ЧАСТИ РЕЧИ - Rusça Sözcük öğeleri

Rusçada on değişik dilbilgisi öğesi vardır. Rusça sözcüklerin her biri bu on öğeden birine aittir. Ancak, değişik anlam ve kullanışı olan bir sözcük bu öğelerden birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan, önden ve sondan eklemeli çekimli bir dil olan Rusçada birçok sözcük için on gruptan yalnızca şu gruba aittir demek mümkün değildir. Ancak anlam ve biçim olarak kullanılışına bakarak hangi gruba bağlı olduğunu söylenebilir. Aynı sözcük başka bir anlamda kullanışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.


Örneğin: рýсский sözcüğü:

"Rus, Rus erkeği" isim

"Rus- (s)i" sıfat

"Rusya-(s)i" sıfat

Bu sözcüğün hem İSİM hem de SIFAT olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Rusça eklerle türetilen çekimli ve hecelerde değişken vurgu yapısına sahip olduğundan yazılışı aynı, yani aynı harflerle yazılan bazı sözcükler farklı anlamlara da gelmektedir.

Örneğin:

стоEт (staAt) "o ayakta duruyor"

стóит (stóit) "eder, değer"

ужé (ujé) "artık"

ýже (újı) "daha dar"

Bu sözcüklerin yazılışı aynı olduğu halde, vurgunun değişik heceye düşmesi nedeniyle farklı anlamlara gelmektedirler. Birçok sözcük için de durum aynıdır. Bu bakımdan, bir sözcüğü öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamda hangi grupta olduğunu da öğrenmek gerekir.

Sözünü ettiğimiz on adet dilbilgisel öğe şunlardır. Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkartmayınız.

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - İSİMLER

(брат, дом, РоссEя, Лéна)

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - SIFATLAR

(нóвый, красEвый, хорóший, сEний)

3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - SAYILAR

(одEн, три, пéрвый, вторóй, двóе, трóе)

4. МЕСТОИМЕНИЯ - ZAMİRLER

(я, мы, онE, мой, наш, кто)

5. ГЛАГОЛ - FİİLLER

(говорEть, дýмать, занимáться)

6. НАРЕЧИЕ - ZARFLAR

(сегóдня, сюдá. отсIда, красEво, как)

7. ПРЕДЛОГ - EDATLAR

(на, за, по, от, у, мéжду)

8. СОЮЗ - BAĞLAÇLAR

(а, но, что, кудá, потомý что)

9. ЧАСТИЦЫ - ANLAMSIZ SÖZCÜKLER

(ведь, же, ли, рáзве, бы)

10. МЕЖДОМЕТИЯ - ÜNLEMLER

(ах!, ой!, увG!)