Avrupa Birliği, (AB) çevre politikası ile çevrenin korunması, kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması hem bölgesel hem küresel çevre problemleri ile ilgili olarak uluslararası düzeyde önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. AB Çevre Politikası'nın temel uygulama alanları aşağıda gösterilmiştir.


Avrupa Birliğinin Çevre Politikası


ATIK YÖNETİMİ

AB ülkelerinde yılda 2 milyar ton atık ortaya çıkmaktadır ve bu miktar her yıl % 10 oranında artmaktadır. AB'nin atık yönetimi birbirine bağlı üç temel unsura dayalıdır. Bunlar; atık miktarının azaltılması, atığın yeniden dönüşüme tabi tutulması ve atıkların
yakılması sonucu ortaya çıkan kirliliğin azaltılmasıdır. Eski taşıtların ve elektrikli aletlerin toplanması ve denizlerdeki kullanım süresi dolan petrol platformlarının sökülmesi gibi yeniden dönüşüm işlemleri AB düzeyindeki yönergelerle üreticilerin sorumluluklarına dahil edilmektedir. Ambalajlar, piller ve mineral yağlar nedeniyle oluşan kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır.


GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Temel amaç gürültüyü kaynağından azaltmaktır. Bu nedenle AB'de gürültü kaynaklarının çıkarabileceği azami gürültü düzeyleri yasal düzenlemelere tabidir.

SU KİRLİLİĞİ

AB, yer attı ve yer üstü su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için farklı standartlar getirmiştir.

HAVA KİRLİLİĞİ

AB Komisyonu, Kyoto Protokolü hedeflerine uymak amacıyla sera gazları atıklarının AB içinde alım satımını sağlayacak bir sistemin kurulması çalışmalarını sürdürmektedir. Ulaştırmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için, çevre dostu taşıtların vergi indirimleriyle desteklenmesi ve arabaların yakıt tüketiminin azaltılması gibi öneriler bulunmaktadır.

DOĞANIN KORUNMASI

Avrupa'da 1000 bitki türü ve 150 kuş türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle doğal ortamın korunmasını konu alan düzenlemeler söz konusudur. AB'de radyoaktif atıkların idaresi ve genetik değişime uğramış organizmalar konularında da düzenlemeler bulunmaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

AB, iklim değişikliğinin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele konusundaki çerçeve stratejisini 1990'lı yılların başında belirlemiş ve 1992 yılındaki Rio Zirvesi'nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne katkıda bulunmuştur. AB, iklimle ilgili pek çok insiyatifin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesini teşvik etmektedir.