Misyon ve Vizyon Hedef Amaç ve Örnekleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Misyon ve Vizyon Hedef Amaç ve Örnekleri

 1. Vizyon

  Vizyon somut bir gelecek görüntüsüdür. Gerçekleşmesini görebileceğimiz kadar yakın ancak bir gerçek yapılanmanın hayranlığını uyandıracak kadar uzaktır. Vizyon bugün ile yarını birbirine bağlayan entelektüel bir görüdür. Vizyon insanlara bulundukları yere ilişkin görüş sahasını kaybetmeden ve kenara atılmışlık duygusuna kapılmadan gittikleri yeri gösterir. Gerçekleştirilmek istenen amaçlar için gerekli amaç ve kaynakları belirtmeksizin, işletmenin gelecekteki fotoğrafını tasvir eder. Mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan, örgütün bir bütün olarak geleceğinin tanımlanması için bilinenden bilinmeyene doğru zihni bir bakıştır. Asla bireysel bir fantezi değildir. Dönüm noktası her şeyden kaçmak değil bunun yerine ne istiyoruz sorusunun cevabını verebilmektir. Bilinçli bir felsefi temel oluşturup örgüt için bir seçim, yaşam biçimi oluşturma, firmanın gelecekteki durumunu ve başarısının bir fotoğraf aracılığı ile bugüne aktarmaktır. Yani işletmenin kızıl elmasıdır. Görüldüğü gibi vizyon; geleceğe ilişkin bir tasviri, idealleri ve özellikleri örgütü neyin özel ve tek kıldığına dair duygusu, onun varolma nedenini, ortaya koyan bir dizi ilke ve değeri, örgütsel başarıyı belirlemeye yarayacak zorlayıcı ölçütleri içermektir.

  Misyon

  Bir örgütün misyonu, onu benzerlerinden ayıran ve kendine özgü amacı şeklinde ifade edilebilir. Misyon bir firmanın varolma nedenidir, hayattaki rolüdür. Misyon vizyona ulaşılmasında önemli bir amaçtır. Vizyon peşin düşülen bir hayal; misyon ise, bu hayale kavuşmak için özelleştirilmiş ve başarılması gereken bir amaçtır.

  Misyon ve Vizyon Hedef Amaç ve Örnekleri  ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  1- İç Faktörler


  Vizyon İçsel Faktörleri

  Yönetim Felsefesi

  İşletmeyi onu oluşturan öğeleri, bu öğelerin çeşitli tezhürlerini ve sebeplerini inceleyen, bunları temel amaç ve alanları açısından irdeleyen düşünce ve değerler demektir. Bu sebeple yönetim felsefesi; kişi, grup ve örgütün düşünce ve davranışlarına rehberlik eden idealler ve ilkeler bütünü olarak tezahür edilir. Yönetim felsefesi işletme vizyonunun başlangıç noktasını oluşturur. "Temel inanç ve değerler" ve "misyon" olmak üzere 2 boyutu bulunmaktadır.

  Temel inançlar ve değerler: Bir örgüt için hayatta ve işte neyin önemli olduğu, nasıl yönetilmesi gerektiği, toplum içindeki yeri, dünyanın nasıl işlediği ve neyin iyi neyin kötü olduğu gibi ahlaki kuralları içerir. Misyon; örgütte çalışanların ortak amaçlarıdır. Misyon felsefesinin soyutluğunu, örgütü ileriye götürecek etkili ve enerjik bir amaca dönüştürür. Bütün örgütler ayakta kalabilmek ve başarılı olabilmek için politika ve faaliyetlerinin dayandırabilecekleri güçlü bir inançlar kümesine sahip olmalıdırlar

  Hissedilen ve Etkili Bir İmaj

  Örgüt vizyonun en önemli öğesi ise imajdır. İmaj insanların belirli bir amaç üzerinde odaklaşmasını sağlar. İmaj, genel amaçlar ve açık bir tanım ifadesi olmak üzere iki boyuttan oluşur.

  Genel amaçlar; Temel inanç ve değerlerin dışa yansıyan şeklidir.

  Açık ve ne tanımlama: Misyon ve diğer amaçların gerçekleştirilmesi halinde ne olacağının edebi bir ifadesidir.

  Geleceğin Tahmini

  Pazarın sahip olduğu teknolojik, demografik yasal ve sosyo-kültürel eğilimlerin verilemesine incelemesini ve yorumlanmasını gerektirir.

  Misyonun İçsel Faktörleri

  -Yönetim etkinliği
  -Strateji
  -Örgüt yapısı
  -Yönetim etkinliği
  -Merkez otorite

  2-Dış Faktörler

  Vizyon Dışsal Faktörleri

  -Teknolojik, ekonomik ve siyasi değişimler

  -Küreselleşme ve yeni yönelimler

  -Günün koşulları ve uzun vade de artan rekabet ortamı

  -Hayal etme, analiz etme ve kuvvetli sezgiler

  -Vizyon savaşçıları ve liderler

  -Değişim ve dönüşümü etkileyen faktörler


  Misyonun Dışsal Faktörleri

  Özerk ve girişimcilik, müşteriye yakın olmak, Pazar odaklığı, kalitede öncü olmak.

  3. VİZYON VE MİSYON KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ

  Vizyonun Kapsamı

  Çekirdek İdeolojisi (Lider İdeolojisi)

  Ürünün ve pazarın hayat seyrini teknolojik durumunu, yönetim ilkelerini, kişisel ilkeler ve liderlik gibi örgütün karakterini belirleyen değerlerden meydana gelir. Bir vizyona sahip işletmeleri yaratan kişilerin emirlerini ve uzun soluklu katkısı, çekirdek ideolojisidir.

  Temel Değerler

  Bir kuruluşun belli başlı ve sürekli ilkelerini oluşturur. Bunlar işletme çalışanları açısından içgüdüseldir. İşletmenin temel değerleri içinde bulunduğu mevcut durumdan, rekabet koşullarından ve yöneticilik tarzından bağımsız olarak işletme tarafından tanımlanır. Bir işletmenin temel doğruları arasında; müşteri hizmetleri, kalite, pazara odaklanmak ya da takım çalışmasının oluşması şart değildir. Örneğin; dünyanın önde gelen elektronik şirketi Sony'nin temel değerler listesinde bunlar yoktur. Önemli olan zaten temel değerlerin neler olduğu değil, bu değerlere sahip olunup olunulmadığıdır.

  Temel Hedefler

  Şirketin varlık nedenini ortaya koyar. Örgüt ruhunu anlatır. Bir işletmenin en az yüzyıl korunması gereken temel hedefi, spesifik hedefler ve stratejilerle karıştırılmamalıdır. Bu işletme belli bir amaca ulaşabilir, stratejiyi tamamlayabilir fakat temel hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Şöyle bir örnekleme daha iyi kavramamıza neden olacaktır bu ayrım; temel hedef gökteki yıldızlar, yüksek amaç tırmanılacak bir dağ gibidir. Zirveye ulaştıktan sonra başka dağlara yönelinebilinir.

  Öngörülen Gelecek

  On-otuz yıllık bir hedef, cesur bir hedef ve bu hedefe ulaşmanın neye benzeyeceğine dair canlı bir tanımlamadır. Öngörülen gelecek ifadesi bir paradoksu da beraberinde getirir.bir yandan görülebilir canlı bir gerçek, diğer yanda henüz gerçekleşmemiş rüyaları, arzuları ve umutları beraberinde barındırır. -

  Misyonun Kapsamı

  Hedef kitle ve piyasa coğrafik alanda değerlendirme, büyüme, karlılık ve süreklilik konusundaki düşünceleri, işletmenin genel felsefesi ve iş yapma felsefesi, genel olarak vermek istediği imaj, işletmenin kendisinin nasıl gördüğü kullanılacak temel teknolojiler, hangi müşteri kitlesi ve pazara hizmet sunulacağı.

  İşletmelerin bu hususları içeren bir açıklama yapmaları ayrıca bunu yazılı hale getirerek, başta kendi personeli olmak üzere tüm ilgililere dağıtmalarına gerek vardır. Bunun nedenleri:

  Misyon açıklaması işletmelerin toplumdaki imajını belirlemektedir.Varlık nedenini yazılı hale getirerek açıklayan bir işletmenin tüm personeli neyi neden yaptıklarını daha iyi anlamakta, insiyatif kullanabilmekte ve kendi kişisel yeteneklerini işletmeye nasıl katkıda bulunabileceğine daha iyi karar verebilmektedir.

  Misyon açıklandığı ve özellikle üst kademe yönetim tarafından benimsendiği durumlarda işletmelerin gereksiz büyümeleri ve ilgisiz sektörlere girmeleri önlenmektedir.

  Misyon açıklamaları motivasyon ve ekip çalışmasına ortam hazırlar. Bir misyonun en önemli fonksiyonu işletmedeki tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesidir. İşletme herkese gurur verecek hangi işi yapmaktadır? Faaliyete geçildikten on veya yirmi yıl sonra, geriye bakıldığı zaman, üyelerde en büyük doyumu sağlayacak değer nedir? Gibi sorulara cevap verilerek ortaya konulacak ve gurur kaynağı olacak bir değer, örgütün misyonunu oluşturur. Hizmet yönelişi olmak, üretim yönelişi olmak, maliyet yönelişi olmak, kalite yönelişi olmak vs birer misyon alanlarıdır. Misyon alanları içinde ele alınabilecek bazı değerler şunlardır;

  İnsanların insan olarak önemli olma inancı, en iyi olma inancı, işin en iyi şekilde yapılabilmesi için ayrıntılarında önemli olduğu inancı.

  Vizyonun Özellikleri

  İnsanların eyleme geçirmeye teşvik etmelidir, şirketin değerlerini, işgörenlere hissettirebilmelidir. Şirketin ne şekilde etkili olacağının tarifi olmalıdır. Birden fazla duyu alanına yayılmalıdır. Duyguları etkileyemeyen tek başına bir güç etkili olamaz.

  Misyonun Özellikleri

  Misyon örgüte özgüdür ve özeldir. Firmada çalışanların hepsiyle ilgilidir. Misyon uzun dönemli bir amaçtır. Paylaşılan ortak değer ve inançlardır. Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz. Misyon işletmenin içine değil dışına yöneliktir. Örgüt misyonu nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili bir değerdir.

  4. VİZYON VE MİSYON SÜREÇLERİ VE ÖRNEKLERİ

  Vizyon Süreçleri

  Mevcut durum analizi, vizyon genel durumunun saptanması, temel öğelerin belirlenmesi, uygulama.

  Vizyon Niçin ve Nasıl Oluşturulur?

  Organizasyondaki uyumsuzlukları gidermek, mevcut ve gelecekteki pazarlara uygun şekilde girebilmek, organizasyonda birbirinden farklı faaliyetleri, işlevleri ve projeleri uyumlaştırabilmek, işgörenleri bütünsel bir uyum içinde çalıştırabilmek, sinerjik etki yaratmak için vizyon oluşturulur.

  Önceden belirlenmiş bir vizyonun, organizasyonla paylaşılması; şirketin üst düzey yöneticisinin liderlik yeteneğine bağlıdır. Dikkat edilecek hususlar ise şöyledir;

  -Sorulara ve eleştirilere karşı açık olmak

  -Vizyonun ancak işgörenlerle sağlanabileceği hisettirilmeli.

  -Vizyonun işbirliği ile gerçekleştiği göz önünde tutulmalı.

  -Vizyonun çalışanlarla birlikte gerçekleştirilmesi, çok sağlıklı bir iletişim ortamının bulundurulması gerekir.

  -Herkesin görüşüne eşit olarak değer verilmesi.

  -Birbirini tamamlayan görüşlere prim verilmelidir.

  -Amacın gerçek bir vizyon ortaya çıkarmak olduğu unutulmamalı ve ona göre çalışmalı9-10

  Misyon Süreçleri

  Bireyselcilikle geçmiş, yönetim ve organizasyondaki üst düzey çalışanlarının tercihi, Pazar ortamı, organizasyonun kaynakları ve bunlarla uyum, organizasyon misyonunu, belirleyici nitelikte ve yeterlilikte olunması.

  Misyon Niçin ve Nasıl Oluşturulur?

  Yetki göçerimini sağlayarak güven ve açıklık ilkesine önem kazandırmak, insanı bir bütün olarak algılayıp yetenekleri dahilinde yönlendirmek.11

  Vizyon Örnekleri

  Sanayi alanında ilk 500 firma sıralamasında yer alan bir işletmenin gelecek 5 yıl içinde ilk on arasında olmayı istemesi.
  Bölgesel bir şirketin global bir yapıya kavuşarak dünya pazarında bilinen ve rekabet edilen bir duruma gelmesi.

  Misyon Örneği

  Avis'in "Şoförsüz araç kiralama" işinde en yüksek kar marjıyla en hızlı büyüyen şirket olmak istemesi.11

  TÜRKİYE AÇISINDAN VİZYON VE MİSYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Türkiye'nin vizyon ve misyonuyla gelişmiş ülkeler arasında kabul olabilmesinin yolu teknoloji üretmek ve kullanmaktan, bundan dolayı da eğitim sisteminde, üniversitelerin işleyişinde, devlet yönetiminde bazı temel düzenlemeleri geç olmadan gerçekleştirmesiyle mümkündür.
  Bu düzenlemeler bize dünya pazarının yolunu beraberinde iyi tanıtımı, kaliteyi, müşteri odaklılığını ve sonuç olarak da stratejimizin kabul olabilirliğini getirir.

  VİZYON VE MİSYON ÖRNEKLERİ


  -Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler Programının Misyonu

  Sürekli değişen ve gelişen bir öğrenme çevresi içinde öğrencilerin tek tek kendi potansiyellerine ulaşmalarını sağlayarak ve toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak toplumumuzun yerel yönetim düşüncesi ve uygulamaları ile ilgili sorunlarını çözecek uzmanlar yetiştirmektir.

  -Seranit Seramik Sanayi A.Ş'nin Misyonu

  Seranitin Misyonu, sürekli geliştirilen ve rakip mamüllerden farklılaştırılan üstün kaliteli granitler vasıtasıyla, mimar ve müteahhitlerin teknik ve estetik sorunlarını çözmektir.

  -Superonline 'nin Vizyonu

  Türkiye'yi internet çağına taşımak.

  Misyonu: Gelişmekte olan sektörde Pazar lideri olmak.

  -Koç Grubunun Vizyonu

  Bireylerin ve organizasyonun etkinliğini artırmak amacıyla, liderlik yönetim ve kuruluşların iş perf. etkileyen uzmanlık alanlarında bilgi yönetimini de kullanarak kendi yöntemlerini sürekli geliştiren, öncülüğünü yapan Türkiye'nin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin güvenilir ve saygın inceleme, Danışmanlık, Eğitim, Araştırma hizmeti veren kuruluşu olmak.

  Misyonu: Türk iş hayatının uluslararası seviyede rekabet edilebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla liderlik, yönetim ve kuruluşlarının iş performansını etkileyen uzmanlık alanlarında inceleme, Danışmanlık, Eğitim, Araştırma hizmeti vererek iş yönetiminde mükemmelliği birlikte yakalamak, Türkiye'nin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak topluma yarar sağlamak ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede etkili olmak.

  -CPG (Communication Performer Group)

  Vizyonu: Değer katan bütünleşik ürünler ve hizmetler sağlayarak Türkiye'nin bilişim ve iletişimini kurumsal pazarının lider şirketi olmaktır.

  Misyonu: Veri ve ses iletişim sistemlerinin kalitesini ve devamlılığını sağlayacak bütünleşik ürünler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktır.

  -Çamtaş'ın Misyonu

  Piyasanın vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak

  2002 yılı vizyonu: Otomotiv ve imalat sanayilerinde yurt içinde ve dışında vasıflı çelik sektörünün tercih edilen firması olmak.

  -Armain Technology Consulting

  Vizyonu: Öncelikte ülkemizde ve sonra tüm dünyada teknolojiye yön veren bir kurum yapısına kavuşarak bilgi, birikim ve gelişme azmimizi tüm dünya insanlarının faydası için kullanmak.

  Misyonu: Mevcut işimizi en ileri teknolojik yöntemlerle geliştirip dijital dünyaya taşıyan çözüm.

  Müşterilerimizin; en gelişmiş, en güvenilir, en yüksek performanslı hizmeti, en yüksek kalite standartlarını vermek.

  Çalışanlara; en iyi eğitim koşullarını, en yüksek sosyal imkanları ve en eğlenceli çalışma ortamını sağlamak.

  Topluma ve Doğaya; en yüksek saygıyı göstermek.

  6. TARTIŞMA SORULARI

  1- Vizyonun dönüm noktası nedir ve bunun getirileri nelerdir?

  Vizyonun dönüm noktası her şeyden kaçmak değil bunun yerine ne istiyoruz sorusunun cevabını verebilmektir. Bu bağlamda bilinçli bir felsefi temel oluşturup örgüt için bir seçim, yaşam biçimi oluşturma, firmanın gelecekteki durumunu ve başarısını bir fotoğraf aracılığıyla bugüne aktarmaktır.

  2- Türkiye'nin vizyon ve misyonuyla gelişmiş ülkeler arasında kabul olabilmesinin yolu nedir?

  Teknoloji üretmek ve kullanmaktan, eğitim sisteminde ve üniversitelerin işleyişinde, en önemlisi de devlet yönetimde bazı temel düzenlemeleri geç olmadan gerçekleştirmesiyle mümkündür.

  3-Örgüt misyonu oluştururken hangi, ne tip sorular bize yol göstermelidir?

  İşletme herkese gurur verecek hangi işi yapmaktadır? Faaliyete geçildikten sonra on-yirmi yıllık süreç içinde üyelere en büyük doyumu sağlayacak değer nedir?


  Güncelleme : 2017-10-08
Bölüm: Psikoloji

Konu Etiketleri

Misyonun Özellikleri Nelerdir, Vizyon Niçin ve Nasıl Oluşturulur?, Vizyon ve Misyon Örnekleri, Vizyon ve misyonun kapsamı ve özellikleri, Vizyonun Özellikleri Nelerdir

  Okunma: 12927 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -