-Cumhuriyet Öncesi Dönemde İş Güvenliği Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk sanayileşmeçabaları 19. yüzyılda Avrupa'nın etkisiylebaşlar.

-Bu yüzyılın ikinci yarısında da işçi sayısınınartmasına bağlı olarak, işçi sağlığı ve işgüvenliği sorunları ortaya çıkmıştır.

-İşçiler yoğun olarak madencilik sektöründeyer aldığı için, ilk yasalar da bu alandaçıkarılan,"Dilaver Paşa Nizamnamesi veMaadin Nizamnamesi" olmuştur.