Daha çok Allah’ın birliğine inanan bütün Müslümanları ifade eder. Allah’ın tek yaratıcı olduğu hususunda bütün Müslümanlar bir görüştedir. Ancak ilahi zatı niteleme konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.


Ehl-i Tevhid Ne Demek ?

Bu sebeple değişik mezheplere bağlı alimler gerçek ehl-i tevhid’in kendileri olduğunu savunmuşlardır. Tespit edilebildiği kadarıyla Ehl-i tevhid tabirini “bütün Müslümanlar” anlamında ilk defa kullanan Ebul Hüseyn el Hayyat’tır. Ona göre ehl-i tevhidden olan Müslüman ya Mu’tezile’ye veya Cebriyye’ye bağlı olur.

Ehl-i Sünnet’e bağlı pek çok alim ehl-i tevhid tabirini “İslam dininin mümeyyiz vasfını tasdik edenler.” Dolayısıyla “bütün Müslümanlar” anlamında kullanmışlardır. Bunlar büyük günah işleyen ehl-i tevhidin kafir kabul edilemeyeceğini, ayrıca cehennemede ebedi olarak kalmayacağını belirtmişlerdir.