Tükürük Bezleri

Tükürük bezleri çene altı (seröz salgılar), dil altı(mukus salgılar)ve kulak altında(amilaz salgılar)olmak üzere toplam 3 çifttir. Tükürük, ağzın nemli kalmasında,besinlerin kayganlaşması ve tatlarının alınmasında, karbonhidratların kimyasal sindiriminin başlamasında görevlidir.

Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar

Ayrıca tükürükte bulunan lizozim enzimi, bakteri hücre duvarını parçalayan antibakteriyel etkisi sayesinde diş çürümelerine neden olan bakterilerin yok edilmesini sağlar. Tükürüğün pH'ı nötrdür ve içeriğinde seröz, mukusve amilaz (pityalin) enzimi bulunur Gözyaşı, ter, burun salgısı ve tükürük içerisinde bulunan lizozim enzimi, antibakteriyel etkisi sayesinde vücudun mikroplara karşı doğal koruma mekanizmasının önemli bir parçasıdır.


Karaciğer


Deriden sonra vücudun en ağır organıdır. Sağ ve sol lop olmak üzere iki loptan oluşan karaciğer, canlılık için oldukça önemli olan fonksiyonları yerine getirir (Şekil 2.89). Hayati önemi olan birçok maddenin üretimi,depolanması ve salgılanması karaciğerde gerçekleşir.

Bu görevlerden başlıcaları: Sindirim kanalından emilen besinlerin içinde bulunduğu kan,portal dolaşım (kapı toplardamarı) ile karaciğere gelir ve kanın bileşiminin ayarlandığı en önemli organ karaciğerdir. Kan içinde gelen besinlerin fazlası karaciğer tarafından alınır ve depolanır. Depolanan maddeler gerektiğinde karaciğer tarafından kana verilir.

Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar 1

- Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasınıayarlar.

- Zehirli olan amonyağı (NH3) daha az zehirli olan üreye çevirir.

- Alkolün zararlı etkisini azaltır.

- İlaç kalıntıları gibi zehirli maddeleri zehirsizleştirir.

- Yağda eriyen vitaminler olan A-D-E-K vitaminlerini depolar.

- Özellikle demir gibi mineralleri depolar.

- Karaciğerde bulunan kupfer hücrelerinde yaşlanmışve hasarlı alyuvarlar parçalanır.

- Albumin, globulin, fibrinojen gibi plazma proteinlerini sentezler.

- Kandaki steroid yapıdaki hormonların seviyesini ayarlar, fazlasını kandan uzaklaştırır.

-Yağların mekanik sindirimini sağlayan safra salgısını üretir. Üretilen safra, safra kesesinde depolanır.

- Karaciğere kan getiren iki tane damar vardır. Bunlar kalpten (aorttan) gelen karaciğer atardamarı ve bağırsaklardan gelen kapı toplardamarıdır.

Karaciğere hem karaciğer atardamarı ile hem de kapı toplardamarı ile kan gelir.

Tokken: Kapı toplardamarındaki besin derişimi >Karaciğer toplardamarındaki besin derişimi

Açken: Karaciğer toplardamarındaki besin derişimi >Kapı toplardamarındaki besin derişimi

Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar 2

Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar 3

Safra Kesesi

Karaciğerin sağ lobunun altında bulunan, kaslı bir yapıdır. Karaciğerde üretilen safra, safra kesesine gelir;burada konsantre hâle getirilerek depolanır. Safra; su, sodyum bikarbonat, safra tuzları,kolesterol ve bilirubin gibi safra pigmentlerinden meydana gelmektedir. Safra kesesinde depolanan safra, koledok kanalından onikiparmak bağırsağının vater kabarcığı bölgesine dökülür. Safra, yağların mekanik sindiriminin dışında da görevler yapar. Bunlar; mideden gelen asidik kimusun nötrleşmesi, yağda çözünen vitaminlerin ve yağ yapı taşlarının emiliminin kolaylaştırılması, ince bağırsakta bakterilerin üremesinin ve kokuşmanın engellenmesi, dışkıya renk verme gibi görevlerdir. Safra, yağların mekanik sindirimini yapar; enzim değildir!

Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar 4

Pankreas

Pankreas, hem endokrin bez hem de ekzokrin bez olarak görev yapan karma bez özelliğinde bir organdır. İnce bağırsağa asidik özellikteki kimus geldiğin de salgıladığı hormonlarla pankreası uyarır ve pankreasın yapısında bulunan acinar hücreleri pankreas öz suyunu üretir. Pankreas öz suyu, wirsung kanalı adı verilen kanal ileince bağırsağın vater kabarcığı bölgesine taşınır. pH'ı 7,5-8,8 arasındaki pankreas öz suyunun içinde bikarbonat, amilaz (karbonhidratların sin. görevli) lipaz (yağların sindiriminde görevli), kimotripsinojen, tripsinojen (proteinlerin sindiriminde görevli) nükleaz (nükleik asitlerin sindiriminde görevli) enzimleri bulunur.


Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar 5