Günlük emeği karşılığında aldığı ücretle, kendisini ve ailesini geçindiren kimselerin, hastalık, sakatlık, iş kazası, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerinde, çalışamaz duruma düşmeleri, kendilerinin ve ailelerinin sefalete düşmeleri demektir.


Toplumun hizmetinde çalışan kişileri işe yaradığı sürece çalıştırmak, her hangi bir nedenle de çalışamaz duruma geldiğinde onu bir kenara atmak, onu sefaletin kucağına itmek demektir. Bu tür bir davranış bu günkü devlet anlayışları ile bağdaşmaz. Devlet anlayışları incelendiğinde ;


a- Eski devlet anlayışı,


b- Modem devlet anlayışı,


Eski devlet anlayışında Devletin belli başlı görevleri vardı, bu görevlerin en önemlileri; Fetihler yapmak, vergi toplamak, asayişi sağlamak idi. Özellikle ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, teknolojilerin kapsam ve çeşit yönünden çoğalması, nüfusun artışı ve medeniyetin tekamülü ile , insanlık eski devlet anlayışını bırakmış bunun yerine Modem devlet anlayışına geçmiştir. Bu anlayış ile ; Toplumda yaşayan bireylerin, eğitimlerini, sağlıklarını, sosyal güvenliklerini haklarını temin etmek Devletin görevleri arasında ön plana çıkmıştır.


Sigortanın Tarihi Gelişimi - Sigortanın Tarihçesi


Ülkemizde sosyal güvenlikle ilgili ilk çalışmalar Tanzimat döneminde küçük çaplı düzenlemeler biçiminde yapılmışsa da, köklü çalışma ve değişiklikler Cumhuriyet döneminde yapılmıştır.İşçilerin temel haklan, iş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. 1945 yılında bu günkü adı Sosyal Sigortalar Kurumu olan kuruluş İşçi Sigortalan Kurumu adı ile kurulmuş, 1961 Anayasasına Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğu yazılmış, 506 Sayılı SSK. Kanunu 1964 yılında ,475 sayılı İş kanunu da 1971 yılında kabul edilmiştir.


Devlet eliyle yapılan bu çalışmalar yanında özel sigortacılık da yine Cumhuriyet döneminde gelişmiştir. Türkiye'de ilk sigorta 1870 yılında Beyoğlu'ndaki büyük yangın üzerine yangın sigortası alanında yapılmış sigortacılık ile ilgili gelişmeler ise ; 1925 yılında İş Bankasının kuruluşu olan Anadolu sigorta ile başlamış bunun arkasından pek çok alanda Ulusal sigortalar faaliyete geçmiştir.


1929 yılında Milli Resaurans şirketi, arkasından, Güven, Ankara, gibi sigortalar kurulmuştur. Özel sermaye ile kurulan ilk sigorta 1942 yılında kurulan Doğan Sigortadır. Bunların arkasından sıra ile. Halk, Şeker, Güneş, Ray, Başak sigortalar kurulmuştur.


Dünyada ise ilk sigorta. Kuzey İtalya'da 17. yüzyılda Nakliyat alanında kurulmuştur.