Bu terimin İslami kaynaklarda mezhep kavramıyla paralel anlamda kullanıldığı görülmekle birlikte daha ziyade ana mezhebin alt kollarını ifade etmek için kullanılmıştır.

İslamda Fırka Nedir ?

Fırka terimi mezhep teriminden kapsam bakımından daha dardır. Belli bir liderin görüşleri etrafında bir araya gelen gruplar “ashabul makalat” diye isimlendirilmiş ve zamanla bu gruplar fırka terimiyle ifade edilmiştir.

Fırka kelimesi, İslam mezhepleri tarihinde zümreleşmeyi ifade eden en yaygın terim olmuştur. Abdulkadir el bağdadi’nin itikadi ve siyasi grupları incelediği “el – fark beynel fırak “ adlı eseri örnek olarak verebiliriz.