Kâmil mürşidin vazifesi, güzel ahlâkı temsil ve tatbiktir. Onun tek hedefi ilâhi hükümleri en güzel şekilde uygulamak, korumak ve yaşatmaktır. Buna dini ihya etmek denir.

Mürşid, Yüce Allah'ın dostudur. Bu sıfatıyla vazifesi, isteyenlere Allah'ın dostluğunu öğretmektir. O aynı zamanda ümmeti terbiye işinde Hz. Peygamber A.S.'ın vekili ve vârisidir. Bu sıfatıyla vazifesi kalpleri Allah'a bağlamak, gönülleri kötü ahlâktan arındırmak, insanı Allah'ın edebiyle edeplendirmek, nefsin, şeytanın, eşyanın ve dünyanın esaretinden kurtarıp gerçek hürriyete kavuşturmaktır.


Kâmil mürşid, bu sıfat ve vazifeleriyle dünyada en önemli işi yürütmektedir. Hangi iş insanın Yaratıcı'sına yönelmesinden daha önemli olabilir? İşte bu büyük işi yürüten insana karşı vazifemizi şu ayet belirlemektedir:

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve içinizden (Allah'ın yapmanızı istediği) işlerinizi yürüten önder ve idarecilerinize de itaat edin." (Nisa/59)

Ayrıca, Hz. Peygamber A.S.'ın şu uyarıları da bizim için bağlayıcıdır:

"Başınızdaki kimse gözü kör, ayağı topal, rengi siyah bir köle de olsa, sizi Allah'ın Kitabı'na göre sevk ve idare ettiği sürece onun sözünü dinleyip emirlerine itaat edin." (Buharî, Müslim, Nesaî)

"Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim emirime (dini işlerinizi yürüten im*******) itaat eden bana itaat etmiş olur. Ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." (Buharî, Nesaî)

Şu halde, gerçekten peygamber vârisi, alim, arif, kâmil bir mürşide tabi olmak, aslında Allah ve