- Türklerin İslamiyet ile tanışmadan önce oluşturdukları edebiyattır.

- Bu dönem edebiyatı genel olarak sözlüdür.


- Yazılı ürün yok denecek kadar azdır.


- Bu dönemde Türklerin göçebe bir yaşamları vardır.


- Yazı olmadığı için bu dönemde sadece şiirle ilgili ürünler vardır.


- Bu dönemdeki şiirler hece ölçüsüyle (genellikle 7‘li ) yazılmıştır.


- Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.


- Nazım birimi dörtlüktür.


- Dildeki sözcük sayısı sınırlıdır, yabancı dillerin etkisi azdır.


- Tabiatla iç içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde doğadan yararlanmışlardır.


- Şiirlerde işlenen konular; kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş, aşk ve tabiat güzelliğidir.


- Uyak düzeni aaab, cccb, dddb şeklindedir.


- Şiir okuyanlara şaman, kam, baksı, ozan ve oyun isimleri verilmiştir.


- Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.


- Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut‘un ―Divan-ı Lügat-it Türk‖ adlı eseridir.


- Sözlü edebiyat ürünleri din törenlerinde doğmuş, din dışı törenlerde gelişmiştir.


NOT:


- İslamiyet öncesinde şiirlerin okunduğu çeşitli törenler yapılmıştır. Bunlar yuğ, sığır ve şölen törenleridir. Yuğ törenlerinde sagular, sığır ve şölenlerde ise koşuklar okunmuştur.


- Saguların Halk Edebiyatındaki karşılığı ağıt; Divan Edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir.


- Koşukların Halk Edebiyatındaki karşılığı koşma; Divan Edebiyatındaki karşılığı ise gazeldir.

Destan Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Maddeler Halinde


-İslam öncesi Türk edebiyatına ait, bilinen yazılı ürün çok azdır. Türkler bu dönemde Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. İslam öncesi Türk edebiyatının en önemli yazılı eserleri Yenisey Nehri kenarındaki Orhun Yazıtlarıdır.