Tıpkı melekler gibi cinleri de gözlerimizle göremeyiz, diğer duyu organlarımızla da algılayanlayız.

Varlıklar sadece gözlerimizle gördüklerimizden ibaret değildir, Gözlerimizle göremediğimiz, duyu organlarımızla algılayamadığımız birçok varlık arasında cin ve şeytan da yer alır.

Kur'an-ı Kerim'de Cin suresi adıyla başlı başına bir sure bulunmaktadır, Hem bu surede hem de Kur'an'ın başka bölümlerinde cinlerin özelliklerinden bahseden ayetler bulunmaktadır. Melekler gibi cinlerin de bazı özellikleri vardır. Örneğin, cinler kısa bir sürede uzun mesafelere gidebilen, hızlı hareket edebilen varlıklardır. Melekler nurdan, insanlar topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır, Kur'an-ı Kerim'de, "Cini de yalın ateşten yarattı,'" buyrularak bu gerçek açıkça ifade edilmiştir.


Cinler tıpkı insanlar gibi irade sahibi varlıklardır. Cin suresinde cinlerin Allah'a inanmakla, dinî emirleri yerine getirmekle yükümlü oldukları ifade edilmiştir. Bazı cinlerin Kur'an dinledikleri, Hz. Muhammed'e iman ettikleri bildirilmiştir, "(Resulüm!) Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmustur: "Gerçekten biz, doğru yola ileten harikulade, güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabb'imize asla ortak koşmayacağız."' mealindeki ayetlerde bu durum dile getirilmiştir. Bütün bunlar, cinlerin var olduğunu ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimin onlar hakkında bilgiler verdiğini göstermektedir. (Cinn Suresi)


Cinlerin Özellikleri

-Cinlerde bizler gibi Allah'a inanmak ve onun buyruklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. "Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." Zâriyât suresi, 56. ayet.

-Cinlerin yaratılışı, meleklerden ve insanlardan farklıdır. "Cini de yalın bir ateşten yarattı." Cin suresi, 14,15. ayetler.


-Cinler geleceği bilemezler. "Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara, ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman yere yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.


Cinlerle ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır' Cin suresi, 14. ayet.