İncil kelime olarak müjde, talim ve öğretici anlamlarına gelmektedir. Allah (C.C.) Teala Hz. İsa aracılığıyla Yahudilere gönderilmiştir. Ancak Yahudiler bu kitaba inanmayıp Hz. İsa’yı çarmıha gerdirmek istemişlerdir. Yalnız Kur'an-ı Kerim Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediğini haber vermektedir.


İncil Ne Demek ? - İncil Ne Zaman İndirildi ?

Kur’an-ı Kerim’de İncil’den şöyle bahsedilmektedir:

“Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa 156,157,158)


“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik ve O’na, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” (Maide 46)

İncil’in Allah (C.C.)’tan geldiği şekline her müslümanın inanması gerekir. Ancak günümüzdeki İnciller değişmeyen İnciller değillerdir. İncil’e Ahdi Cedid denilmektedir. Hz. İsa’nın Allah (C.C.) katına çıkarılmasından 100-150 yıl sonrası yazılan İncilller o kadar çoğalmıştı ki M.S. 325 yılında İznik Konsili’nde Hıristiyanlar toplandı ve dört İncil kabul ettiler. Bu kitaplar: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu kitaplara yazarlarının isimleri verilmiştir .


İnciller, Hıristiyan Kutsal Kitabı'nın (Kitâb-ı Mukaddes: Bible) bir bölümü olan Yeni Ahit'te bulunur. Diğer bölüm, Eski Ahit (Tevratın bulunduğu bölüm) adını alır. Hıristiyanlar, bir başka dinin (Yahudiliğin) kutsal kitabına kendi kitapları içinde bölüm olarak yer veren tek örnektir. Yeni Ahit'te 4 İncil, 21 mektup, Resullerin İşleri bölümleri vardır.

Kilise'nin sahih saymayarak Yeni Ahit dışında bıraktığı İnciller ve yazılar arasında Ebionitlerin İncili ve Barnaba İncili meşhurdur. Bu İnciller;

-Allah'ın bir olduğunu,

-Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve resulü olduğunu, ilâh olmadığını, çarmıha gerilenin o olmadığını ve

-Hz. İsa'dan sonra bir peygamber geleceğini bildirmektedir. Bunlarda verilen bilgilerle Kur'ân'da verilen bilgiler arasında uygunluk görülmektedir.

Hıristiyanlık üç ana mezhepten oluşur: Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık.