1-Osmanlıcılık:
Tanzimatın etkisiyle gelişti, amacı Osmanlıdan ayrılmak isteyen milletlere eşit haklar vererek ayrılmayı önlemektir. I. Meşrutiyet bu düşünce akımı doğrultusunda ilan edildi. Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılmasıyla parlamenter sisteme geçildi . Kanun-i Esasinin (Türk tarihinin ilk anayasası) ilan edilmesiyle de anayasal sisteme geçilmiş oldu. Parlamentonun açılması siyasi eşitliği getirdi. Anayasanın ilan edilmesi ise hukuki eşitliği getirdi. 1878 Berlin antlaşmasıyla Romanya, Karadağ, Sırbistan bağımsız olunca bu akım güç kaybetti.


2-
İslamcılık (Pan-İslamizm):
1878 Berlin antlaşmasından sonra güç kazanmaya başladı. Müslüman toplulukları halife etrafında toplamayı amaçladı. II. Abdülhamit ve M.Akif Ersoy bu düşünce akımının en büyük destekçileri oldu. 1912' de Arnavutluğun bağımsız olması I. Dünya savaşında bazı Arap aşiretlerinin İngilizler ile birlikte hareket etmesi bu düşünce akımını zayıflattı. Amacı müslümanları bir arada tutmaktı.


3-Türkçülük (Turancılık):
Türkçülük akımının teorisyeni Ziya Gökalp' tir. Dil, din, tarih alanında Türkleri bir araya toplamayı amaçlar. İttihat ve Terakki bu düşünceyi sahiplendi. Enver Paşa Kafkas cephesini bu ideal doğrultusunda açtı. Bu akıma Turan da denilmiştir. Ziya Gökalp Turancılığı " Türklere vatan ne Türkiyedir ne Türkistan müebbet bir ülkedir turan" sözleriyle açıklamıştır. Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti temel politikalarından biri olmuştur.


4-
Batıcılık:
Lale devriyle başladı. Tek evliliği savundu. Kadın özgürlüğünü savundu. Medeni kanun getirtti. Laikliği getirdi.latin harflerini kabul etti. Tekke ve zaviyeleri kapattı. Modern giysiyi savundu. Türkiye Cumhuriyetinin temel politikalarından biri oldu.

5-
Ademi merkeziyetçilik:
Prens Sebahattin tarafından kuruldu. Merkezi yönetimden çok yerel yönetimlerin güçlenmesini savundu. Bireyselliği ön plana çıkarttı. Liberal düşünceyi savundu.