Yazılı kitap anlamına gelen Zebur Hz. Davud’a verilmiş ilahi bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de adı belirtilmiş ve Davud’a Zebur’un verildiği bildirilmiş ayrıca ondan bazı bilgiler de nakledilmiştir.

Zebur Nedir Ne Zaman İndirilmiştir ?

Bizler şu andaki değiştirilmiş kitaba değil Allah tarafından Hz. Davud’a indirilen kutsal kitaba inanırız. Hz. Davud (a.s.) Hz. Musa (a.s.)’dan sonra gelmiş Peygamberdir. Adı Kur’an’da 16 defa geçmekte Zebur hakkında pek bilgi verilmemektedir.

Zeburun içerisinde dualar, ilahiler ve zikirler vardır. Hz. Davud’un sesi çok güzeldi. Zeburu okurken diğer hayvanların dinlemek üzere geldikleri bildirilmiştir.

Zebur, şiirimsi bir metne sahip olup, daha çok dualardan oluşmuştur. Günümüzdeki Zebur, Yahudilerin kutsal metinleri içinde bir bölüm olarak yer almıştır. Bu bölüme Mezamir (Mezmurlar) adı verilir.

Hz. Davud, Hz. Muhammed tarafından da ümmetine örnek olarak gösterilmiştir. O, Allah'a dönük bir kimse idi. Hz. Davud'a peygamberlik, ilim, hitabet, güzel ses, fazilet, hikmet, mülk verildi; yeryüzünde halîfe kılındı, demirden zırh yapma öğretildi. Hz. Davud (a.s.) hem kral hem de Peygamberdi.

Mezmurlarda, Tevrat'ta olduğu gibi, Yahudi dininin kurallarıyla, ibadet şartlariyla, kurumlarla ve onların yönetimiyle ilgili emirler yoktur. Sadece, insanlara iyiliği, doğruluğu, fazileti ve ahlâkî meziyetleri tavsiye eden telkinler vardır.

Yahudilerin ve Hıristiyanların ibadetlerinde ve günlük hayatlarında Mezmurlann önemli bir yeri vardır.

- Şeytana uyma tehlikesi karşısında,

- Buhranlı, cesaretin kırıldığı anlarda,

- Canın sıkıldığı, yalnızlık, endişeli durumlarda,

-Hastalık ve ağrı zamanlarında belirli Mezmurları Yahudi ve Hıristiyanlar okur.

Yahudiler, sinagogdaki evlenme törenlerinde, Şabat Günü'nde evde ve ibadethanelerdeki dinî ayinlerde, ölülerin gömülmesi sırasında Mezmurlardan parçalar okurlar. Mezmurlann belirli bir melodi ile söylenmesi gelenek haline gelmiştir.