Her Güne Ait Dualar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Her Güne Ait Dualar

 1. Her güne ait dualar -1


  Aşağıdaki dualar İbn -i Abbas kanalıyla Resulullah `tan (s.a.v.) nakledilmiştir.

  1. Günün Duası: `Allahummec`al siyami fihi siyam`es -saimin ve giyami fihi giyam`el-gaimin ve nebbihni an nevmet`il -ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah`el-alemin ve`fu anni ya afiyen an`il -mucrimin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilahı ! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim !


  2. Günün Duası: `Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-giraeti ayatike bi-rahmetike ya erhem`er-rahimin .`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.


  3. Günün Duası: `Allahummerzugni fih`iz -zihne ve`t-tenbih ve baidni fihi min `es -sefaheti ve`t-temvih vec`al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cudike ya ecved`el ecvedin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!


  4. Günün Duası: `Allahumme gavvini fihi ala igameti emrik ve ezigni fihi halavete zikrik ve evzi`ni fihi li-edai şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar`an-nazirin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan ) koru; ey basiretlilerin en basiretlisi!


  5. Günün Duası: `Allahummecalni fihi min `el-musteğfirin, vec`alni fihi min ibadik`es -salihin `el-ganitin, vec`alni fihi min evliyaik`el-mugarrabin, bira`fetike ya erham`er-rahimin .`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!


  6. Günün Duası: `Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma`siyetik, vela tazribni bi-siyati negimetik, ve zehzihni fihi min mucibati sehatike, bi-mennike ve eyadike, ya munteha rağbet`ir -rağibin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!


  7. Günün Duası: `Allahumme einni fihi ala siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy`el-muzillin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana cı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!


  8. Günün Duası: `Allahummerzugni fihi rahmet`el-eytami ve it `am `et-taam ve ifşa`es -selam ve suhbet`el-kiram , bi-tavlike ya melce`el-amilin.`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı.


  9. Günün Duası: `Allahummec`al li fihi nasiben min rahmetik`el-vasia, vehdini fihi li-berahinik`es -satia, ve huz bi-nasiyeti ila merzatik`el-camia, bi-mehabbetike ya emel `el-muştagin.`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve bürhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!


  10. Günün Duası: `Allahummec`alni fihi min `el-mutevekkiline aleyke, vec`alni fihi min `el-faizine ledeyke, vec`alni fihi min `el-mugarrabine ileyke, bi-ihsanike ya ğayet`et-talibin.`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde beni Sana tevekkül edenlerden, Sana göre saadete erişenlerden ve Sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!


  11. Günün Duası: `Allahumme habbib ileyye fih`il -ihsan , ve kerrih ileyye fih`il -fusuge ve`l-isyan, ve harrim aleyye fih`is-sehate ve`n-niran , bi-avnike ya ğiyas`el-musteğisin.`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve -cehennem - ateşini bana haram kıl; ınla ey imdat isteyenlerin imdadı!


  12. Günün Duası: `Allahumme zeyyinni fihi bi`s-sitri ve`l-ifaf, vesturni fihi bi-libas `il -gunui ve`l-kifaf, vehmilni fihi ala `l-adli ve`l-insaf, ve aminni fihi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet `el-haifin.`


  Anlamı: Allahım ! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum herşeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim -


  13. Günün Duası: `Allahumme tahhirni fihi min`ed -denesi ve`l-egdar, ve sabbirni fihi ala kainat`il -egdar, ve veffigni fihi li`t-tuga ve suhbet`el-ebrar , bi-avnike ya gurrete ayn`il -mesakin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyleınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru !


  14. Günün Duası: `Allahumme la tuahizni fihi bi`l-aserat, ve egilni fihi min`el-hataya ve`l-hefevat, vela tec`alni fihi ğarazan li`l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz`el-muslimin .`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey müslümanların izzeti!


  15. Günün Duası: `Allahummerzugni fihi taat`el-haşiin, veşreh fihi sadri bi-inabet`il -muhbitin, bi-emanike ya eman `el-haifin.`


  Anlamı: Allah `ım ! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!


  Devam edecek 2. 2007-09-11 #2
  Ablacım kızmazsan diğer 15 taneside benden olsun

  16. Günün Duası: "Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükunet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey alemlerin ilahı!

  17. Günün Duası: "Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey alemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen -Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.

  18. Günün Duası: "Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!

  19. Günün Duası: "Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

  20. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

  21. Günün Duası: "Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

  22. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."

  Anlamı: Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!

  23. Günün Duası: "Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürçmelerini bağışlayan -Rabbim-!

  24. Günün Duası: "Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan -Rabbim-!

  25. Günün Duası: "Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."

  Anlamı: Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygammerlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!

  26. Günün Duası: "Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde çabamı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!

  27. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!

  28. Günün Duası: "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla -yalvaranların- ısrarı kendisini -başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan -Rabbim-!

  29. Günün Duası: "Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-

  30. Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."

  Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlas olan- usuluyla pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.


  Okunma: 3596 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -