Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

 1. Kadir Gecesi


  1. Kadir Gecesinin Mahiyeti
  2. Hadislerde Kadir Gecesi
  3. Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
  4. Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?
  5. Neden "Kadir" Gecesi?
  6. Bu gecede nasıl dua edelim?

  Kadir Gecesi
  En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.

  Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûrede üç defa "Leyletü'1-Kadr" ifadesini açıkça zikretmektedir:
  "Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

  Ulvî hâdiseler de sûrenin sonunda şöyle ifade buyurulur :
  "O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir."

  Kadir Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.

  Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.

  Bu gecedeki İlâhî ziyafete ve Kur'ânî sofraya başta Kur'ân-ı Mübini Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama vahiy yoluyla getiren Cebrail olmak üzere melekler de inerek şenlendirirler. Kalb ve basîreti açık olan mü'minlere uhrevî âlemden manzaralar sergilenir. Meleklerin pey der pey inmesiyle yeryüzü manevî bir tazyike maruz kalır. Dünya adetâ onlara dar gelmeye başlar. Mü'minlerin etrafını kuşatarak onlara Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i Muhammed'in gönüllerine engin bir huzur ve saadet dalgası estirir.
  Kadir Gecesinde böyle nurlu hâdiselerin yıldönümlerini idrak ederiz. Onun kadrini bilmekle de feyiz ve bereketinden, dünyayı kuşatan nuranî havasından istifade etmiş oluruz.

  Hadislerde Kadir Gecesi

  - Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız

  - İbn-i Abbâs (r.a)'dan rivâyet edildiğine göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb'ım! Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan' dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır

  - Âişe (r.a)'dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Ramazan'ın son on günü girince, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda daha da ciddî bir sa'y ü içtihâd arz ederlerdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için uyandırırdı.

  - Ebû Hüreyre radiyallâhu anh'den: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından dolayı ve mükafatını yalnız Allâh'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.

  Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
  "Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

  Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.(1)

  Diğer bir rivayette Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (2)

  Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur.
  Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

  Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?
  Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur'an'ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat'i bir delildir. Evet nasılki bir padişah, saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakkın hikmetinin muktezasıdır. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.

  Sure neden Kadir Gecesinde indi?
  Peygamber (a.s.m.) her şeyden önce bir uyarıcıdır. Bu ikaz görevini doğrulukla yapması için emri önce kendi nefsinde uygulaması lazımdı. Nefsine uygulamanın en uygun vakti de gece vaktidir.

  Neden "Kadir" Gecesi?
  Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (3)

  "Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

  Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)

  Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)

  Bu rivayetlerin ışığında, İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.
  Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.
  Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

  "Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (6)
  Bu gecede nasıl dua edelim?:a200::a200:
  Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:
  "Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?'
  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu"

 2. 2007-10-03 #2
  Allah Cc Razi Olsun Insallah Kardesim

 3. 2007-10-03 #3
  Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allah'a arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara gark ettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

  Kuran da Kadir Gecesi için Leyletü'l kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun..

  Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.

 4. 2007-10-03 #4
  Kadir gecesi 8 Ekim Pazartesi günü değilmiydi arkadaşlar?

 5. 2007-10-03 #5
  Alıntı:
  ARWEN Nickli Üyeden Alıntı
  Kadir gecesi 8 Ekim Pazartesi günü değilmiydi arkadaşlar?
  bende öyle biliyorum ama Kadir Gecesi 8 Ekim Pazartesi arkadaşlar herhalde erkenden hatırlatmak istediler

 6. 2007-10-04 #6
  Evet Şİmdİden Kutlamak İstedİm.vede Son On GÜnÜn İÇİnde BİrgÜnde Arayin Dİye Buyuruyor Peygamberİmİz .bende Bu Son On GÜnÜn Her Gecesİ Kadİr Gecesİdİr Dİye İhya Edelİm.dİye Kutlama GÖnderdİm.

 7. 2007-10-04 #7
  bravo arkadaşım çok iyi düşünmüşün ALLAH( C .C ) HERKESE HAYIRLISINI VERSİN HERKESİN KADİR GECESİ MUBAREK OLSUN...

 8. 2007-10-08 #8
  Bütün müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun. Mevlam her gecemizi bu gece gibi mübarek eylesin.


  Geçmişin bugünle,
  ışığın gölgeyle
  umudun gerçekle,
  üzüntünün neşeyle,
  öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.


  Güncelleme : 2007-10-08
 9. 2007-10-08 #9
  989 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Gecemiz mübarek olsun.


 10. 2007-10-08 #10
  bende herkesin mübarek ve kıymetli kadir gecesini kutluyorumdur.Allah inşallah herkesi affeder ve yapılan tüm duaları kabul eder

 11. 2007-10-08 #11
  Hepimizin Kadir Gecesi mubarek olsun arkadaşlar. Hayırlara vesile olur inşallah.

 12. 2007-10-08 #12
  Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun...

 13. 2007-10-08 #13
  1035 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
  Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.


 14. 2007-10-22 #14
  Kandil kutlamalarını buradan yapabilirsiniz arkadaşlar


 15. 2007-10-28 #15
  Biliyorum bügün degil ama ben sabredemedim

  3723 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  CUMHURİYETİN KURULUŞU
  Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki çaresiz Türk halkının M. Kemal ile top yekûn tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak düşüncesiyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan büyük mücadele, bu mücadeleyi takip eden kongreler " Tek bir Egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır " sözleri ile bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin sinyallerini veriliyordu. İnönü, Sakarya, Dumlupınar da dökülen kanlardan sonra Mudanya Ateşkesi ve Lozan ile yeni ve bağımsız bir Türk Devleti kurularak, dış ve iç düşmanlara karşı başarıyla sonuçlanan bir mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
  Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi açık bir biçimde tüm dünyaya ilan etmiştir. Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturturken, en kısa zaman da cumhuriyetin vazgeçilmezi olan demokrasiye geçileceğinin sinyallerini de her fırsatta belirtiyordu.
  Lozan'ın kabulü ve barışın sağlanması ile Türk Devleti'nin siyasal yapısını belirleyecek devlet şeklinin ve adının ne olacağı sorunu kalmıştı. T.B.M.M.'in varlığı ile egemenliğin kayıtsız - şartsız ulusa ait olan, insan haklarına dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu. Fakat gerek halkın, gerekse Meclis içinde bulunanların büyük kısmı Padişah'a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlıydılar. 1300 yılından beri de Osman oğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı. Egemenlik biri dinden, diğeri gelenekten gelen iki kaynaktan çıkıyor ve Padişah'ta toplanıyordu. Gerçi İttihat Terakki ile bu kısmen değişmişti. Sadece sistemin özünü, yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirememişti. Egemenliğin insan hakları sistemine geçişinin bir sonucu olarak Padişah'tan ulusa geçişi, bir ilke ve ülkü olarak Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş ve 23 Nisan 1920'de B.M.M.'de somutlaşmıştı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine oturmuştu.
  Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 saat 18:45'de yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da "YAŞASIN CUMHURİYET" sesleri arasında Cumhuriyet ilan olundu ve yeni Türk Devleti'nin adı "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" kondu. Hemen arkasından da Gazi M. Kemal oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı M. Kemal, kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclis'e teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır ." sözl eriyle konuşmasını tamamladı. Cumhuriyetin ilk Başbakanı da İsmet İnönü olmuştur.  Kaynakça Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi


 16. 2007-10-28 #16
  herkesin 29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsun

 17. 2007-10-29 #17
  TÜm TÜrkİye'nİn Cumhurİyet Bayrami Kutlu Olsun.....

 18. 2007-10-29 #18
  evet herkesin 29Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.Bayramda görevli arkadaslarıda simdiden ayakta alkışlıyorum.bende bayrak tutucam

 19. 2007-10-29 #19


  3773 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 20. 2007-10-29 #20
  herkesin 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsunnnnn

 21. 2007-10-29 #21
  herkesin 29 ekim cumhuriyet bayramını gönülden kutluyorum

 22. 2007-10-29 #22
  BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN ARKADAŞLARrr

 23. 2007-10-29 #23


  3823 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun


 24. 2007-10-29 #24

  BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN


 25. 2007-10-29 #25
  BEN GİTTİM TÖRENE ŞEHİTLERE YÜRÜYÜŞ YAPTIK OKULCA ÇOK GÜZELDİ BAYRAĞIMIZ ÇOK GÜZEL DALGALANIYORDU KEŞKE HERKES O ORTAMDA BULUNABİLSEYDİİİİİ HERKESİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUNNNNNNNNNNNNNNNNN

 26. 2007-11-21 #26
  Sevgili arkadaşım, Adaşım, gönül Dostum seni kutluyorum.

  Darısı senin başına inşallah....

  Güncelleme : 2007-11-21
 27. 2007-11-21 #27
  Hemşo AMCA Allah analı babalı büyütsün sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler nasip etsin


  1220 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 28. 2007-11-21 #28
  Düş Sokağı BABA Allah analı babalı büyütsün sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler nasip etsin


  1220 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Güncelleme : 2007-12-06
 29. 2007-11-21 #29
  Teşekkürler ilk kez amca oldum güzel bi duygu. Abimi de kutluyorum burdan. Bi görseniz çok şeker yeğenim. Allah analı babalı büyütsün inşallah.

 30. 2007-11-21 #30
  Tebrikler abicim Allah analı babalı büyütsün inşallah yeğenimi.

 31. 2007-11-21 #31
  Öncelikle tebrik ederim Allah analı babalı büyütsün size ve çocuğunuza uzun sağlıklı birlikte bir ömür nasip etsin. Anladığım kadarıyla kızınız olmuş sitemizinde bir prensesi daha oldu.

  Sessizim amca oldun gözün aydın canım darısı başına diyelim....

 32. 2007-11-21 #32
  Allah analı babalı büyütsün inşaallah.Tebrikler....

 33. 2007-11-21 #33
  Prensim amca olmuş Allah analı babalı büyütsün gözünüz aydın....

 34. 2007-11-21 #34
  sessiz amca olmuşsunuzdur artık hayırlı olsun sessiz amca Allah hayırlı bir yaşam nasip etsin yeğeninize ve ailesine

 35. 2007-11-21 #35
  bende tebrik ediyorumdur sizi düş sokağı hayırlı olsun. Allah hayırlı bir yaşam nasip etsin

 36. 2007-11-21 #36
  Kızınız olmuş yeni öğrendim. Umarım Telli duvaklı gelin olduğu günleride görürüz.

 37. 2007-11-21 #37
  Alıntı:
  Sessiz Gemi Nickli Üyeden Alıntı
  Teşekkürler ilk kez amca oldum güzel bi duygu. Abimi de kutluyorum burdan. Bi görseniz çok şeker yeğenim. Allah analı babalı büyütsün inşallah.
  Adaş; küçük prenses ele avuca gelecek kadar olsun hele o zaman gösterirsin bizde görürüz.

 38. 2007-11-21 #38
  allah analı babalı büyümesini nasip etsin vede seni hiç yanından ayırmasın tebrikler hocam

 39. 2007-11-21 #39
  Allah analı babalı büyütsüntebrikler sessiz

 40. 2007-11-21 #40
  Allah analı babalı büyütsün,anne babasına ve en önemlisi vatanına hayırlı bir evlat olur inş sessiz amcam senide tebrik ederim

 41. 2007-11-22 #41
  Hayirli ugurlu olsun Allah anali babali buyutsun InsaAllah bu arada bende hala oldum sessiz amca demiiptp

 42. 2007-11-23 #42
  Bütün öğrentmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun onlar bizlere çok emek veriyorlar bir ana baba gibi sorunlarımızı paylaşıp arkadaş gibi gülüp eğleniyoruz..... tşkler


 43. 2007-11-23 #43
  Öğretmenler günü yarın değilmiydi yaf Neyse bugünden kutlayalım madem
  Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun


 44. 2007-11-23 #44
  Yarın ama sizinde okul evinizin dibinde olsaydı sizde aşka gelirdiniz benim gibi

  Yarın cumartesi diye bugünden kutluyor okullar.

 45. 2007-11-23 #45
  evet doğru ya ben ne alsam ki

 46. 2007-12-06 #46
  Biraz geç kalmış da olsam, bu güzel dileklerinizden dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ederim. İyiki varsınız delinetciler. Allah hepinize bu güzel duyguyu yaşatsın. Eyvallah!

 47. 2007-12-06 #47
  baba olmuş adama amca demüşüm niye uyarmıyonuz yaf :487:

 48. 2007-12-06 #48
  Amca olmasına daha çok var

 49. 2007-12-06 #49
  Alıntı:
  Sessiz Gemi Nickli Üyeden Alıntı
  Amca olmasına daha çok var
  niyü çok varmış eflen sende bi yeğen sevek ala ala

 50. 2008-07-03 #50
  1629 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  ALLAH BÜTÜN DUA VE TÖVBELERİNİZİ KABUL ETSİN

  Okunma: 31599 - Yorum: 107 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -