Mürşid Kimdir :

Kelime anlamı olarak mürşid, irşad eden eden, eğiten, aydınlatan demektir.
Bu deyim, insanı kamil ve tarikat şeyhi kelimeleriyle eş anlamlıdır.
Mürşid insan ruhunu eğitmekle görevli ve yetkili kılınan kişidir. Ruh eğiticisi kendisine intisab ile eğitim isteyen kişilerin özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Her öğrenciye ayrı ayrı eğitim verir, yol gösterir.
Mürşidin Sıfatları:
- Silsilesi itibariyle Hz.Peygambere kesiksiz olarak ulaşan bir kamil mürşidden irşad icazeti almış olmak.
- Manevi zevk sahibi olmak.
- Şefkat ve himmette yüce olmak.
- Allahtan gelen her şeye razı olmuş bulunmak.
- Kendisine Allah tarafından yetenekleri bilme gücü verilmiş bulunmak

Mürid Kimdir :

Sözlükte anlamı, "dileyen, irade ve istek sahibi olan" diye verilmektedir.
Tasavvuf deyimi olarak: iradesi olmayan, kendi şahsi iradesine göre değil Hakk'ın ve Mürşid'in iradesine göre hareket eden anlamı taşımaktadır. Derviş, müntesib, mensub kelimeleri ile eş anlamlıdır.
Ölüm ve hayat gerçeğini öğrenmek niyetiyle bir kamil mürşide bağlanan talib sözü de aynı anlamı ifade eder.
Tasavvufta vardıkları aşamalar yönünden müridler üç türlüdür:
a) Mübtedi: Zahirden batına varmak için bir mürşidin rehberliğinde, belirli kurallara uyarak manevi bir yolculuğa ve bu yolculuğun güçlüklerine talib olan kişidir.
b) Mutavassıt: Manevi yolculukda gelişmesi orta seviyede olan müride bu ad verilir.

c) Müntehi: Vuslat ve müşahade makamına ulaşan müride denir.
Yetenekleri yönünden de müridler üçe ayrılır:
1)Mukarrabin: Bu deyim en yetenekli müridleri ifade eder. Bu yetenekteki müridleri mürşid şettar usulune göre eğitir ve öğretir.
2)Ebrar: Bu orta yetenekteki müriddir. Bu türlü müridlere mürşid ebrar usulüne göre eğitim verir.
3)Ahyar: Bu yetenekleri diğerlerine nisbeten daha az olan müridlerdir. Bu müridlerin eğitimi mürşid tarafından ahyar usulüne göre sürdürülür.