Liç işlemi ya doğrudan cevheryatağına ya da eski maden ocaklarına uygulanmaktadır. Son yıllardaki başarılıuygulamalardan dolayı yüksektenörlü cevherlere deuygulanmaya başlanmıştır.

Tablo Yerindeliç yönteminin bazı özelliklere göre uygulama ölçütleri

Yerinde Liç Yöntemi Nedir?


OLUMLU YÖNELERİ
-Daha az çevre kirlenmesi.
-Düşük ilk yatırım ve işletme maliyeti.
-Düşük enerji gereksinimi.
-Geleneksel yöntemlerle işletilemeyen cevherlere uygulanabilirlik.
-Kalıcı saha bozuklukları daha az.
-Cevher kaynakları ve rezervlerde artış.

OLUMSUZ YÖNLERİ

-Yer altı suları kirlenebilir.
-Kurulan ekipmana kıyasla düşük metal kazanımı.
-Metal ekstraksiyon verimi düşük.
-Yöntem karmaşık bir süreç içeriyor .
-Metal ekstraksiyon süresi uzun.
-Detaylı veritabanı henüz oluşmamış .

Yerinde liç yönteminin uygulanma ölçütleri şunlardır:

Cevher yatağı geçirgen olmayan tabakayla çevrelenmiş olmalı. Neden? Çünkü, geçirgen tabakayla çevrili bir cevher yatağında uygulanırsa çözücü reaktif bu geçirgen tabakadan sızabilir. Bu durum 2 önemli sonuç doğurur:

Ekonomik yönden: Çözücü reaktif tüketimi yüksek olur. Reaktifmaliyeti artar.

Çevresel yönden: Geçirgen tabakadan sızan reaktif yer altı sularına karışıp su kirliliğine sebep olabilir.

Cevher liç çözeltisinin geçirmeli. Neden? Çünkü, cevher geçirgen değilse liç reaktifi kazanmak istenilen değerli metale ulaşıp onu çözemez.

Yerinde liç yöntemi de uygulama sistemi açısından kendi içinde 2 yönteme ayrılır:

Yağmurlama Yöntemi

Yüzeye yakın cevherlerde uygulanır.Cevherin yüzeye yakın kısmına liç çözeltisi verilir. Cevher yatağının içine doğru açılmış olan
toplama(üretim) kuyularından yüklü liç çözeltisi alınır. Yeryüzündeki zenginleştirme tesisine beslenir."

Enjeksiyon Yöntemi

Genellikle yüzeye yakın olmayan, derin cevherlerde uygulanır.Cevher yatağına doğru enjeksiyon kuyuları toplama (üretim) kuyuları açılır. Enjeksiyon kuyularından çözücü reaktif verilir. Toplama kuyularından ise yüklü liç çözeltisi alınır yeryüzündeki zenginleştirme tesisine beslenir."

Tesise gelen yüklü çözeltisementasyon işlemine tabi tutulur. Yani yüklü çözelti içindekideğerli metal(sıvı faz) değişik yöntemlerle katı faza alınır.Sıyrılmış çözelti ise liç çözeltisi hazırlama tankınagönderilir ve daha sonra; yağmurlama yönteminde yağmurlamasistemine, enjeksiyon sisteminde ise enjeksiyon kuyularına geribeslenir.

Yerinde Liç Yöntemi Nedir? 1


Enjeksiyon Yöntemi (enjeksiyon kuyularından verilen liç çözeltisi toplamakuyularından yüklü çözelti olarak alınıyor.)

Yerinde Liç Yöntemi Nedir? 2

Enjeksiyon Yöntemi