaş eski önemini yitirmiş, toplumsal sorunları ele alan yerli yabancı bir çok oyunun unutulmuş olmasına karşın, Brecht'e duyulan ilgi azalmıyor. Çünkü Brecht onca yıldır benimsemeye çalıştığımız dramatik tiyatro anlayışının sarsılmasına yol açmıştır. Brecht bir kez bulgulandıktan sonra, o zamana değin geri plana itilmiş, önemsenmemiş olan Türk halk tiyatrosu geleneğine de yeni bir gözle bakılmaya başlanıyor.

  Bu bölümde yabancılaştırma tiyatrosunun Türkiye'de nasıl alımlandığını üç temel nokta üzerinde durarak irdelemeye çalışıyorum: l- Brecht'in oyunlarının sahneye koyma açısından değerlendirilmesi, 2- Çeviri ve uyarlama çalışmaları açısından değerlendirilmesi, 3- Özgün yapıtlarda Brecht'in etkisi: Çağdaş tiyatro anlayışını ilk olarak benimsemeye çalışan iki yerli yazarımızın Haldun Taner'in ve Vasıf Öngören'in yapıtlarından birer örnek veriliyor.


 2. 2008-01-02 #2
  1- SAHNELEME


  Benzetmeci tiyatro geleneğinin bizde yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi vardır.
  Böyle olduğu halde, bu gelenek öylesine kök salmış ki, dünden bugüne ondan
  kopmak kolay olmuyor. Gerçi politik tiyatroya duyulan ilgi tiyatroya yeni
  bir soluk getiriyor, ne var ki kökünden bir değişikliğe yol açamıyor.

  Bu nedenle Brecht'in yapıtlarının çoğu çevrilmiş, sahnelenmiş, Brecht
  üzerine oldukça çok yazılıp çizilmiş olunmasına karşın, onun tiyatrosunun
  benzetmecilik geleneğinden arınmış bir düşünce tiyatrosu olduğunun
  özümsendiği söylenemez. Bu nedenle Brecht'in çok yönlülüğü, yapıtlarının
  öğretici, eğlendirici, deneysel özellikleri, iletmek istediği düşüncenin
  hizmetinde birbirini tamamlayan bir bütün olarak algılanamıyor, bu da
  Brecht'in yorumlayanın dünya görüşüne göre kolaylıkla tek bir yöne
  çekilmesine yol açıyor. Aşağıda son yıllarda izlediğim Brecht oyunlarından
  Brecht'in tiyatro anlayışına yakın olan ya da uzak düşen çeşitli örnekler
  sunarak, oyunların sahnelenişi üzerinde durmak istiyorum.

  Brecht'in oyunlarının dramatik bir anlayışla sahnelenmesi yapılan
  yanlışların başında gelir. Özellikle tek bir kişinin çevresinde odaklaşan
  oyunlarında bu durumla karşılaşıyoruz. Bu bağlamda Brecht'in düşünsel yanını
  vurgulayarak dramatik anlayışın sınırlarını aşmayı başaran ve başaramayan
  iki değişik "Galilei" yorumunu örnek olarak verebiliriz.

  Oyun 1983'te Dostlar Tiyatrosu (Yönetmen: Genco Erkal) ve Ankara Sanat
  Tiyatrosu (Yönetmen: Rutkay Aziz) tarafından sahnelenmişti. Her iki
  topluluğun da "Galilei"i seçmelerinin başlıca nedeni, yaşadığımız dönemin en
  önemli, en can alıcı sorununa parmak basmasıydı: Düşünce özgürlüğüne.

  Dostlar Tiyatrosu'nda oyunun sosyal boyutu vurgulanarak, aydın sorumluluğu
  sorunu ön plana alınmıştı. Bu nedenle Galilei'le egemen güçler arasındaki
  çatışma çok belirgin çizgilerle gösteriliyordu. Galilei'in çevresindekilerle
  olan ilişkisi, bu ilişkilerin zaman süresi içinde gösterdiği değişim,
  yobazlar, çıkarcılar ve din adamlarıyla olan savaşımı en ufak ayrıntılarına
  değin belirtilmişti. Öyle ki izleyici Galilei'i her an, kendisini ona en
  yakın duyduğu anlarda bile, içinde bulunduğu ortam ve koşullara göre
  değerlendirme olanağını buluyordu.
  Buna karşılık Ankara Sanat Tiyatrosu, tüm dikkatleri Galilei'in olağanüstü
  kişiliğinde odaklaştırarak dramatik bir yoruma kaymıştı. Amaç çarpıcı bir
  Galilei tipi canlandırmaktı. Ne var ki Brecht bu oyunu tarihsel bir
  kişiliğin yaşamından dramatik bir kesiti canlandırmak için değil, onun
  aracılığıyla yaşadığı dönemle hesaplaşmak için yazmıştı. Bu hesaplaşmayı
  çıkartabilmek, yani oyunun düşünsel yanını vurgulayabilmek için,
  oyunculuktan müziğe, dekordan maskelere değin oyunda kullanılan her öğenin
  düşünsel işlevini belirtmek gerekiyordu. Bunlar bu yorumda hesaba
  katılmadığından, bu oyunda Brecht, Brecht olmaktan çıkmıştı.

  Brecht'in sahnelenişinde yapılan başka önemli bir yanlış, öğretici yanının
  aşırı derecede vurgulanmasıdır. 1960'larda Brecht tiyatro yaşamımıza
  girdiğinde, devrimci tiyatro anlayışı modaydı. Böyle olduğu için oyunların
  öğretici işlevi üzerinde önemle duruluyordu. Brecht'i yer yer slogan
  tiyatrosuna dönüştüren bu tür çalışmaların içinde sözü edilmeye değer Ankara
  Sanat Tiyatrosu'nun 1976'da sergilediği "Ana" verir (Yönetmen: Rutkay Aziz).
  "Ana"da o dönemin bunalımlı ortamında her an coşmaya hazır bir izleyiciye
  akıl düzeyinde sesleniliyordu. Ana'nın kişiliğinin yorumlanışında epik
  tiyatro anlayışı doğrultusunda oyun oynama işlevini vurgulayan, altını
  çizerek oynayan bilinçli bir oyun sunuluyordu. Ancak bilinçli oynama
  yetersiz kalıyordu, çünkü Ana'nın yaşadığı çelişki ve geçirdiği değişim
  belirlenmemişti. Bir başka önemli nokta da Brecht'in tüm oyunlarında egemen
  olan ince güldürü anlayışının bütünüyle gözardı edilmiş olunmasıydı. Sonuçta
  bu oyunla, çelişkileri, incelikleri çıkaramayan Brecht'in yalnızca öğretici
  yanını tekdüze bir biçimde vurgulayan asık yüzlü bir Brecht çıkmıştı ortaya.

  Bu yorumun tam tersine, Brecht'in politik yanını yan çizerek güldürüye
  ağırlık veren, sulandırılmış bir Brecht'le karşılaştığımız olmuyor değil.
  Buna örnek olarak 1984'te "Sade Vatandaş Şvayk". adı altında sahnelenen
  "Schweyk II. Dünya Savaşı"nda oyununu vermek istiyorum (Yönetmen: Başar
  Sabuncu). Bazı kısaltmalar ve Hasek'den alınmış bazı eklemelerin dışında
  belkemiğini Brecht'in yapıtının oluşturduğu bu oyunda, faşizm eleştirisi
  hafif bir müzakile dönüşmüştü. Müziğin yanlış biçimde kullanılması, atmosfer
  yaratmaya yönelik bir sahne düzenine gidilmesi, oyunun sosyal boyutunu veren
  ara oyunlarıyla ana oyun arasındaki ilişkinin belirlenmemiş olması ve
  sonunda Hasek'in mutlu son finaline bağlı kalınması bunun başlıca
  nedenleriydi.

  Brecht'in oyununda Çek ve Alman halk şarkılarından esinlenerek Hanns
  Eissler'in bestelediği songlar, olayların akışını yer yer keserek,
  izleyiciyi gösterilenler üzerinde düşündürmenin ötesinde oyuna şiirsel bir
  bütünlük de kazandırır. Burada bu müzik, şarkıların içeriğini anlaşılmazlığa
  boğan playbacklerle duygusal bir hafif müziğe dönüştürülmüştü. Brecht'in
  tiyatro anlayışına ters düşen başka bir nokta da atmosfer yaratılmış
  olunmasıydı, özellikle oyunun ikinci yarısında Rus topraklarında yol alan
  askerler kar yağışı, silah sesleri gibi türlü görsel ve işitsel etkilerle
  canlandırılıyordu. Oyunun bu bölümünde düş ve gerçek birbirine
  karıştığından, bu tür etkilerden belki yararlanılabilirdi, ama bunları oyuna
  sindirmek, bütünün bir parçası haline getirmek gerekiyordu. Oysa tıpkı
  izleyicinin kulaklarında çınlayan şarkılar gibi teknik etkiler de ekleme
  olarak kalmıştı. Gene Brecht'de Schweyk'ın başından geçenlerin anlatıldığı
  ana oyunla, grotesk kuklaları andıran Hitler ve yandaşlarının küçük adamın
  savaştaki işlevi üzerinde tartıştığı ara oyunlar arasında yakın bir bağlantı
  vardır. Bu yorumda bu bağlantı da sağlanamamıştı. Ara oyunları oyunun bütünü
  içinde hiçbir işlevselliği olmayan güldürü sahnelerine dönüşmüştü. Hasek'in
  mutlu sonu da bu sulandırılmış Brecht yorumunu pekiştirmişti. Hasek'te
  Schweyk ülkesine döner, sevdiklerine kavuşur, böylece acılar biter herkes
  mutluluğa erer. Oysa Brecht'in Schweyk tipinin direniş düşüncesini
  simgeleyen kurmaca bir figür olduğunu vurgulayan açık finali, oyunun en
  önemli özelliklerinden biridir. Sonuçta oyundan geriye yalnızca bir askerin
  başından geçen müzikli, danslı bir dizi ilginç serüven kalmıştı.

  Brecht'in özellikle sahneleme alanında getirdiği yenilik Batı tiyatrolarında
  bir çığır açmıştır. Bugün klasik oyunların sahnelenmesinde bile, yönetmenden
  dramatik tiyatro anlayışının sınırlarını aşan yeni bir yorum, yeni bir bakış
  bekleniyor. Bizde daha çok konuya önem verildiğinden, konunun nasıl
  biçimlendirileceği üzerinde pek durulmamıştır. Bu eğilime tepki olarak kimi
  yönetmenlerimiz biçimsel denemelere girişmişler, ancak pek başarılı
  olamamışlardır. İstanbul Deneme Sahnesi'nde 1977'de sahnelenen "Cesaret Ana
  ve Çocukları" (Yönetmen: Beklan Algan) buna tipik bir örnek verir. Bu
  yorumun en belirgin özelliği izleyiciyle bir diyalog kuramamasıydı. Atmosfer
  yaratmaya yönelik çarpıcı bir sahne düzeni ve playbacklerle işlevini yitiren
  ucuz bir müzik, oyunu anlaşılmaz kılıyordu.

  Yaratıcı, özgün bir sahne yorumuna en çarpıcı örneği 1980'de Dostlar
  Tiyatrosu'nda sahnelenen "Kafkas Tebeşir Dairesi" verir (Yönetmen: Mehmet
  Ulusoy). Türlü sahne buluşlarıyla görsel bir düzeye aktarılan oyunun ilk
  bölümünü, metrelerce uzun bir örtünün içinde, altında, üstünde, kenarında
  geçiyordu. Sırası geldikçe örtünün içinden çıkan, sonra gene görünmez olan
  oyuncuların kimi kez yalnızca bir yüz, bir kol, bir bacak gibi bedenlerinin
  bir kısmını seçebiliyorduk. Örtü sahneye sürekli bir devinim getirmişti, her
  şey kıpır kıpırdı. Kucağında bebeğiyle örtünün kâh içinde, kâh dışında
  beliren Grusche'in askerlerden kaçışı, gerginliği, coşkusu hep bu dekorun
  içinde belirginleşiyordu. Sırasına göre bir ev ya da kapalı bir kapı
  oluyordu örtü, bir tepe, bir dağ ya da bir dere... Kimi kez de belli bir
  atmosfer yaratılmasını sağlıyordu: Valinin evi basıldığında, delice
  dalgalanan örtünün çırpınan insanların çaresizliğini, şaşkınlığını dile
  getirmesi ya da savaş sonrasında Grusche ile Simon karşılaştıklarında,
  aralarında çalkalanan örtünün hem ikisi arasındaki dereyi, hem de
  içlerindeki coşkuyu ve kaynaşmayı anlatması gibi.

  Bu yorumda dikkati çeken önemli bir nokta, tip çiziminde belli bir
  kalıplaşmaya kaçınılmamış olunmasıdır. Örneğin sömürenlerin sözcüsü olan
  vali, yüzündeki o bön, şaşkın ifadeyle astığı astık kestiği kestik bir
  canavardan çok, zavallı bir yaratıktı. Çelimsiz bedenini saran şişkin araba
  lastiklerinin içinde zavallılığı büsbütün vurgulanmıştı. Valinin bu bön yüzü
  oyun boyu zavallılığı ve üçkâğıtçılığı temsil eden başka rollerde de
  karşımıza çıktı. Grusche'ya kazık atmak isteyen sütçü rolünde, birden
  dirilen koca rolünde vb. Açlığı simgeleyen çatal bıçaklı maskelerle valinin
  çevresinde dolaşan uşakların efendileri için didinmeleriyse lastik
  pompalamayla belirtilmişti.

  Önemli bir nokta da maskelerin oyundaki işlevidir. Tek tek kişiler değil de
  gruplar gösterildiğinde, kullanılan teneke maskeler bozuk bir düzenin
  insanlarının ilkelliğini vurguluyordu. Sahnede ilk bakışta hurda yığını
  izlenimi uyandıran askıya dizilmiş bir dizi maske, oyunun ikinci yarısında
  sahnenin ön kısmına getirildiğinde asılmış olan kişileri dile getiriyordu.
  Maskenin dışında bir de kaplumbağa kabuğu biçiminde zırh taşıyan askerler,
  askerlerin dansı sahnesinde kabukları önlü arkalı kullanarak, hayvanımsı,
  tuhaf yaratıklara dönüşüyorlardı. Dikkatlerimiz tek tek kişiler üzerinde
  odaklaştığında, maske kullanılmıyor, ancak donuk bir yüz, belli bir
  davranışı simgeleyen bir devinim ya da bir gösterge bu tip en somut biçimde
  bize anlatıyordu: Valinin hastalıklı yüzü; valinin karısının boynundaki
  tasmanın üstünden tepeden bakan donuk bakışları ve elindeki çatal (yiyici
  maskesi; tembelliği), uyuşukluğu dile getiren katı yürekli yengenin araba
  lastiğinin içine gömülmüş hantal bedeni; at bakıcısını baştan çıkaran kızın
  Breugel'in tiplerini anımsatan karikatürümsü görünümü gibi.

  Görselliğin böylesine ağır bastığı bu oyunun görsel olmayan ne varsa ikinci
  plana itmiş olması eleştirilebilir. Bu nedenle müzik belli belirsiz kaldığı
  gibi, anlatıcı da işlevini yitirmişti. Brecht'de iki bölümü birbirine
  bağlayarak bütünlük sağlayan anlatıcı, burada sadece ilk bölümde oyuna
  katılmıştı. Oyunun kâh içinde, kâh dışında sürekli bir devinim içinde
  dansederek, şaklabanlık yaparak, kimi kez şarkı söyleyerek olayları dile
  getiriyordu, tam örtünün bir köşesinden çıkıveren yüzünü görüyor ya da
  sesini duyuyorduk ki, gözden yitiveriyordu. İkinci bölümde anlatıcı büsbütün
  ortadan kalkmış, bu kez anlatıcının görevini tüm oyuncular üstlenmişti.

  Mehmet Ulusoy'un kısaca açıklamaya çalıştığım bu yorumu, Türkiye'de
  izlediğimiz Brecht oyunlarının içinde kuşkusuz en ilgincidir. Ulusoy'un
  "Kafkas Tebeşir Dairesi"ni dil duvarlarının ötesinde bir dile, görsel bir
  dile aktarması, oyunu tanıdık, bildik bir yapıt olarak değil de,
  yaratıcılığa olanak sağlayan esnek bir düşünce modeli olarak
  değerlendirdiğini gösteriyor. Bu bakımdan anlatıcının işlevini yitirmesi
  örmeği oyunun bütünlüğünü bozan bazı aksamalara karşın, bu yorumun gene de
  Brecht'in düşüncesi doğrultusunda, Brecht'e özgü bir yorum olduğunu
  söyleyebiliriz.


