Çevre canlı ve cansız olarak iki bölümden oluşur. Ancak, ikisi de birbirine bağımlıdır. Çünkü, ne canlılar üzerinde veya içinde yaşadıkları cansız çevre olmadan yaşayabilirler ne de cansız çevrenin canlılar olmadan bir anlamı vardır.


Canlılara gelince, Dünya'da insan dahil iki milyon civarında canlı türü yaşamaktadır. Bunların Önemli bir bölümünü hayvanlar az bir bölümünü de bitkiler oluşturmaktadır. Ancak hayvanların varlığı tümüyle doğrudan vaya dolaylı bitkilerin varlığına bağlıdır. Çünkü, bitkilerin büyük' çok büyük bir bölümü, hem hayvanların solunumu için gerekli oksijeni, hem de temel besin maddelerini üretirler. Bu nedenle, öncelikle yabani bitki örtüsünün ve ormanların mutlak korunması gerekir .Yüksek biyolojik çeşitliliğe ve dinamik bir yapıya sahip olan sulak alanların önemi ancak son yıllarda anlaşılmaya başlanılmıştır. Ülkemizde daha önceleri sıtma ile mücadele amacıyla kurutulmaya başlatılan sulak alanlar, sonraki yıllarda yerini tarımsal toprak kazanımı ve yaygın drenaj çalışmalarına bırakmıştır.

Sulak Alanların Çevreye Etkisi ve Sulak Alanların Korunması

Tropikal ormanlardan sonra birim alanda en yüksek organik madde üreten sulak alanların, ekolojik ve ekonomik açıdan sayısız faydalan bulunmaktadır . Her şeyden önce bataklıklar yaşam üretir. Büyük miktarda karbon içerdiklerinden bataklıklar karbonun atmosfere karbondioksit olarak karışmasını engeller.

Sulak Alanların Çevreye Etkisi ve Sulak Alanların Korunması 1


Bataklıklar suyu kirleten maddeleri çevreden kendi içine çekerek göllerin nehirlerin ve su kaynaklarının temiz kalmalarını sağlar. Yağmurların sürekli yağması sonucu ortaya çıkan selleri sünger gibi emerek insanları felaketten kurtarır. Aynı zamanda
toprağı bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Bataklıkların en yararlı olduğu konu bir çok kuş türünü barındırmasıdır. Türkiye'de bulunan 426 kuş türünün 250'sini göçmen türler oluşturmaktadır. Kuşlar kuzey-güney doğrultusunda göç hareketi sırasında sulak alanlarda dinlendikten sonra yollarına devam etmekteler. Sulak alanlarda yapılacak kurutma çalışmaları kuşların sayısında azalmaya yol açacaktır.