Türk Adının Menşei - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türk Adının Menşei

 1. 1.Türk Adının Ortaya Çıkışı

  Tarihin tanıdığı en eski ve en köklü milletlerinden biri olan Türkler muhtelif zamanlarda muhtelif adlar altında ve muhtelif coğrafyalarda yaşamışlardır.Buna rağmen Türk toplulukları arasında , daima dil ve kültür birliği mevcut olmuştur.Fakat birkaç istisna dışında , Türk topluluklarının hepsi hiçbir zaman aynı ad altında anılmamıştır.Onlar tarihin belirli dönemlerinde ''Hun, Avar , Tabgaç ,Türk ,Türgiş ,Basmıl ,Töles / Töliş,Uygur ,Kırgız ,Sabar(Sabir/Sibir), Bulgar,Hazar, Oğuz,Halaç, Yakut(Saha/Saka), Çuvaş ve Kazak''gibi çok çeşitli adlar taşımışlardır.Bunlardan sadece ''Hun'' ve ''Türk'' adları, Hun ve Göktürk Devletlerini meydana getiren topluluların siyasi adı olarak , yaygın bir şekilde kullanılmıştır.Öte yandan Kırgız,Uygur,Yakut ve Çuvaş Türkleri de kendi kavim adlarını hiçbir zaman terk etmeyerek , günümüze kadar koruyup gelmişlerdir.

  Hemen hemen tarihin her devrinde büyük Türk hükümdarlarının başlıca gayesi, Türk soyundan olan ve Türkçe konuşan toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak olmuştur.Tarihi kayıtlara göre , bu büyük gaye , ilk defa büyük Hun hükümdarı Mete tarafından büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.M.Ö 209 yılında Hun tahtına çıkan Mete, tarihte ilk defa Türk soyundan ve Türklere Akraba olan Toplulukları ''Hun'' adı ile bir devlet çatısı altında toplamıştır.O, M.Ö 176 tarihli bir belgede bu durumu ''Ok ve yay gerebilen bütün toplulukları bir aile gibi birleştirdim;şimdi onlar Hun oldu'' şeklinde bir ifade ile açıklamıştır.Görüldüğü gibi , Mete , Türk siyasi birliğini kurmakla kalmamış bir devlet çatısı altında birleştirdiği topluluklara ''Hun olma bilinci '' ,Mete' den sonra gelen hükümdarların Hun siyasi birliğini koruyamamaları yüzünden gittikçe zayıflamış , yerini yavaş yavaş ''kabile bilinci'' almaya başlamıştır.Aynı şekilde Hun adı da , Hun Devletinin yıkılmasından sonra bütün Türk topluluklarınınsiyasi adı olmaktan çıkmış , yerini kabile adlarına bırakmıştır.

  Türk Adının Menşei


  Türk soyundan olan ve Türkçe konuşan topluluklar ikinci defa ''Türk'' siyasi adı ile Göktürk Devleti çatısı altında toplanmıştır.Fakat Türk adı , Hun adında olduğu gibi Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra silinip gitmemiştir.Aksine Türk adı,Göktürklerin Türk dünyası üzerindeki derin ve kalıcı siyasi,askeri ve kültürel etkileri sayesinde gittikçe yaygınlık kazanarak ,Türk soyundan olan ve Türkçe konuşan toplulukların genel adı olarak kullanılmaya ve yerleşmeye başlamıştır.Bu gelişmenin sonunda Türk topluluklarının büyük bir kısmı , kendi boy ve soy adlarının yanısıra Göktürkler yolula Türk adını almışlardır.


  Türk kelimesi , ilk defa Göktürk Devletini kuran topluluğun adı olarak Göktürk Yazıtlarında görülmektedir.Bu yazıtlarda Türk adı bazen ''Türük'' şeklinde çift heceli , bazen de ''Türk'' şeklinde tek heceli olarak yazılmış ve söylenmiştir.Bu kelime , aynı yazıtların sadece bir yerinde özek bir ifade olarak ''Kök Türük''(Göktürk-soylu,semavi,kutsal Türk) şeklinde geçmektedir.


  Kaynak : Türk Kültürünün Temelleri Sayfa:54

  Güncelleme : 2017-08-17

Konu Etiketleri

türk adının anlamları, türk adının anlamı kısaca, türk adının anlamı ve kökeni kısaca, türk kelimesinin anlamı nedir, türk kelimesinin kökeni

  Okunma: 542 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -