Şia’ya Göre Ehl-i Beyt Kavramının Kapsamı:

Genelde Şia özellikle İsnaaşeriyye fırkası, Ehl-i Beyt kavramını oldukça dar kapsamda değerlendirmişlerdir. Şia’ya göre bu kapsama dahil edilenler: Hz. Muhammed (s.a.s), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ve bunlara ilaveten Hüseyinin soyundan gelen dokuz masum imam.

Ehl-i Sünnet’e Göre Ehl-i Beyt Kavramının Kapsamı:

Şia bir yandan Ehl-i Beyt ve Ali Aba tabirlerini Rasulullahın hanımları ve diğer evlatlarını hariç tutarak sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hüseyin ile özelleştirirken diğer yandan kendi inaçları doğrultusunda Ehl-i Beyt kavramının genişletim “Selman bizden ve Ehl-i Beyt’tendir” rivayetiyle fars kökenli ünlü sahabe Selman-ı Farisi’yi de buna dahil etmekten kaçınmamıştır. Selman bile hususi bir mensubiyetle Ehl-i Beyt’ten sayıldığı halde Resullulahın hanımlarının Ehl-i Beyt’ten hariç tutulması taassuptan başka bir şeyle açıklanamaz.


Sünni alimler arasında Resulullah’ın Ehl-i Beyt’inin kimler olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazı din alimlerine göre Rasulullah’ın Aliden maksat kendilerine sadaka verilmesi haram kılınan kimseler; bazılarına göre ezvac-ı tahirat ile rasulullah’ın zürriyeti olduğunu; bazılarına göre bütün akrabaları; bir kısmına göre ise Hz. Peygamberin bütün ümmetidir.