 3. 2008-01-02 #3
  2- ÇEVİRİLER

  Brecht oyunlarının yanlış yorumlanmasında çevirilerin payı büyüktür. Brecht
  çevirilerini incelemeye başladığımızda, dikkati ilk çeken hemen tümünün
  aşırı bağımsız oluşudur.

  Bunun nedenleri üç noktada toplanabilir:

  1- Çevirilerde sahne dilinin gözönünde tutulması, başka deyişle Türk
  izleyicisinin kolaylıkla anlayabileceği bir dilin benimsenmesi.
  2- Türk yazınına damgasını vurmuş kimi yazarlarımız ya da şairlerimiz
  tarafından yapılan çevirilerde, yazarların kendi dil ve anlatım biçemlerini
  zorlamaları.
  3- Çevirilerin büyük çoğunluğunun aslından yapılmayıp İngilizce ya da
  Fransızca'dan yapılmış olması.

  1- Brecht'in dili ilk bakışta kolaymış izlenimi uyandıran açık seçik,
  aydınlık bir dildir. Ancak bu açık seçikliğin ardındaki incelikleri tam
  olarak kavrayabilmek için, Batı kültür tarihini iyi bilmek gerekir. Çünkü
  Brecht geçmişe eleştirel açıdan yaklaşır, bunu yaparken de İncil'den, klasik
  Batı yazınından alıntılar kullanır. Alışıldık kalıplar, deyimler,
  sözcüklerle sürekli oynar, yerlerini değiştirir, tersyüz eder, yeni bir
  anlam katar vb. Kısaca dil, yer yer parodiye dönüşerek sahnede
  gösterilenleri yabancılaştıran bir işlev kazanır. Bizde özellikle sahne için
  hazırlanan çevirilerde, Batı kültüründen yoksun olan izleyicinin
  anlayamayacağı kaygısı ağır bastığından, dilin bu incelikleri üzerinde pek
  durulmamıştır.

  Serbest çevirilerin içinde aslına en yakın olma açısından en nitelikli
  örnekleri, B. Brecht'in Türkiye'de tanıtılmasında büyük katkısı olan Adalet
  Cimcoz'un çevirileri verir. 60'larda Almanca aslından yayınlanan ilk Brecht
  çevirileri "Puntila ve Uşağı Matti" (Herr Puntila und sein Knecht Matti),
  "Galilei" ve "Sezuan'ın İyi İnsanı" Adalet Cimcoz'undur. Daha ilk anda sahne
  diline yakınlığıyla dikkati çeken bu çevirilerin en belirgin özelliği,
  Brecht'in uzun tümcelerini kısa tümcelere bölerek, kısaltmalar ya da
  eklemelerle replikler üzerinde oynayarak ya da yerlerini değiştirerek, kolay
  anlaşılırlığa ağırlık vermesidir. "Galilei"de 14. sahnede Galilei'nin
  özeleştirisi içeren uzun konuşma buna tipik bir örnek vermektedir (1).
  Adalet Cimcoz'un çevirilerinde aslına bağlı, sözcüğü sözcüğüne bir çeviriden
  çok, Brecht'in dünyasını Türkçe'nin olanakları içinde dilimize kazandırma
  çabası ağır basar.

  2- Yazarlarımız tarafından yapılan çevirilerin içinde en dikkat çekeni Can
  Yücel'in kidir. Bu çeviriler için, çeviriden çok yeniden yazma sözcüğünü
  kullanma yerinde olur sanırım. Çünkü serbest çeviri yaptığı halde Brecht'in
  dünyasına sadık kalan Adalet Cimcoz'un tersine burada Brecht'den bütünüyle
  bir kopuş söz konusudur. Özellikle "Schweyk" çevirisi buna tipik bir örnek
  verir. Önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığım gibi Brecht'in oyunlarında
  halk güldürüsü azımsanamayacak bir yer tutar. Küçük adamın Hitler yönetimine
  direnişini içeren "Schweyk II. Dünya Savaşı"nda güldürüye dayanan bir
  oyundur. Ancak Brecht güldürü öğelerinden oyunun düşünsel dengesini
  bozmayacak bir biçimde yararlanmıştır. Amacı izleyiciyi kahkahalara boğmak
  ya da içini gıcıklamak değil, onun direniş düşüncesi üzerine güldürü
  aracılığıyla düşünmesini sağlamaktır. Kısaca Brecht bu oyunda güldürüye
  ağırlık vermesine, yerel motifleri kullanmasına ve tarihin belli bir
  dönemini canlandırmasına karşın, izleyiciyi düşünsel bir etkinliğe yönelten
  bir soyutlama ve genellemeye gitmiştir. Bu bağlamda Schweyk direnişi
  simgeleyen kurmaca bir figürdür, kullandığı dil de her ne denli yerel
  motiflerle bezenmişse de, gene de stilize bir dildir.

  Oysa Can Yücel'in çevirisinde dikkati ilk çeken Schweyk'ın bir Tophane
  serserisi gibi konuşmasıdır. "Ağzına s............. vb." gibi metinde
  olmayan sövgüler Schweyk'ın ağzından her nedense hiç düşmez (2). Kimi kez
  çevirmen "Heitler"in "Hay itler"e dönüşmesi. örneği metinde olmayan bir
  deyiş türetir, sonra türlü sözcük oyunları, kaba saba deyişler, sövgülerle
  bu sözcükle uzun uzun oynar. Gene metinde olmayan sözcüklerle günümüz
  Türkiyesi'ne yapılan göndermeler de Brecht'den uzaklaşmanın başka
  örnekleridir. Oyun boyu yinelenen it motifi ve Hitler'in yer yer Başbuğ'a
  dönüşmesi gibi. Sonuçta Brecht'in incelmiş güldürü anlayışı bol bol argo
  sözcükler, belden aşağı sövgüler ya da göndermelerle dolu kaba saba bir halk
  güldürüsüne dönüşmüştür. 3- İkinci dilden yapılan çevirilere gelince, bunun
  sakıncaları çok açık olduğundan üzerinde ayrıntılı durmak istemiyorum.
  Özellikle yazınsal metin bir dilden ötekine aktarılırken, aslına ne denli
  sadık kalınırsa kalınsın, gene de çok şey yitirir. Araya ikinci bir dil
  girdiği anda, ana metinden doğal olarak büsbütün uzaklaşılmış olunacaktır.
  Bunun en ilginç örneklerinden birini "Küçük Burjuva Düğünü" çevirisi verir
  (3). Çevirinin Fransızca'dan yapılmış olduğu daha ilk anda, özel adlarda
  yapılan değişikliklerden belli olmaktadır. Çevirmenin metnin aslına bakmadan
  bu değişiklikleri olduğu gibi Türkçe'ye aktarmış olması dikkat çekicidir.  UYARLAMALAR

  Brecht tiyatro dünyamıza girdikten sonra Tanzimat'tan bu yana benimsemeye
  çalıştığımız tiyatro geleneğinin bize çok yabancı olduğu, buna karşılık
  Brecht'in tiyatro anlayışıyla halk tiyatrosunun özünü oluşturan göstermelik
  tiyatro arasında bazı ortak noktalar olduğu savı ortaya atılmıştır. Bu
  alanda özellikle Metin And'ın bir çalışmasında bizim tiyatromuzun daha üstün
  olduğu sonucuna varıyor (4). Ne var ki halk tiyatrosundaki soyutlama eğilimi
  epik tiyatrodaki soyutlamadan apayrıdır. Bu ayrılık kaynağını çağ farkı ve
  dünya görüşünde bulur. Bunu yadsıyarak tarihsel değerlerin üstünlüğünü
  onaylarsak, sığ bir öykünmeciliğin sınırlarını aşamayız. Bizim geleneksel
  tiyatromuz Commedia dell arte gibi bir Ortaçağ tiyatrosudur. Çağ farkının
  olduğu yerde bir benzerlik olsa bile, kıyaslamadan söz edilemez. Biz
  geleneksel tiyatrodan ancak kaynak olarak yararlanabilirsek yaratıcı
  olabiliriz. B. Brecht'in yapıtları bize bu alanda en güzel örnekleri
  veriyor. Kendi kültür birikimimize, çağdaş bir anlayışla yaklaşan oyunların
  içinde doğrudan Brecht'in yapıtlarına yönelen oyunlara da rastlıyoruz.
  Mehmet Akan "Kafkas Tebeşir Dairesi"nden uyarladığı "Analık Davası"nda
  oyunun konusunu Osmanlı tarihinde bir döneme yerleştirerek, çeşitli halk
  motiflerinden, sünnet töreni, köy düğünü gibi yerel motiflerden, halk
  danslarından, köy oyunlarından, çalgılı sazlı bir müzikten esinlenen, ama
  temelinde oyunun içeriğine ve kurgusuna oldukça bağlı kalan bir oyun
  yazmıştır.

  Daha serbest bir uyarı örneğini Ferhan Şensoy Brecht'in bir bale oyunundan
  uyarladığı "Anna'nın Yedi Ölümcül Günahı"nda verir. Kadının sömürülmesi
  temasının ele alındığı bu bale oyunu, köyden kente göç eden iki kız kardeşin
  (Anna'lar) yaşamından çeşitli aşamaları sergileyen özetimsi bir koreografi
  metninden, oluşur. F. Şensoy bu şarkılardan esinlenerek müzikli danslı bir
  oyunu yazmıştır. Brecht'in balesindeki kız kardeşler, bu oyunda
  sömürme-sömürülme, akılcılık-duygusallık gibi karşıt davranışların çatıştığı
  tek bir insana dönüşür. Oyundaki en ilginç motif oyunun bütününü sağlayan ve
  Brecht'in oyunlarındaki anlatıcıyı anımsatan Parantez tipidir. Ancak
  Brecht'de anlatıcının işlevi yazarın görüşlerini dile getirmektir.
  Parantez'in oyundaki konumuysa farklıdır, türlü söz oyunları,
  şaklabanlıklar, cambazlıklarla yazarın elinden fırlayıp başına buyruk
  hareket eden bir çocuk gibidir. Olaylara açıklık kazandıran ya da daha
  değişik açılardan bakmamızı sağlayan bir anlatıcıdan çok, halk tiyatrosu
  geleneğini sürdüren kurmaca bir figürdür. Halk güldürüsünün etkisi yalnız
  Parantez figüründe değil, yazarın dili kullanışında, söz oyunlarında,
  tekerlemelerde, ters deyişlerde vb. belirginleşir. Ortaoyununda olduğu gibi
  burada da sözcüklerle sürekli olarak oynanır, denenir, yeni sözcükler
  türetilir. Brecht'de anlatıcısından dekora dilinden oynayış biçimine değin
  oyundaki her öğenin belli bir düşünceyi aydınlatmaya yarayan bir işlevi
  vardır. F Şensoy'un oyunundaysa bu işlevsellik zaman zaman yiter, oyun kendi
  başına bir güldürüye dönüşür.

  Verdiğimiz iki uyarlama örneği, iki ayrı görüşü içeriyor. Mehmet Akan
  geleneksel motifleri Brecht'in tiyatro anlayışının doğrultusunda ve konunun
  hizmetinde bir illüstrasyon gibi kullanıyor. Başka bir deyişle geleneklerden
  yararlanarak, Brecht'i izleyicinin kolayca benimseyebileceği "Doğulu" bir
  kılıfa sokuyor. F. Şensoy ise tersine Brecht aracılığıyla bir halk güldürüsü
  yazıyor: Her iki uyarlamanın da ilginç olduğu ve tiyatro yaşamımıza renk
  kattığı tartışma ***ürmez. Ancak yol açıcı bir niteliği olduğu da
  söylenemez. Çünkü her iki yazarın da geleneklere yaklaşımları, geleneksel
  tiyatromuza yeni boyutlar kazandıracak bir hesaplaşma değildir. Gelenekleri
  olduğu gibi ele alarak onlardan yararlanmışlardır.

 4. 2008-01-02 #4
  3- YABANCILAŞTIRMA TİYATROSU'NUN YERLİ YAZARLAR ÜZERİNE ETKİSİ

  VASIF ÖNGÖREN - HALDUN TANER

  1960'lardan bu yana yerli oyun yazarlarımızın da dramatik tiyatro
  anlayışının dar sınırlarını aşan yeni yeni arayışlara yöneldiklerini
  görüyoruz. Bu bağlamda ülkemizde gösterilen ilk epik tiyatro denemeleri
  olarak Vasıf Öngören'in 60'lı yıllarda büyük bir başarıya ulaşan "Asiye
  Nasıl Kurtulur"u ve Haldun Taner'in yurt içinde ve dışında defalarca
  sahnelenen "Keşanlı Ali Destanı" üzerinde durmak istiyorum.

  "Asiye Nasıl Kurtulur?"da kadının sömürülmesi sorunu koşullar gereği ******
  olan genç bir kızın yaşamından alınan kesitlerle irdelenir. Asiye'nin
  çocukluğu, öğrenciliği, fabrikadaki yaşamı, işten çıkarılışı, sokağa düşüşü
  vb. türü olaylar bir zincirin halkaları gibi ufak ufak sahnelerle
  verilmiştir. Her sahne üzerinde ayrıntılı bir tartışmayı içeren ara
  sahnelerinde anlatıcıya "Fuhuşla Mücadele Derneği"nden bir kadının
  konuşmalarını izleriz. Kadının Asiye'yi kurtarmak için getirdiği her öneri
  bir sonraki sahnede denenir, ne var ki hiçbiri Asiye'ye yardımcı olmaz,
  tersine onun giderek daha büyük bir çıkmaza düşmesine neden olur. Gerçi
  oyunun sonunda Asiye kurtulur, kurtulur ama pahalıya mal olan bir
  kurtuluştur bu. Çünkü insana insanca yaşama hakkının tanınmadığı bir
  düzende, iki seçenek kalmıştır; ya sömürmek ya da sömürülmek. Asiye de
  kurtuluşunun bedelini yeni Asiyeler yetiştirerek ödeyecektir.

  Oyunun kuşkusuz en ilginç tipi, Asiye'nin kurtuluşu için çeşitli öneriler
  getiren dernekçi kadındır. Denenen öneriler Asiye'nin okuması, nişanlanıp
  evlenmesi, kendisini seven ona sahip çıkacak birini bulması, doğru dürüst
  bir iş tutması vb. aslında izleyicinin de düşünebileceği mantıksal çözüm
  yollarıdır. Ne var ki hiçbirinin başarıya ulaşamaması, olayları bir dış
  gözlemci olarak kadınla birlikte düşünüp değerlendiren izleyiciyi giderek
  bir özeleştiriye yöneltir. Böylece izleyici önerilen çözüm yollarının sınıf
  savaşımı bilincinden yoksun olan bir kişinin getirdiği yüzeysel öneriler
  olduğunu yavaş yavaş algılayarak, tek kurtuluşun insanın insanı
  sömürmeyeceği yeni bir düzenin kurulmasına bağlı olduğunun bilincine varır.

  Konunun ele alınışında, yoğruluşunda ve kurgusunda Brecht'in etkisinin
  yoğunlukta duyulduğu bu oyunun çağdaş tiyatro anlayışına katkıda bulunan
  özgün bir yapıt olduğu söylenebilir mi? Bu soruyu yanıtlayabilmek için, üç
  temel nokta üzerinde durmak gerekiyor: l. Temel olay örgüsüyle tartışma
  sahnelerinden oluşan oyunun kurgusu, 2. Oyun kişilerinin işlenişi, 3. Oyun
  dilinin kullanımı.

  l. Asiye'nin yaşamının çeşitli aşamalarını gösteren tek tek sahnelere
  tartışma sahnelerinden bağımsız olarak baktığımızda, oyunun benzetmeciliğe
  dayanan dramatik tiyatro geleneğini sürdürdüğünü görürüz. O kadar ki
  tartışma sahnelerini oyundan çıkardığımızda, geriye rastlantısal olaylardan
  doğalcı düzeyde gelişen diyaloglara değin basit bir Yeşilçam senaryosu
  kalmaktadır. Bu bakımdan tartışma sahnelerinin temel olay örgüsüyle
  bütünleşemeyen eklenti sahneler olarak kaldığı söylenebilir. Başka bir
  deyişle denenen çözüm yollarının Asiye'yi giderek daha büyük bir çıkmaza
  sokmasının nedeni, toplumsal ortam ve koşullara değil, art arda sıralanmış
  yapay bir olaylar dizisine bağlıdır. Bunlar piyasa edebiyatından tanıdığımız
  bildik olaylardır: Asiye evlenemez, çünkü bir rastlantı sonucu bir sokak
  kadının kızı olduğu öğrenilir, sevdiği adam Asiye'yi kurtaramaz, çünkü
  kaderin ya da rastlantının cilvesine bakın ki evlidir. Asiye fabrikada
  tutunamaz, çünkü orada çalışanlardan biri ona sarkıntılık eder vb. Asiye'nin
  kurtuluşu gene rastlantıya bağlıdır, beklenilmedik bir olay sonucu eline
  büyük bir para geçer. Olay örgüsünün bu denli çok rastlantılarla dokunmuş
  olması, oyunun sosyal eleştirel boyutunu doğal olarak kısıtlamaktadır.
  Öngören, belki de oyundaki bu temel aksaklığı bir dereceye kadar
  giderebilmek için oyunun öğretici yanını vurgulamak gereksinimi duymuştur.
  Bu bağlamda ara sahnelerinde kadınla birlikte tartışmayı sürdüren, sorular
  soran anlatıcıya büyük bir görev düşer. Anlatıcı olayları dışardan
  değerlendiren bir kişi olarak yazarın görüşlerini dile getirir.

  2. Oyun kişileri sömüren sömürülen çerçevesi içinde gelişen tek boyutlu
  kalıplaşmış tiplerden oluşurlar. Örneğin Asiye'nin annesi kızını ortada
  bırakır, fabrika müdürü Asiye'yi gözünü kırpmadan işinden kovar, mezeci
  Asiye'nin kötü yola düşmesine neden olur, vb. Bu tipleri belirleyen tek
  ölçüt çıkar ve kârdır, bu nedenle hiçbir çelişki yaşamazlar. Aynı şekilde
  oyunun baş kişisi Asiye'nin de çelişkisiz düz bir kişiliği vardır. Koşullar
  ya da rastlantılar sonucu kötü yola düşer, gene rastlantılar sonucu
  kurtulur. Olaylar onu bir kişilik çatışmasına sürüklemez. Sömürülmeme
  yolunda verdiği savaşım (denenen önerileri savaşım olarak
  nitelendirebilirsek) başarısızlıkla sonuçlandığına göre tek çözüm yolu
  kalmıştır: Sömürme. Böylece oyunun sonunda Asiye'nin sömürülen rolünden
  sömüren rolüne geçişine tanık oluruz.

  Öngören'in hiçbir esnekliği olmayan, donmuş, tek düze kişilerini Brecht'in
  oyun kişileriyle, örneğin "Sezuan'ın İyi İnsanı"ndaki tiplerle
  karşılaştırdığımızda, aradaki ayırım somut biçimde ortaya çıkmaktadır. İyi
  İnsan Shente sömürüye dayanan bir düzende yok olmamak için, zaman zaman kötü
  olmak, başka bir deyişle düzenin kurallarına göre oynamak zorundadır.
  Shente'nin içine düştüğü bu ikilem ve kişilik bölünmesiyle insanın böyle bir
  düzende sömürülmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterir Brecht. Aynı şekilde
  oyundaki öteki tipler de Asiye gibi tek boyutlu değildir. Örneğin Shente'nin
  nişanlısı uçucu Sun kötü değildir, yoksulluğu ve işsiz kalması onu
  ikiyüzlülüğe zorlar vb.

  3. Brecht'in oyunlarında dil iletilmek istenen düşüncenin hizmetinde gelişen
  bir yabancılaştırma etkisi işlevi taşır. Yaratıcılığa türlü olanaklar
  tanıyan bir malzemedir dil. "Sezuan'ın İyi İnsanı''nda oyuncular yer yer
  rollerinin gerektirdiği anlatım ve konuşma üslûbunun dışına çıkarak doğrudan
  izleyiciye seslenirler, gösterilenler üzerinde görüşlerini belirtir,
  yorumlar yaparlar. Konuşmalar kimi kez sahnede gördüklerimizle çelişerek
  izleyiciyi uyarıcı bir düzeyde gelişir. Örneğin 8. sahnede Bayan Wang oğlunu
  övüp onun bilgeliğinden söz ederken, sahnede Wang'ın sinsice ve bencil
  davranışını izleriz.

  Öngören'de ise oyun kişileri nasıl benzetmeci tiyatro geleneğinin içinde
  tekdüze bir biçimde belirlenmişlerse, türlü yerel motifler, sövgüler,
  kabadayı ağzıyla vb. doğacı bir düzeyde gelişen diyaloglar da aynı derecede
  sınırlandırılmıştır. Kıssadan hisse doğrultusunda bir genellemeye giderek,
  oyunu düşünsel boyutu kazandırmaya çalışılan şarkılarda bile hiçbir anlatım
  değişikliği yoktur. Doğacı anlayış burada da sürdürür etkisini. Sömürü
  düzenin korkunçluğunu kışkırtıcı bir dille vurgulayan final şarkısı buna
  tipik bir örnek verir.

  "... Asiye: Ben de kurtuldum işte
  ben de öğrendim artık
  insanların neden birbirlerini yediklerini
  düşenlere neden tekme vurmak gerektiğini
  acımanın neden aptallık olduğunu
  ve yığınların
  neden süründüklerini - kimlerin süründüklerini
  biliyorum artık.
  Bu düzende yaşamanın sırrı: Yoksulları
  kader deyin uyutun
  Uyananı para verin susturun
  Susmayanı zora koyun çektirin
  Böyle gelmiş böyle gitsin sürdürün
  Davrananı yokedin-direneni gebertin
  Ezin, vurun öldürün
  Devam etsin bu hayat ".

  Sonuçta bu oyunda tiplerin işlenişinden oyunun diline değin, benzetmeci
  tiyatro anlayışının tüm özelliklerini görürüz. Tartışma sahneleri ve
  şarkılar bu bağlamda gereksiz bir eklenti gibi kalmakta, başka bir deyişle
  oyunu düşünsel bir boyuta oturtamamaktadır.

  Vasıf Öngören'in Brecht'in tiyatrosuna özgü bazı biçimsel özellikleri olduğu
  gibi alıp benzetmeci tiyatro geleneğiyle bütünleştirmeye çalıştığını
  görüyoruz. Buna karşılık Haldun Taner benzetmecilik geleneğinden uzaklaşarak
  bize özgü bir yabancılaştırma tiyatrosu kurmanın yollarını arıyor. Bu
  bağlamda halk tiyatrosu geleneğinden uzak, Doğu tiyatrosuna değin çeşitli
  kültür ve geleneklerden kaynak olarak yararlanan B. Brecht'i yol gösterici
  olarak görüyor. 1965'te kaleme aldığı "Keşanlı Ali Destanı" kendi tiyatro
  geleneğimizle verimli bir hesaplaşmanın ürünüdür.

  Geleneklerden kaynak olarak yararlanma, onları çağdaş bir anlayışla yoğurma,
  biçimlendirme anlamına geliyor: Taner de bu yapıtında halk tiyatrosunun
  göstermeci özelliklerinden özellikle gülmece, taşlama ve türlü söz
  oyunlarından oluşan geniş kapsamlı bir güldürü anlayışından yola çıkarak,
  çok güncel, çok çarpıcı bir sorunu gündeme getiriyor: Otoriteye bağımlılık.
  Bir gecekondu ortamının kapalılığı içinde kendilerine bir kahraman miti
  yaratan insanlar bizim halkımızı simgeler. Gerçekleri göremeyen ya da görmek
  istemeyen kurtuluşu boş düşlerde arayan halkımızı. Oyundaki yan temalar,
  Yusuf ile Zilha'nın aşkı, gecekondu ortamıyla zengin kesimin
  karşılaştırılması, bürokrasi, rüşvet, hile, dolandırıcılık temeli üzerine
  kurulmuş çarpık bir politik çarkın gösterilmesi, bireysellik bilincinin
  gelişmemiş olduğu bu kurak ortamın göstergeleridir

  Oyunun başında Ortaoyununda olduğu gibi kendilerini müzik eşliğinde
  izleyicilere tanıtan oyun kişileri, karikatürleştirilmiş, kurmaca
  figürlerdir. Değişik sosyal kesimlerden gelen kişilerin aralarındaki
  iletişim kopukluğu gene Ortaoyunundan alınmış türlü tekerlemeler ve söz
  oyunlarıyla verilir. Halk tiyatrosuna özgü olan bu özellikler çağdaş
  tiyatroyu belirleyen türlü yabancılaştırma etkileriyle, örneğin bir sonraki
  sahnenin özetini veren ve yazarın bu sahneye ilişkin yorumunu içeren
  düşüncelerini içeren koro ve oyun oynama olgusunu vurgulayan bir dekorla
  bütünleştirilmiştir.

  Haldun Taner'in bu yapıtının çağdaş tiyatro anlayışı doğrultusunda özgün bir
  örnek verdiği tartışma ***ürmemekle birlikte oldukça dağınık bir oyun olduğu
  da yadsınamaz. Çünkü oyuna temelini veren ana tema, kahramanlık miti bütün
  içinde dağılmaktadır. Bunun da nedeni Taner'in göstermeci tiyatro
  geleneğinden, özellikle halk gülmecesinden yararlanırken, yer yer ana
  temadan kopması ve ayrıntıya saplanmasıdır. Başka bir deyişle Taner
  gülmeceyi iletmek istediği düşünceyi, yani burada kahramanlık mitini
  aydınlatmaya yarayan bir yabancılaştırma etkisinden çok, tıpkı Ortaoyununda
  olduğu gibi değişik sosyal kesintilerden gelen insanların yaşamlarını
  canlandıran bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılıyor. Böylece kahramanlık
  teması düşünsel düzeye tam olarak aktarılamadığından çarpıcılığını yitiriyor
  ve oyunun bütünü içinde bir ayrıntı olarak kalıyor. Bu bakımdan Taner'in
  geleneğe yaklaşımının eksik kaldığını ve "Keşanlı Ali Destanı"nın tüm
  çarpıcılığına karşın bitmemiş bir oyun izlenimini uyandırdığını
  söyleyebiliriz.

  Verdiğim örnekler yabancılaştırma tiyatrosunun bizde tam anlaşılamamış
  olduğunu gösteriyor. Benzetmeci tiyatro anlayışının getirdiği
  koşullandırmadan kurtulamama ya da geleneklerle hesaplaşmanın yetersiz
  kalması bunun başlıca nedenleri. Ne var ki Öngören'in yapıtı öykünmecilik
  düzeyini aşamazken, Haldun Taner'in geleneklerden yararlanma doğrultusunda
  attığı adım yol gösterici bir nitelik taşıyor. Bu yolda atılan her yeni
  adımın oyun yazarlarımızı üretkenliğe yönlendirebileceğine inanıyorum.

  Okunma: 1920 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -