Ahmet Haşim'in Hayatı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Ahmet Haşim'in Hayatı

 1. 1884'te Bağdat'ta doğdu, 1933'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğlu. Çocukluğu Bağdat'ta geçti. 12 yaşında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Mektebe-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) yatılı okudu. Tevfik Fikret ve Ahmed Hikmet Müftüoğlu'nun öğrencisiydi. 1907'de mezun oldu. Bir süre Reji İdmetai'nde çalıştı. Bir yandan da Hukuk Mektebi'ne devam etmeye başladı. İzmir Sultanisi Fransızca öğretmenliğine atandı. Hukuk eğitimini bırakıp İzmir'e gitti. 1912-1914 arasında Maliye Nezareti'nde çevirmenlik yaptı. 1. Dünya Savaşı yıllarını Çanakkale ve İzmir'de yedeksubay olarak geçirdi. Mütareke'den sonra İstanbul'a döndü. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji öğretmenliği yaptı. Harp Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde Fransızca dersleri verdi. Düyun-u Umumiye İdmetai'nde, Osmanlı Bankası'nda çalıştı. Akşam ve İkdam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.


  1928'de böbrek rahaksızlığının tedavisi için yurtdışına gitti ama iyileşemeden döndü. Şiire lise öğrenciliği yıllarında başladı. İlk şiirlerinde Abdülhak Hamid, Cenap Şahabettin, özellikle de Tevfik Fikret etkileri görülür. Bilinen ilk şiiri "Hayal-i Aşkım"da bu yönelmelere rağmen yeni bir sanat yönelimi olduğu dikkat çeker. Gençlik şiirleri Mecmua-i Edebiye, Musavver Terakki, Aşiyan, Jale, Musavver Muhit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap dergilerinde yayınlandı. Bu şiirleri kitaplarına almadı. 2. Meşrutiyet'in yazınsal karmaşa ortamında onun şiiri ayrı bir ses olarak kendisini gösterdi. 1921'de basılan ilk şiir kitabı "Göl Saatleri"nin başındaki küçük manzumeler, bu dönemin asıl eserleridir. İzlenimci ressam etüdlerini andıran bu şiirlerle Ahmed Haşim, doğanın özünü sızdırmak ister gibidir. Şiiri, bir yandan Verlaine müziğine yaklaşırken, bir yandan Şeyh Gâlib'in parıltısını taşır. "Göl Saatleri", "Göl Kuşları", "Serbest Müstezatlar" ve "Muhtelif Şiirler" olmak üzere dört bölümden oluşan bu kitap Türk şiirinin Yahya Kemal Beyatlı'dan sonraki ikinci kanadını kurar. Beyatlı'nın geniş kesimleri kucaklayan toplumcu ve ulusçu şiirine karşılık Haşim daha dar ama daha derin bir kanalda akmayı tercih eder. İkinci ve son şiir kitabı "Piyale"nin girişinde "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar: Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel konuşmayı sanat haline getirmiş bir kişi, ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında, ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan öğeler şiir için sözkonusu olamaz. Düzyazı us ve mantık doğrur, şiir ise algı bölümleri dışında isimsiz bir kaynaktır. Gizliğe, bilinmezliğe gömülmüştür.


  Şairin dili, duyumların yarı aydınlık sınırlarında yakalanabilir. Anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir. Şiiri ortak bir dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir. "Piyale" kitabındaki "Merdiven" ve "Bir Günün Sonunda Arzu" şiirleri, bu görüşleri yansıtan ve Türk edebiyatında görülmemiş bir şiirselliği ortaya koyan ürünlerdir. Bu kitapla birlikte Haşim'e saldırılar arttı. Ölçü ve Türkçe bilmemekle, toplum sorunlarına ilgisizlikle suçlandı. Yine de şiirleriyle 20'nci yüzyılın ilk çeyreğini etkilemeyi başardı.


  ESERLERİ

  ŞİİRLER:
  Göl Saatleri (1921)
  Piyale (1926)

  FIKRA VE SOHBET:
  Bize Göre (1926)
  Gurabahane-i Laklakan (1928)

  GEZİ:
  Frankfurt Seyahatnamesi (1933)


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-06-15 #2
  MERDİVEN

  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
  Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak..

  57 - Ahmet Haşim'in Hayatı

  Sular sarardı.. Yüzün perde perde solmakta,
  Kızıl hevâları seyret ki akşam olmakta..

  57 - Ahmet Haşim'in Hayatı

  Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller
  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

  57 - Ahmet Haşim'in Hayatı

  Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta ,
  Kızıl hevâları seyret ki akşam olmakta ...


  Ahmet Haşim
  ( 1887 - 1933 )

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  O BELDE

  Denizlerden
  Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin .
  Bilsen
  Melâl - i hasret u gurbetle ufk - i şâma bakan
  Bu gözlerinle , bu hüznünle sen ne dilbersin !
  Ne sen ,
  Ne ben ,
  Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ ,
  Ne de âlâm - i fikre bir mersâ
  Olan bu mâi deniz ,
  Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz .
  Sana yalnız bir ince tâze kadın
  Bana yalnızca eski bir budala
  Diyen bugünkü beşer ,
  Bu sefil istiha , bu kirli nazar ,
  Bulamaz sende , bende bir ma'nâ ,
  Ne bu akşamda bir gam - i nermîn
  Ne de durgun denizde bir muğber
  Lerze - î istitâr u istiğnâ
  Sen ve ben
  Ve deniz
  Ve bu akşamki lerzesiz , sessiz
  Topluyor - yi rûhunu gûyâ .
  Uzak
  Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz ...
  O belde ?
  Durur menâtik - i dûşîze - yi tahayyülde
  Mâi bir akşam
  Eder üstünde dâimâ ârâm
  Eteklerinde deniz
  Döker ervâha bir sükûn-i menâm.
  Kadınlar orda güzel , ince , sâf , leylidir ,
  Hepsinin gözlerinde hüznün var
  Hepsi hemşiredir veyâhud yâr
  Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir
  Dudaklarındaki giryende bûseler , yâhud ,
  O gözlerindeki nîlîsükût-i istifhâm
  Onların ruhu , şâm-i muğberden
  Mütekâsif menekşelerdir ki
  Mütemâdî sükûn u samti arar .
  Şu'lebi-ziyâ-yi hüzn -i kamer
  Mülteci sanki sâde ellerine
  O kadar nâtüvân ki , âh , onlar ,
  Onların hüzn-i lâl ü müştereki ,
  Sonra dalgın mesâ , o hasta deniz
  Hepsi benzer o yerde birbirine ...
  O belde
  Hangi bir kıt'a-ı hayal edilenmuhayyelde?
  Hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?
  Bir yalan yer midir veya mevcud
  Fakat bulunmayacak bir melâz-i hülyâ mi ?
  Bilmem... Yalnız
  Bildiğim, sen ve ben ve mâi deniz
  Ve bu akşam ki eyliyor tehzîz
  Bende evtâr-i hüzn ü ilhamı
  Uzak
  Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz ...


  Ahmet Haşim


  ( 1887 - 1933 )


  Güncelleme : 2009-06-15
  Okunma: 1692 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0