Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayetle manevi varlıklardan biri olan şeytan hakkında da bilgiler verilir, Örneğin, Bakara suresinde İblis olarak da adlandırılan şeytanla ilgili olarak "Hani biz meleklere 'Âdem'e secde edin,' demiştik, İblis hariç hepsi secde ettiler, O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, Böylece inkarcılardan oldu. (Bakara suresi, (Bakara suresi, 34. ayet)


Kur'an'da şeytanla ilgili ilk anlatımlar Hz. Ademle başlamaktadır. Buna göre Yüce Allah akıllı, irade sahibi bir varlık olarak Hz. Âdem'i yaratmış, meleklerden de ona secde edip saygı göstermelerini istemiştir. Bütün melekler bu isteğe uyup Hz. Âdem'e saygı göstermişlerdir. Ancak onların arasında bulunan İblis (Şeytan) Allah'ın emrine uymamıştır. Kendisinin ateşten, Hz. Âdemin ise topraktan yaratıldığını belirtmiştir. Ateşin topraktan daha üstün olduğunu öne sürerek kibirlenmiştir. "Andolsun ki sizi yarattıktan sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin, diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm, Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi."3 mealindeki ayetlerde bu durum anlatılmaktadır. Bunun üzerine Yüce Allah emrini yerine getirmeyen şeytanı huzurundan kovmuştur. Ona, "Allah 'Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın' dedi.'" Allah'ın huzurundan kovulan şeytan, insanları kötülüklere yönlendireceğine, onları azdırıp doğru yoldan saptıracağına ant içmiştir.6 Böylece şeytan, kötülüğün, şerrin sembolü olmuştur.


Kur'an-ı Kerim şeytanı asi, kibirli', nankör bir varlık olarak nitelendirmektedir, Bu konuyla ilgili birayette."... Şeytan... Rabb'ine karşı çok nankördür,"2 buyrulmaktadır,

Sonuç olarak şeytan, insanları kötülüklere yönlendiren, onları Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan bir varlıktır. Yüce Allah,"... Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı..."3 buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir, Sevgili Peygamberimiz de bu konuyla ilgili bir hadisinde, "Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, kötü ve zararlı olan şeye yönlendirmektir, Doğruyu yalanlamak ve Hak'tan uzaklaştırmaktır."4 demiştir. Böylece o, şeytanın kötülükleri konusunda bizleri açıkça uyarmıştır. O hâlde bizler de bu konuda duyarlı olalım. Her türlü kötülükten uzak duralım. Dinimizin emirlerini yerine getirip güzel davranışlarda bulunalım. Şeytanın kötülüklerinden de Allah'a sığınalım.


"Ey insanlar!... Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır." Fâtır suresi, 5-6. ayetler.